IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkonnad: Tiigriõpe

11.10.2018 19:22 by Annika A

Mina nimetaks õpikeskkondi õppimise ja õpetamise toetamiseks loodud keskkond. Kus luuakse õppijale võimalused õppimiseks, eneseväljenduseks ning toetatakse õppija arengut. Ehk võin öelda, et minu jaoks tähendab õpikeskkond ükskõik mis keskkonda, mis pakub õppimisvõimalust.


E-õppekeskkondade põlvkonnavahetus


2004. aastal loodi Tiigriõppe Sihtasutuse toel veebipõhine õpikeskkond VIKO, mille eesmärgiks oli muuta õppematerjalid, õppetööd puudutav info ning ajakava õpilastele veebis kättesaadavaks. Kuid samal ajal oli laialdaselt kasutuses ka vabavaraline e-õppe keskkond Moodle.


Kui 2009. aastani vastutas e-õppes enamasti õppesisu tootmise eest õppejõud, siis nüüd iseloomustab e-õpet suurem õppijate autonoomsus – ehk neil on rohkem võimalusi ise luua õppeprotsessis kasutatavaid materjale ning jagada seda teistega.


Paari aastaga muutus aina populaarsemaks personaalsete kodulehtede asemel blogide loomine, mis täidab isiklikku või rühma päeviku rolli.  Sotsiaalse veebi elementide kasutamine arendab iseseisvalt oma õpikeskkonda kujundavaid õppijad, kes oskavad igas olukorras leida endale sobivad õpikeskkonnad ega sõltu kesksetest süsteemides.


Õpikeskkondasid saab jagada viide erinevasse klassi  1. Digitaalne õpikeskkond – kui vahend on suunatud õppeprotsessi enda läbiviimisele veebis, kus saab hallata nii õppesisu, kui ka õppeprotsesse.

  2. Suletud õpikeskkond – on loodud spetsiaalselt õppetöö läbiviimiseks ning sisaldavad kõiki kõiki vahendeid e-kursuse loomiseks. (Näiteks: Moodle)

  3. Avatud õpikeskkond – see keskkond ei ole loodud õppeprotsessi läbiviimiseks, kuid neid saab kohandada õppetööks. (Näiteks: blogi)

  4. Kombineeritud õpikeskkond – kasutatakse nii suletud- kui avatud õpikeskonda.

  5. Personaalsed õpikeskkond – on õppija enda poolt hallatav ja kontrollitav keskkond, mis toetab õppija õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel.


Minu senised kokkupuuted e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega nii õpetajana kui õppijana


Õpetajana ei ole kokku puutunud e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega. Kuid gümnaasiumi lõpus hakkasime kasutama kodutööde jaoks ühes tunnis Moodlet. Noorsootööd õppides olid juba kõik ained läinud üle moodlesse, mis oli minu jaoks väga mugav ja lihtne kasutada. Moodles meeldib enam see, et nii kodused ülesanded, materjalid olid ühes kohas üleval, samuti oli mugav, et samasse kohta sai ka üles laadida enda kodusetöö ning lõpuks saada teada hinne ning lugeda tagasisidet. Informaatikaõpetajaks õppides kasutame väga palju erinevaid keskkondi ning see on natukene häiriv, kuna korraga hallata nii mitut erinevat keskkonda on keeruline, alati on kartus, et midagi on kahe silma vahele jäänud.


 


 


 


KASUTATUD ALLIKAD


https://opikeskkonnad.files.wordpress.com/2016/09/tiigriope_haridustehnoloogia_kasiraamat.pdf


Ülesande link: https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/10/09/teine-teema-opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis/

https://aann1ka.wordpress.com/2018/10/11/opikeskkonnad-tiigriope/

0 comments:

Post a comment