IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

14.09.2018 12:23 by Ilotana H

Minu vastus esimesele ülesandele.


Teema


Soovin jätkuvalt arendada oma IKT-alaseid teadmisi  ja tegevusi laiemalt, luua tervikpilti I-II kooliastmes kasutatavatest õpikeskkondadest, erinevatest digitehnoloogilistest vahenditest ning õppijate digipädevustest.


Eesmärgid • I – II kooliastme õpilastele sobivate õpikeskkondade kaardistamine, vajadusel selgitava juhendmaterjali koostamine.

 • Uurida populaarsemaid õpikeskkondi, mida kolleegid erinevates koolides kasutavad.

 • Jõuda selleni, et õpilased oskavad hinnata mudeli või küsimustiku abil oma digipädevust, seada uusi eesmärke ning saavutada vajalikud oskused.

 • Rakendada omandatud teadmisi ja oskusi igapäevatöösse.


Esmärgi saavutamiseks


Plaanin jätkata valitud suunal. Täiendan oma teadmisi, jagan kogemusi kolleegidega, eesmärgistan tegevusi laiemalt ning haaran kolleegid aktiivsemalt koostöösse. Uurin toetavat materjali, soovituslikku kirjandust ja õppevideosid. Tegelen oma arengu analüüsiga. Olen oma õppeülesannete täitmisel kohusetundlik.


Vahendid • Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse lugemine.

 • Erinevad digitehnoloogilised vahendid.

 • Uued õpikeskkonnad.

 • Suhtlemine kolleegide ja kursusekaaslastega.


Hindamine


Olen oma eesmärgi täitnud kui: • Olen kaardistanud I ja II kooliastme sobivaimad õpikeskkonnad.

 • Olen saanud tagasisidet või näiteid praktikate kohta vähemalt 5 kolleegilt erinevatest koolidest.

 • Olen oma kooli õppija digipädevuse mudeli esmase variandi kinnitamisele suunanud.


Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema? – Tagasisidestamine aine lõpus.

https://haalen1.wordpress.com/2018/09/14/opileping/

0 comments:

Post a comment