Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Rühmatöö: haridusasutuse evalveerimine.

27.05.2013 22:03 by Helle Kiviselg

Rühma kuulusid Piret Joalaid, Helle Kiviselg ja Meelis Pernits


Valisime oma rühmatööks ühe Tallinna keskkooli ja evalveerimise aluseks järgmised elemendid:
 • kooli arengukava,
 • IKT infrastruktuuri (sh raud- ja tarkvara),
 • IKT arenguplaani ja -visiooni,
 • IKT kasutust asutuses, sh
 • arvutiklassi kasutamist, sh mittekasutamise põhjusi.
 


Fookuses olid järgmised aspektid:
 • Milline on hetkel IKT olukord koolis?
 • Kas IKT abil toetavad tegevused on vastavuses kooli potentsiaalsete võimalustega ja normatiivsete IKT kasutamise nõuetega?
 • Mis on puudu?
Töö sisendiks olid rühma poolt läbi viidud
 • intervjuud,
 • dokumendianalüüs,
 • vaatlus.
Kasutada olid ka mõned varasemad küsitlused.


Rühmatöö etapid


1. etapp: otsustasime, mis kooli uurime. Valituks osutus üks Tallinna keskkool, mida teavad kolmest rühmaliikmest kaks.


2. etapp: seadsime eesmärgiks uurida selle kooli IKT rolli ning valisime uurimisküsimuseks “Milline on IKT roll kooli õpikeskonnas?”


3. etapp:
 • andmete kogumiseks kasutasime kooli arengukava, arvutiklassi broneerimise keskkonda, intervjuusid ja vaatlust,
 • kaasasime organisatsioonist vastajaid nende õpetajate hulgast, kes ei kasuta arvutiklassi,
 • vaatlesime organisatsiooni struktuuri, IKT-vahendite hetkeolukorda ja kasutust, sh eraldi arvutiklassi kasutust,
 • intervjueerisime õpetajaid
 • arutlesime ja analüüsisime intervjuu tulemusi, IKT abil toetatavaid tegevusi, sh lähemalt info liikumist, mis on puudu,
 • tegime järeldusi ja ettepanekuid ning
 • esitlesime tulemused kirjalikult esitlusena Google Docsis.
Lisaks tegime Google Docsi esitluse, mida ei avalikusta, vaid jagame asjaosalistele.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/05/27/ruhmatoo-haridusasutuse-evalveerimine/

0 comments:

Post a comment