IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

14.10.2018 11:28 by Jelena S

Teema “Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsesis” on minule väga ligidane. Kõigepealt, kuules sõna “õpikeskkond” tulevad meelde e-õppega seotud keskkonnad, ehk virtuaalsed õpikeskkonnad. Kui aga mõelda üldisemalt, siis meeldib just riiklikus õppekavas toodud mõiste definitsioon: “Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.”


Minu lugemismaterjal oli: Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–30). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. [PDF, 14,7 MB]


Meeldis see, et raamat on kirjutatud arusaadavas keeles ja huvitatv oli lugeda ka sellepärast, et ise olen praktiliselt seotud haridustehnoloogiaga koolis ja minu lugemine ei piira leheküljedega 11–30 )))


E-õppekeskkonnad võivad olla suletud, avatud ja personaalsed. Suletud keskkonnad on need, kus “nii õpetaja kui ka õppija tegevused jäävad antud keskkonna piiresse”. Avatud keskkonnad – ” mitmetest vabatarkvaralistest vahenditest loodud keskkondi, kus infovooge võib ühest vahendist teise tõmmata vastavalt kasutaja huvidele ja eesmärkidele ning erinevad õpitegevused on jagatud paremini sobivate vahendite vahel.” Nii suletud kui ka avatud keskkondadel “on oma head ja vead ning nende sobivus sõltub ikkagi õppijatest, õpieesmärkidest ja tegevustest. Kuna mingil määral on suletud ja avatud keskkondade näol tegemist vastanditega, siis võib ühe negatiivseid

külgi vaadelda samaaegselt kui teise eeliseid.” Personaalsed  keskkonnad “on õppija poolt hallatavad ja kontrollitavad süsteemid, mis toetavad õppijat õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel ning suhtlemisel teiste õppijatega ning õpetajatega. Personaalse keskkonna all mõeldakse erinevate sotsiaalse tarkvara vahendite (rakendused, programmid) kombineeritud maastikku.”


Ise olen kokku puutunud erinevate tüüpi õpikeskkondadega. Kui ei võta arvesse ülikooliga seotud õpikeskkondi, siis need on Blogger (kasutan töövahendina põhikooli III kooliastmes. Õpilased koostavad personnaalse õpikeskkonda), suletud õpikeskkonnad eKool, Stuudium (võimaldab avalikustada materjale Tera kaudu), Google Classroom, Tebo õpiveeb. Oma õpetaja töös püüan kombineerida omavahel suletud ja avatud õpikeskkondi vastavalt eesmärkidest ja õpilaste vanusest.

https://haridustechnology.wordpress.com/2018/10/14/opikeskkonna-ja-vorgustiku-roll-opiprotsessis/

0 comments:

Post a comment