IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkond

15.10.2018 22:57 by Riina L

Teine iseseisev töö.


Minu jaoks on õpikeskkond keskkond, kus toimub õppimine ja  õpetamine.


Õpikeskkond on ka see, mis muudab õpetaja ja õpilase pingutused viljakaks. Õpikeskkond laialt võttes hõlmab kogu koolikeskkonna, koolikliima ja kodused tingimused. Tinglikult kuulub siia ka õpilase vaba aeg ja huvitegevus. Kitsamalt ja koolikesksemalt mõistetud õpikeskkond jaotub füüsiliseks, emotsionaalseks ja vaimseks, intellektuaalseks õpikeskkonnaks.


Traditsiooniline õpikeskkond koosneb vaimsest, sotsiaalsest ja füüsilisest keskkonnast. Vaimses ja sotsiaalses keskkonnas on olulisel kohal õpilase ja õpetaja, õpilase ja õpilase, õpilase ja vanema, vanema ja õpetaja vaheline suhe – kuidas üksteisesse suhtutakse, kuidas arvestatakse üksteise arvamusega, kuidas toetatakse õppimist jne. Füüsiline keskkond ei ole vaid klassiruum ja ümbritsev loodus (õues-õpe), vaid tänapäeval ka e-õppekeskkonnad ning virtuaalmaailm.


Õpikeskkonnaks võib olla aga ka õu ja liivakast või ka interneti jututuba ning õpetajaks hoopiski naabripoiss (nii heas kui halvas) või täiesti tundmatu veebisõber.


Arvan, et õppida ja õpetada saab väga erinevaid teid kasutades ja erinevates keskkondades ning seega on õpikeskkonna mõiste ääretult lai.


Hea õpikeskkond loob võimaluse õppimiseks, eneseväljenduseks ja toetab õppijat. See motiveerib õppijat ja pakub erinevaid võimalusi eneseväljendamiseks ja õpitegevuseks. Samuti toetab püstitatud eesmärkide realiseerimist (Väljataga, Pata & Priidik, 2009). Hea õpikeskkond on mitmekülgne ja dünaamiline. Seda aitab suurepäraselt saavutada hübriidne õpikeskkond, kus on kasutusel nii füüsiline kui virtuaalne õpikeskkond (Väljataga, Pata & Priidik, 2009).


Jah, õpikeskkond mängib olulist rolli nii õppimisel kui ka õpetamisel, mis on ka pidevas muutumises, kuid samas peab looma võimalused õppimiseks, eneseväljenduseks ning toetama õppija arengut.


Materjalide lugemise ajal tulid meelde enda õpingud Tartu Ülikoolis, kus kogu õppimine toimus kas IVA kaudu või siis Moodle´s. Sel ajal tundusid need keskkonnad kohati keerulised, siis jälle lihtsad ja loogilised, kui sai selgeks kus miskit asub ja mida seal teha saab. Nüüd mõistan ka oma poega, kes gümnaasiumis olles peab uurimustöö sooritamiseks kasutama Moodle-it ja aina küsib abi, et selles õpikeskkonnas orienteeruda.


Õpetajana olen e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega vähe kokku puutunud. Peamiselt kasutan suletud keskkondi, millega hõlbustatakse õpetaja tööd (Väljataga, Pata & Priidik, 2009) (nt eKool ja Foxcademy). Põhirõhk eKoolis on õpetaja ja õpilase ning ka lapsevanema omavahelisel suhtlusel ja infovahetusel, kus lapsevanem saab olla kursis oma lapse käekäiguga koolis (hinded, kodused ülesanded, tunnitööd). Foxcademy on hea õpikeskkond, mida kasutan õpilaste abistamisel, toetamisel – õppija saab ise õppida ja õpitut kinnistada või enda teadmisi kontrollida.


Õppijana olen e-õppe ja virtuaalsete erinevate õpikeskkondadega päris palju  kokku puutunud. Minu viimaseks tõsiseks ja ametliku tunnistusega lõppenud e-õppe kogemuseks oli HITSA veebipõhine koolitus Progeäpid- programmeerimist toetavad rakendused arvutis, veebis, vidinatega kui ka nutiseadmes. Minu jaoks oli see uus ja põnev kogemus, kuna kogu õppetöö käis interneti vahendusel. See oli hea, sest sain oma aega planeerida, tegeleda õppimisega siis, kui olin selleks valmis. Samas oli see ka veidi keeruline, sest puudus ju otsene kontakt õpetajaga, küsimustele ei saanud ka kohe vastust ja tekkis ebakindlus, et kas olen ikka kõigest õigesti aru saanud.


Olenemata keskkonna omapärast (reaalne, virtuaalne, hübriidne) jääb õpikeskkonna peamine roll samaks: motiveerida õppijat, pakkuda õpitegevuseks ja loovaks eneseväljenduseks vajalikke võimalusi ning toetada püstitatud eesmärkide realiseerimist (Väljataga, Pata & Priidik, 2009).


Kasutataud kirjandus: 


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–30). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.


https://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/Opetamisteooriad/pikeskkonnast.html

https://riinaleppmaa.wordpress.com/2018/10/15/opikeskkond/

0 comments:

Post a comment