Log inLost password

Courses

October 30, 2014 - January 18, 2015

Kursus “Veebipõhised õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud” (TPL5254) on mõeldud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala üliõpilastele ning suunal haridustehnoloog lasteaias õppivatele üliõpilastele kohustuslik.

October 9, 2014 - January 17, 2015

Kursus “Haridustehnoloogi praktika I” (TPL5255) on mõeldud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala üliõpilastele ning suunal haridustehnoloog lasteaias õppivatele üliõpilastele kohustuslik.

September 26, 2014 - November 22, 2014

HKI5053 Veebipõhised õpikeskkonnad ja võrgustikud on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

September 26, 2014 - November 30, 2014

HKI5049 Digitaalsete õppematerjalide koostamine on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži kursus, mille eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning anda ülevaade digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

September 6, 2014 - December 7, 2014

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

September 4, 2014 - January 18, 2015

Kursus annab ülevaate eelkooliealistele lastele ea- ja jõukohastest IKT-põhistest õppemängudest ning
kujundab oskust rakendada IKT-põhiseid õppemänge lasteaia õppeprotsessis.

September 2, 2014 - December 20, 2014

Intelligentne arvutikasutus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi valikkursus, mille eesmärgiks on võimaldada õppuril saada teadmisi ja kujundada oskusi tänapäevases infoühiskonnas efektiivset toimimist toetavate IT-vahendite kasutamiseks.

August 21, 2014 - January 31, 2015

Õpetajakoolituse valikaine IFI7084 haridustehnoloogiliste pädevuste kujundamiseks. Kursus on üles ehitatud pööratud klassi mudelile – kolmel õppesessioonil toimuvates kontakttundides sooritatakse aktiivseid loovtegevusi nii individuaalselt kui rühmatööna erinevate haridustehnoloogia valdkonna spetsialistide juhendamisel. Iseseisva praktiseerimise ja iseõppimise vormis tutvutakse läbi videote, aktiivse diskussiooni ja refleksioonilesannete haridustehnoloogia õppetöös kasutamise teoreetiliste seisukohtadega.

March 4, 2014 - June 29, 2014

Kursuse eesmärgiks on toetada praktiliste oskuste kujunemist kasutamaks erinevaid arvuti ja interneti võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppetegevuste mitmekesistamiseks lasteaias.

February 16, 2014 - August 31, 2014

Tourism English is the course of Tartu University Pärnu College.

The aim of the course is to provide learners with necessary knowledge and skills for working in the field of tourism and hotel management as well as for expressing their ideas in English. By the end of the course the learners will be able to understand the oral and written texts on tourism, speak on the topics connected with tourism, compile texts and formal letters.

In addition to academic skills and knowledge the learners will acquire the self-regulated learning skills, learn to plan their activities, monitor and evaluate their learning process and develop their language learning strategies.

Prerequisities: English at level B1-B2.