Ended courses

February 11, 2016 - May 12, 2016

Kursus “Haridustehnoloogia lasteasutuses” (KAA6046.HR) on mõeldud alushariduse pedagoogi eriala bakalaureuseõppe üliõpilastele, mille sisuks on erinevad haridustenoloogilised võimalused, meetoded ja vahended õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

February 7, 2016 - June 11, 2016

Haridustehnoloogia koolis kursus

February 7, 2016 - May 22, 2016

IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

February 6, 2016 - May 1, 2016

Magistritöö seminar I

January 22, 2016 - June 30, 2016

Arendada tudengite kriitilist, analüüsivat ja Uuele avatud mõtlemist. Võimaldada neil leida oma stiil ja omandada praktilised kogemused. Õppida teistelt kriitikutelt (minevikust ja tänapäeval) ja reflekteerida enda kirjutamisprotsessi.

Developing the critical, analytical and openmindedness of students. Enable them to find their own style and obtain practical experiences. Learning from other critics (from the past and present) and reflect the own writing process.

September 6, 2015 - December 6, 2015

IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi kursus, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

September 2, 2015 - December 19, 2015

TLU digitehnoloogiate instituudi kursus "Intelligente arvutikasutus"

February 20, 2015 - June 14, 2015

Kursus TPL6054 Arvuti lasteaias on mõeldud TLÜ Pedagoogilise Seminari alushariduse pedagoogi eriala üliõpilastele.
Kursus pakub erinevaid arvuti ja interneti kasutamise võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppetegevuste ja õpetaja töö mitmekesistamiseks lasteaias.

February 14, 2015 - May 31, 2015

Kursuse eesmärk on:
a) tutvustada õpianalüütika mõistet, kaasnevaid mõisteid, rakendamisvaldkondi ning uurimisvõimalustest;
b) arendada õppijate oskusi õpianalüütika rakendamisel – erinevat tüüpi õpianalüütiliste süsteemide kavandamisel ja rakendamisel uurimisküsimustele vastuste saamiseks, andmekaevel ja andmete korrastamisel, analüüsimisel ja interpreteerimisel.

February 1, 2015 - May 31, 2015

Kursus annab uuringutele tuginevalt ülevaate haridustehnoloogilistest uurimissuundadest, tutvustades, kuidas haridustehnoloogiat on kasutatud laiendamaks arusaama, mis on õppimine ja kuidas see toimub; kuidas õppimisteooriaid on rakendatud haridustehnoloogia toel õpikeskkondi, -metoodikaid ja ressursse luues, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab hinnata.