Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Miks narratiivne intervjuu? Miks SWOT? Miks sõnapilv?

27.05.2013 0:01 by Elo Sepp

Valikute põhjendused haridusasutuse evalveerimise rühmatöös.

Valiku narratiivse intervjuu kasuks tegime varasema positiivse kogemuse tõttu seda tüüpi intervjuuga, kuna  see võimaldab märgata ja mõista seoseid, mille peale küsimusi esitades ei pruugi tulla.


Intervjuu generatiivne küsimus ei sea jutustajale piire ja ta saab rääkida talle olulisest, märgilisest.  Intervjuu lõpus saab üle rääkida arusaamatuks jäänud kohad ja  esitada lisaküsimusi, millele loo käigus ei saanud vastuseid.


Intervjuu tulemuseks soovisime saada juhtkonna ühe töötaja, just õppetöö eest vastutava töötaja – õppealajuhataja, isiklikku  tõlgendust ja suhtumist, tema lugu, kuidas tema näeb oma lasteaias IKT vahendite kasutuse võimalusi ja tegelikku olukorda. Tema ju suunab lasteaias õppetöö protsessi.


Poolstruktureeritud intervjuu kasutamine oleks olnud põhjendatud, kui intervjuu oleks läbi viidud mitme töötajaga kas siis samast lasteaiast või erinevate lasteaedade õppealajuhatajatega. Sel juhul oleks tekkinud võrdlusvõimalus samade küsimuste põhjal.


Õppealajuhataja lugu tõlgendades saime sealt palju mõtlemisainet, millega peaks edasi tegelema ja mida uurima. Põhjalikuma pildi ja analüüsi saanuks intervjuude läbiviimisel lasteaia kõikide töötajatega või siis intervjuude läbiviimisega teiste lasteaedade juhtkondade ja töötajatega.  Oluline on just  õpetajate küsitlemisel  nende valmisolek avaneda nende jaoks ebamugaval  teemal (miks nad ei kasuta piisavalt, vastavalt juhtkonna ootustele), ohuks on ootuspärased vastused, mitte oma tegelike mõtete ja tunnete avaldamine.


Analüüsisime intervjuud SWOT abil. Selle analüüsimeetodi valisime tulenevalt uurimuse eesmärkidest, ülesannetest ja kogutud andmetest (väljendid ja märksõnad).  SWOT analüüsiga sai hästi lahterdada intervjuust esiletõusnud tähenduslikud mõtted ja seosed. Kokkuvõtte esitasime kahes etapis. Kõige olulisemad märksõnad on esitatud SWOT maatriksina ning  eraldi slaididel  on toodud tugevused/nõrkused,  võimalused/ohud koos lahendustega, kuidas nõrkusi ja ohtusid vähendada.


Esitluses kasutatud sõnapilve ei kasutatud analüüsimisel. Pilt oli koostatud veebipõhise vahendiga Wordle  ja oli ainult illustratiivne materjal esitluses.  Pilv näitas sõnu, mida õppealajuhataja kasutas – otsene side jutustaja looga.  Pildi vaataja loob ise tõlgenduse.

Asendasime esitluses  sõnapilve pildi. Vähendasin sidesõnade osakaalu, kuid sõna ”ei”, mis oli minu jaoks märgiline, jäi sisse.http://elolee.wordpress.com/2013/05/27/miks-narratiivne-intervjuu-miks-swot-miks-sonapilv/

0 comments:

Post a comment