Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Grupitöö

27.05.2013 22:31 by Meelis Pernits
Grupitöö

Rühma kuulusid Piret Joalaid, Helle Kiviselg ja Meelis Pernits

Valisime oma rühmatööks ühe Tallinna keskkooli ja evalveerimise aluseks järgmised elemendid:
■kooli arengukava,

■IKT infrastruktuuri (sh raud- ja tarkvara),

■IKT arenguplaani ja -visiooni,

■IKT kasutust asutuses, sh

■arvutiklassi kasutamist, sh mittekasutamise põhjusi.


Fookuses olid järgmised aspektid:
■Milline on hetkel IKT olukord koolis?

■Kas IKT abil toetavad tegevused on vastavuses kooli potentsiaalsete võimalustega ja normatiivsete IKT kasutamise nõuetega?

■Mis on puudu?

■Kas IKT abil läbiviidud tegevused ja keskkond toetavad kooli kehtivat IKT visiooni ja arengut?

Töö sisendiks olid rühma poolt läbi viidud
■intervjuud,

■dokumendianalüüs,

■vaatlus.

Kasutada olid ka mõned varasemad küsitlused.

Rühmatöö etapid

1. etapp: otsustasime, mis kooli uurime. Valituks osutus üks Tallinna keskkool, mida teavad kolmest rühmaliikmest kaks.

2. etapp: seadsime eesmärgiks uurida selle kooli IKT rolli ning valisime uurimisküsimuseks “Milline on IKT roll kooli õpikeskonnas?”

3. etapp:
■andmete kogumiseks kasutasime kooli arengukava, arvutiklassi broneerimise keskkonda, intervjuusid ja vaatlust,

■kaasasime organisatsioonist vastajaid nende õpetajate hulgast, kes ei kasuta arvutiklassi,

■vaatlesime organisatsiooni struktuuri, IKT-vahendite hetkeolukorda ja kasutust, sh eraldi arvutiklassi kasutust,

■intervjueerisime õpetajaid

■arutlesime ja analüüsisime intervjuu tulemusi, IKT abil toetatavaid tegevusi, sh lähemalt info liikumist, mis on puudu,

■tegime järeldusi ja ettepanekuid ning

■esitlesime tulemused kirjalikult esitlusena Google Docsis.


Lisaks tegime Google Docsi esitluse, mida ei avalikusta, vaid jagame asjaosalistele.
http://htuuringud.blogspot.com/2013/05/grupitoo.html

0 comments:

Post a comment