IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

01.12.2018 9:09 by Riina L

Neljandaks ülesandeks oli tutvuda ühe valitud artikliga ning arutleda sel teemal oma blogipostituses.


Valisin Couros, A.  artikli . Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning ja lisaks uurisin ka Wikiversity keskkonda, et üheselt mõista, mis on personaalne õpikeskkond.


Personaalne õpikeskkond (inglise keeles personal learning environment) on termin, mis viitab alternatiivsele või mõnede autorite arvates ka täiendavale lähenemisele e-õppes. Personaalsed õpikeskkonnad on õppija poolt hallatavad ja kontrollitavad keskkonnad, mis toetavad õppijat õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel ning suhtlemisel teiste õppijatega ning õpetajatega. Tehnilis-instrumentaalne lähenemine näeb personaalset keskkonda erinevate sotsiaalse tarkvara vahendite (rakendused, programmid) kombineeritud maastikuna. Siiski, peale tehniliste vahendite hõlmavad personaalsed õppekeskkonnad ka kõiki instrumente, materjale ja inimressursse, millest õppija on teadlik ja millele tal on ligipääs antud ajamomendil. Seega loob õppija ise endale meelepärase õpikeskkonna vahenditest, mis tema nägemust mööda on vajalikud antud ajahetkel teatud ülesannete täitmiseks. (Wikiversity)


Personaalsed õpikeskkonnad on dünaamiliselt ja pidevalt muutuvad keskkonnad, kus ülesehitus ja vahendid sõltuvad kasutaja hetkevajadustest. Keskkonna osad on kergesti asendatavad või täiendatavad teistega või kohandatavad kogu keskkonnaga või vastupidiselt saab mittevajalikud osad eemaldada. (Wikiversity)


Courosi artiklis “Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning” kirjeldati ühes konkreetses õpikeskkonnas toimunud õpiprotsessi. Antud õpikeskkonna loomisel kasutati avatud õpetamismeetodeid ja personaalseid õpivõrke, mille kaudu õppijad said koostöös uurida, arutleda ja luua uusi audentseid ning jätkusuutlikke teadmiste võrgustikke (Couros, 2010).


Personaalset õpivõrgustikku luues ja kasutades on oluline mõista ja osata kasutada sotsiaalmeediat (Couros, 2010).


Igaühel on oma õpikeskkond, kust hangitakse teadmisi, mida igapäevaselt kasutada. Palju suurema hulga teadmiste omanikuks saadakse aga siis, kui seatakse sisse oma õpivõrgustik, ehk teisisõnu hangitaks infot kõikidest võimalikest allikatest, mis (veebi kaudu) on kättesaadavad ning panustataks ka oma kogemuse jagamisega õpivõrgustikesse. Samasuguseid võrgustikke saavad aidata õpetajad luua ka oma õpilastel, nagu tõi Couros välja oma artiklis. Ta avas ülikooli ametliku kursuse ja inimestele väljastpoolt ülikooli ja jälgis rahulolevalt, kuidas üliõpilastel tekkisid suhtlusringkonnad vastavalt ühistele huvidele.


Mina olen pigem seisukohal, et igal õppijal on olnud personaalne õpikeskkond ka enne tehnoloogia arengut ning personaalne õpikeskkond ei eelda ega ka välista tehnoloogia (sh sotsiaalse tarkvara) olemasolu. Samas ei kujuta tõenäoliselt keegi meist, k.a mina, enam ette õppimist ilma tehnoloogiat ja sotsiaalseid tarkvarasid kasutamata. Eks kuidagi saab ikka hakkama, aga raskelt.

https://riinaleppmaa.wordpress.com/2018/12/01/personaalsed-ja-avatud-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment