IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

12.09.2018 14:03 by Ly T

Esimeseks ülesandeks on vaja koostada õpileping. Õpileping on sisuliselt õppija ja juhendaja vaheline “leping”, mis defineerib kuidas ja mida õpitakse ning kuidas õpitut hinnatakse.


Kuna soovin kursuse Õpikeskkonnad ja -võrgustikud läbida edukalt, siis teen kokkulepped järgnevas viies osas:


Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?


Olen oma töös  ja eelnevates õpingutes kokku puutunud erinevate õpikeskkondadega, osad on olnud avatud ja osa ka suletud. Selle aine raames soovingi saada ülevaadet erinevates võimalustest, mida saaksin oma õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel kasutada. Minu jaoks on oluline, et ma saaksin anda uusi teadmisi nii oma õpilastele kui ka kolleegidele.


Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima? • Esimeseks eesmärgiks on leida oma õpilastele ja kolleegidele sobivaid õpikeskkondi ning õpivõrgustikke, mida nad saaksid kasutada. Seetõttu pean ma neid otsides ja pakkudes silmas pidama kaasaegseid õpikäsitlusi.

 • Teiseks eesmärgiks on seostada oma õpinguid igapäevatöö ja tulevase magistritööga, sest siis saan ma keskenduda just sellele teemale, mida mul reaalselt vaja on.

 • Kolmandaks eesmärgiks on iseenda arendamine ja oma arengu analüüsimine.


Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?


Minu jaoks on oluline, et ma saaksin uusi teadmisi (loengus kuuldu, kaaslaste öeldu ja kirjutatu) olemasolevate teadmistega siduda. Luban endale, et teen kõik vajalikud kodutööd valmisõigeaegselt ja otsin juurde ka lisateadmisi. Lisaks kodutööde tegemisel luban ma olla loengutes aktiivne kuulaja ja kaasamõtleja.  Kui olen saanud uusi teadmisi, siis jagan neid koheselt oma kolleegidega ja rakendan neid ka ise oma igapäevatöös.


Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen? • Loen kohustuslikku ja soovituslikku kirjandus.

 • Olen aktiivne kuulaja ja saan seetõttu häid mõtteid õppejõududelt, kaasõppuritelt ja kolleegidelt.

 • Vajalik on olla kursis ka kaasõppurite blogidega, sest nendest leiab häid mõtteid.

 • Tehnoloogilised vahendid.

 • Õpikeskkonnad.


Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?


Kursuse lõpus olen oma eesmärgid täitnud kui: • olen kursuse lõpuks leidnud ja töösse seadnud enda jaoks sobiva ja töötava õpikeskkonna, või õpivõrgustiku;

 • olen kursuse lõpuks julgustanud oma kolleege ja vähemalt 5 kolleegi kasutab minu poolt soovitatud õpikeskkonda;

 • olen saanud analüüsida oma arengut antud valdkonnas,


Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?


Refleksioon toimub aine lõpus. Refleksioonis analüüsin seda, kuidas on minu mõtted, teadmised ja oskused kursuse jooksul muutunud. Lisaks toon välja, mis minu jaoks töötas ja mis mitte ning mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema. Lisaks toon välja oma nõrgad ja tugevad küljed.


https://opikeskkonnad.wordpress.com/2018/09/08/esimesed-tegevused-ajaveebi-ulesseadmine-ja-opileping/

https://lyitmagister.wordpress.com/2018/09/12/opileping/

0 comments:

Post a comment