IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Teise teema ülesanne

14.10.2018 10:32 by Sigrid V

See postitus on vastuseks teisele teemale: õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis


Õppekeskkonna mõiste ja kuidas mina seda mõistan


Riiklikus õppekavas toodud õppekeskkonna mõiste (millele viitab oma õppematerjalides ka õppejõud) on selline: “Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad.”


Selle käsitluse kohaselt koosneb õppekeskkond erinevatest kooslustest. Oluline on õppurite vaimne, sotsiaalne ja füüsiline kooslus. Vaimne ja sotsiaalne kooslus on minu arvates see kuidas igas koolis hinnatakse iga õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kus suhted õpilase ja õpetaja vahel toetavad ja arvestavad, kus õpilast ja ka õpetajat ei halvustata ega võeta mingeid eelnevaid seisukohti, mis ei pruugi tõele vastata. Ehk õhkkond õppimiseks on positiivne ja toetav. Loomulikult peab sellise keskkonna loomises osalema kogu koolipere (õpetajad, tugispetsialistid ja õpilased ise). Füüsiline kooslus on aga eeldused õppimiseks nii ruumide (klaasiruumid, puhkamise alad, raamatukogu), tehnika (arvutid, tänapäeval tahvelarvutid ja nutitelefonid), õppevahendite ja materjalide näol.


Kõigi nende koosluste koostoimel on võimalus õpilasel õppida ja areneda. Siin juures ei tohiks aga ära unustada, et õpilase õppeedukus, aga sõltub nii neist kooslustest kui ka oma soovist õppida. Tänapäeval on aga õppimiseks palju võimalusi nt. traditsioonilisel moel õppematerjalide lugemisel, tahvelarvutis mõnda mängu mängides jne. Aina olulisemaks muutubki keskkond, kus teadmisi omandatakse  – kas see on traditsiooniline klassiruum, kus õpetaja õpetab või on see hoopis mõni õpikeskkond (Moodle), kuhu on lisatud õppematerjalid või hoopis sotsiaalse tarkvara (blogid, wikid, vookogud) – võimalusi on palju ja kindlasti lisandub lähiajal tehnoloogia arenedes veelgi.


Erinevad mõtted „Haridustehnoloogia käsiraamatu“ lugemisest


Haridustehnoloogia käsiraamatust oli huvitav lugeda, et igal õppijal on seoses õppekeskkonnaga omad ootused ja lootused. Tekib ettekujutus kuidas mingis keskkonnas õppimine peaks toimuma ja kuidas õpitegevused läbi viiakse. Kui õppijate õpikeskkonna ootused ei vasta oodatule, siis pole õppimine edukas (Väljataga, Pata ja Priidik 2009). Antud väitega olen täiesti nõus, kuna kui keskkond ei ole mugav kasutada või seal on puudusi, mis ei tee õppimist mugavaks, siis ei ole see positiivne ja tekitav pahameelt. Mitmete erinevate avatud virtuaalkeskkondade kasutamine erinevate ainete raames on, aga kindlasti ebamugav, kuna kõik keskkonnad on erinevad ja nende keskkondade tundmaõppimine võtab ajaressurssi. Olen isegi näinud vaeva, et mingeid õpikeskkondi tundma õppida ja lõpuks olen leppinud lihtsalt ebameeldivustega ja üritanud nendest mööda vaadata, et keskenduda siiski õppimisele mitte kõigi avatud keskkonna vahendite tundma õppimisele.


Kokkupuude suletud keskkonnaga E-kool (VIKO) on samuti olemas ja kuna tegemist minu arvates õpetajatel mõeldud vahendiga, siis peaks see lihtsustama õpetajate tööd. Nende keskkondade kasutamise miinuseks on see, et need on loodud nö. “kolmandate” isikute poolt ja neid süsteeme on keeruline liita avatud keskkonna vahenditega. Kogu tegevus jääbki selle süsteemi piiresse.


Minu kokkupuuted e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega


Minu kogemused e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega ei ole suured. Kõige rohkem olen kokku puutunud praeguseks Tallinna Ülikoolis kasutusel oleva Moodle keskkonnaga. Samuti on mulle üllatusena TÜ-s kasutusel ka Google drive keskkond, kus jagatakse õppematerjale ja tehakse rühmatöid. Käesoleva aine ja innovatsioonijuhtimine aine raames tutvusin WordPressi keskkonnaga, et õppimise eesmärgil teha avalikke reflektsiooni postitusi. Kuna minu arvates oluline osa õppimise juures on tagasiside, siis kõigi nende postistuste juures peab olema võimalus kaasõpilasel neid postitusi lugeda ja anda tagasisidet sinu arvamuste/postituste kohta kohta. Miks? Sest postitused on õpetlikud teistele (igaüks läheneb asjale erinevalt), seega nende postituste tegemisel oled sa ise õpetaja teistele ja samas õpilane, kes aine raames esitab oma ülesande vastused õppejõule kontrollimiseks ja teistele arvamuse avaldamiseks.  Seega kokkupuude hajutatud sotsiaalse õpikeskkonnaga on olemas </div><div id=https://sigridiblogi.wordpress.com/2018/10/14/teise-teema-ulesanne/

0 comments:

Post a comment