Ended courses

April 1, 2011 - September 10, 2011

Kool: Sindi Gümnaasium
Kooliaste: gümnaasium
Õppevorm: mittestatsionaarne
Kursus: psühholoogia

Õpetaja: Signe Lensment

April 1, 2011 - June 10, 2011

Teemad:
MS OPERATSIOONISÜSTEEMIDE ARENGULUGU. Bill Gates biograafia
MS operatsioonisüsteemide perekonnad, nende tekkimine ja areng. DOS, Windows 3.1/3.11, 95/98/Me, NT 3.5/4.0, 2000, XP, 2003, PE, Vista, Longhorn, Windows 7, Windows Mobile.
MS OPERATSIOONISÜSTEEMIDE ARHITEKTUUR JA ÜLDPÕHIMÕTTED.
Tuum. Protsessidejuhtimine. Mälujuhtimine, virtuaalmälu juhtimine. Failisüsteemid ja failide juhtimine. Sisend-väljundi alamsüsteem. Graafilised kasutajaliidesed (GUI). Töökeskkonnad.
OPERATSIOONISÜSTEEMI PAIGALDAMINE (INSTALLEERIMINE).
MS operatsioonisüsteemide paigaldamine ja häälestamine. Erinevad paigaldamisvõimalused (puhtale kettale, versiooniuuendus, automaatpaigaldus, võrgukettalt paigaldamine jne). Miinimumnõuded riistvarale. Kõvaketta vormindamine ja failisüsteemi valik. Olemasolevate kasutajate andmete ülekandmine vanast süsteemist uude. Peamised paigaldamise käigus tekkivad probleemid ja nende lahendamine. Turvauuendused ja nende paigaldamine. Erinevad alglaadimisvõimalused ja mitmikoperatsioonisüsteemid (multi-boot). Installeerimisfailide varundamine.
MS KASUTAJAKONTODE HALDUS.
Kasutajakontode tüübid ja nende erinevused. Poliitika (Policy) mõiste ja kasutamine. Kasutajate õigused ja nende piiramine. Kasutajate grupid, nende loomine ja haldamine. Lokaalsed ja domeeni kasutajakontod. Liikuvad kasutajakontod. Paroolid ja nendega seotud probleemid.
MS KASUTAJALIIDES.
Kasutajaliidese komponendid ja nende modifitseerimine. Kasutajaliidese erinevad võimalikud vaated. Kasutajaliidese keel ja sisendseadmete kooditabelid.
MS FAILID JA KATALOOGID.
Erinevad failide ja kataloogide tüübid (lokaalsed, jagatud, lahti ühendatud(offline files) jne). Faililaiendid ja nende tähendus, failide avamine. Failide ja kataloogide atribuudid (ainult lugemiseks, varjatud, arhiiv), pakkimine (failisüsteemi tasemel, kolmandate osapoolte vastavad utiliidid jne), krüpteerimine (failisüsteemi tasemel, kolmandate osapoolte vastavad vahendid (utiliidid) jne), taastamine, lugemis ja kirjutamisõigused, omanik, efektiivsed õigused ja nende kontrollimine. Failide ja kataloogide jagamine, varjatud jagamine.
MS RIISTVARA HALDUS.
Riistvara lisamine arvutisse ja arvutile ning ajurite (draiverite) paigaldamine ning häälestamine. Operatsioonisüsteemiga kaasas olevad ajurid ja kolmandate osapoolte toodetud ajurid. Seadmeajurite digitaalallkiri ja selle tähtsus. Kasutatavad ressursid ja nende haldus. Riistavara eemaldamine. Riistavara profiilid ja nende kasutamine. Peamised probleemid riistavara haldamisel ja nende lahendamine.
GRAAFIKA, SISEND JA VÄLJUND, TOIDE.
Kuvari eraldusvõime, värvisügavus ja töölaua teemad. Rohkem kui ühe monitori kasutamine. Klaviatuurid, hiired, mängupuldid, kiipkaardilugerid ja nende haldamine. USB ja FireWire seadmed ja nende haldamine. Võimsustarve ja toite juhtimine.
VARUNDUS.
Tavalised ja dünaamilised kettad, tarkvaraline RAID, ketaste haldus ja ketaste vormindamine, ketaste ühendamine. Dünaamilisteks ketasteks teisendamine ja ketaste import. Ketta korrastus ja veaparandusvahendid . CD ja DVD seadmete haldamine. Muude varundusseadmete haldus.
PRINTERITE HALDUS.
Printeritega seotud mõisted Microsofti operatsioonisüsteemides. Printimise protsess. Koht- ja võrguprinterite paigaldamine. Peamised paigaldamise käigus tekkivad probleemid ja nende lahendamine. Printeri omadused ja nende muutmine. Printeripordid ja nende haldus. Mitu printerit ühe printimisseadme küljes, printeri kättesaadavus ja prioriteetsus. Õigused printeri suhtes. Printeri jagamine ja jagatud printeri kasutamine, printeri ümbersuunamine.
VÕRGUTEENUSED.
Võrguparameetrite seadistamine, HOSTS ja LMHOSTS fail, NetBIOS ja WINS. Võrguühenduste ja teenuste lisamine ja muutmine. Tulemüür ja selle seadistamine. Kaughaldus ja selle seadistamine, abipalved.
INTERNET.
Internet Exploreri seadistamine, sertifikaatide haldus, sissehelistamisteenus, puhverserveri seadistused. Vaikeprogrammide määrangud. Turvaseaded.
MS SÜSTEEMI JÕUDLUS.
Süsteemi jõudluse jälgimine. Alglaadimisseadete optimeerimine. Automaatselt käivitavate programmide loetelu ja nende käivitamise keelamine. Ketaste jõudluse optimeerimine. Visuaalsete efektide ja PAGING faili haldus. Mäluhaldus ja selle jälgimine. Süsteemiteenused ja nende haldus.

Hindamine:
Õppija teab ja tunneb
MS operatsioonisüsteemidega seotud mõisteid ja terminoloogiat;
MS operatsioonisüsteemides kasutatavaid failisüsteeme, failide ja kataloogide omadusi
ning nendega manipuleerimist;
kasutajakontode liike ja nende omaduste ja õigustega manipuleerimist;
riistvara, varundusseadmete ja printeri haldamisega seotud terminoloogiat ning
peamisi töökäike.
Õppija oskab
paigaldada arvutitele Microsofti operatsioonisüsteeme;
luua ja hallata kasutajakontosi ning gruppe;
hallata riistvara, varundusseadmeid, printereid ja võrguteenuseid Microsofti operatsioonisüsteemides;
kohandada kasutajaliidest;
hallata ja jagada faile ning katalooge.

Hinne moodustub kursuse jooksul tehtud ja praktikumides ettekantud iseseisva töö (reeglina 2-4 inimese rühma poolt rühmatööna täidetud ülesande) tulemustest, osakaaluga 50%;
ja kirjalikult vormistatud ja avaldatud iseseisva töö kaitsmisest grupi ees, osakaaluga 50%.

3 taset iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine vastavalt tekkinud olukorrale;
4 taset iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ning loov kasutamine, st tekkinud olukorrast osatakse näha ka paar sammu ettepoole;
5 taset iseloomustab väga hea teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine, st et lisaks oskusele järgmisi samme ette ennustada, toimub väga kiire ümberorienteerumine parima tulemuse saavutamiseks.

March 28, 2011 - March 31, 2011

Unix operatsioonisüsteem

March 28, 2011 - June 4, 2011

Õppija teab ja tunneb
UNIXi versioone ja ajalugu;
UNIXi laadseid operatsioonisüsteeme ja nende distributsioone;
UNIXi ja UNIXi laadsete operatsioonisüsteemide ülesehitust;
UNIXi laadsete operatsioonide süsteemseid rakendusi ja hooldusvahendeid;
UNIXi laadsetes operatsioonisüsteemides kastutatavaid graafilisi keskkondi.
Õppija oskab
kirjeldada erinevaid UNIXi laadset operatsioonisüsteemides kasutatavaid failisüsteeme ja nende omadusi;
paigaldada UNIXi laadset operatsioonisüsteemi ja paigaldada seadmete ajureid;
kasutada UNIXi laadset operatsioonisüsteemi tavakasutaja õigustes;
kasutada käsurealt peamisi haldus- ja hooldamise vahendeid;
graafiliste kasutajaliideste haldusvõtteid;
kasutada UNIXi laadset operatsioonisüsteemi teenuseserveri ja võrgulüüsina.

March 13, 2011 - March 31, 2013

eKursuse loomise metoodika ja õppematerjalide loomine

March 1, 2011 - May 31, 2011

Operight - tekijänoikeuskoulutus opettajille

February 21, 2011 - September 11, 2011

La sociedad digital ha modificado los procesos de transmisión del conocimiento. Atrás han quedado los modelos clásicos de la educación de caracter transmisivo, para dar paso a enfoques novedos de gestión del conocimiento en las redes sociales.

La gestión del conocimiento basada en las tecnologías digitales tiene lugar en espacios de socialización donde el conocimiento fluye como cosecuencia de la interación y la colaboración de un amplio número de sujetos conectados en red.

De acuerdo con esta conceptualización, este curso aborda la creación, gestión y evaluación de redes sociales y comunidades virtuales de aprendizaje.

February 14, 2011 - March 4, 2011

Kursuse eesmärk: Anda õppijatele teadmised ja praktilised oskused blogide põhimõttest, võimalustest ja kasutamisevõimalustest õppetöös. Tutvustada lähemalt Blogger ja Wordpress blogikeskkondade võimalusi.

Toimumise aeg: 14.02.2011 - 25.02.2011
Koolitajad: Ekki Pung, Kristjan Madalvee, Tallina Ülikooli Avatud ülikooli e-õppe keskus
Tase: Baastase 1 EAP
Sihtrühm: Kõrgkoolide õppejõud ja muud huvilised, kes soovivad blogisid õppeeesmärkidel kasutada
Kursuse maksumus: 90€
Täiendav info kursuse kohta: Erkki Pung, tel: 6409 285, e-post: erkki.pung@tlu.ee
Kursusele registreerimine: http://registreerimine.e-ope.ee

February 14, 2011 - June 30, 2011

El impacto de las tecnologías digitales plantea un nuevo escenario social que afecta directamente a los actores y organizaciones del sector cultural. El nuevo contexto altera el papel que venían asumiendo las instituciones y empresas culturales en el mundo analógico, lo que modifica tanto las prácticas relacionadas con la gestión de los proyectos como los procesos organizativos diseñados para llevarlos a cabo.

Aspectos como la incorporación de nuevos modos de relación con los creadores y los públicos/usuarios, las prácticas de comunicación 2.0, la flexibilización de la propiedad intelectual, la incorporación de procesos de producción basados en la remezcla o la introducción de conceptos como el prototipado aplicado a la provisión de productos/servicios, son básicos para entender las dinámicas de cambio que afectan a las organizaciones culturales.

Este nuevo escenario justifica la necesidad de una formación especializada que permita a los profesionales del sector planificar e implementar metodologíaas de gestión innovadora en sus empresas e instituciones.

February 9, 2011 - May 29, 2011

Interface and Interaction Design course in Tallinn University.