Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 11. nädal, iseseisev töö

20.04.2013 22:45 by Piret Joalaid

2. kontaktpäev: õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel: iseseivate tööde tulemuste arutelu.


(Pisut parandatud)


1. Programmi aadress ja tutvustus


Tiigrihüppe SA lisakursus “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele” (http://3fahug.havike.eenet.ee/puutetahvel/).


Kursuse “Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele” sisuks on tutvustada erinevaid Eestis levinud interaktiivseid tahvleid. Lähemalt tutvutakse SMART-tahvliga ning programmiga Notebook. Kursuslased õpivad looma töölehti programmiga Notebook. Tutvutakse samuti autoriõiguste, õpistiilide ning faililadudega.


Kestus 20 tundi, sealhulgas 16 x 45 minutit auditoorset õpet ja 4 x 45 min kodutööd.


Kursuse väljatöötajad ja arendajad on Ingrid Maadvere, Piret Joalaid ja Tiia Niggulis ning Maris Maripu.


2013-04-21_1439


2. Millal kasutamiseks?


Kõik Tiigrihüppe SA kursused on mõeldud õpetajate koolitamiseks (haridustehnoloogiliste pädevuste tõstmiseks) koolitaja käe all, kuid materjale saab ka iseseisvalt kasutada.


3. Kuidas töötamiseks?


Huvitatud õpetajad registreeruvad kursusele ja õpivad juhendajaga kokku lepitud aegadel tema käe all neli korda kontakttundides ning ka iseseisvalt. Esimese kolme mooduli järel on nädal kodutööde tegemiseks. Kursuse lõpetamiseks ja Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnistuse saamiseks tuleb kursuslastel koostada ja publitseerida töölehed ning täita tagasiside ankeet.


4. Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid


Kursus toetub  aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, väitlus, ajurünnak, individuaalne töö) ja e-õppele. Kursus sisaldab • esitlusi: puutetahvli ja selle kasutamise, autoriõiguste ning õpistiilide kohta,

 • juhendeid: veebilehtede kasutamise, keskkondade, piltide otsimise, CC-litsentsi lisamise ning väga palju Notebooki kohta,

 • linke: veebilehtede, kogumike, VARK-ankeedi ning interaktiivsete tahvlite kohta,

 • Lisamaterjale: õpistiilide test, nippe interaktiivse tahvli kasutamiseks, lingikogu loomise vahendi kohta ning Creative Commonsi eestikeelne koduleht,

 • Näiteid: Activity Toolkiti, galerii, lindistaja, eesti keele ja kirjanduse kohta ning õppematerjale.


Töid jagatakse Koolielu kinnises kogukonnas.


5. Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas


Kognitiivsed tööriistad ehk teadmiste loomise ja kontrollimise vahendid, mille abil õppija mõtestab saadud infot ja omandab oskused praktiseerides. • Interaktiivse tahvli praktiline kasutamine: orienteerimine, pliiatsid, klaviatuur

 • Interaktiivse tahvli integreerimine eri programmidega ja kasutamine veebilehtedega

 • Ühe veebilehe analüüs

 • Lünkteksti koostamine programmiga Notebook

 • Notebooki galeriist sobivate objektide leidmine

 • Õpistiilide testid

 • Piltide otsimine Wikimedia Commonsi ja Flickri keskkonnast

 • Tunnitegevuse tööriistad

 • Animeerimine ja linkimine


Lisaks üksteise tööde kommenteerimine, arutelud


6. Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas


Metakognitiivsed tööriistad ehk teadmiste loomise ja enesetegevuste jälgimise vahendid, mille abil jälgitakse ja reflekteeritakse oma tegevust. • Kommenteerimise võimalus Koolielu kogukonnas

 • Oma tööde tutvustamine rühmakaaslastele

 • Vestlused, arutelud


7. Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas • Ülesanded – innustavad tegema järjest huvitavamaid töölehti

 • Kasulikud lingid – võimalik uurida ja proovida palju uut

 • Toetus kaaslastelt ja koolitajalt – kodutöid üle vaadates kiidetakse

 • Kommenteerimine ja tagasiside rühmakaaslastelt – vestlustes, kogukonnas

 • Valmis materjali avaldamine Koolielus


8. Toetuse elemendid • Rühmakaaslaste ja koolitaja tagasiside aruteludes, kommentaarides

 • Tehniline tugi – koolitaja pidev abi ja juhendamine

 • Materjalide kättesaadavus kursuse keskkonnas

 • Kursuse struktureeritus


9. Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?


Kursus toetub aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, väitlus, ajurünnak, individuaalne töö) ja e-õppele, saab tutvuda mitmesuguste veebilehtedega, praktiliselt tahvlit kasutada, leida ja kasutada vabavaralisi pilte, luua huvitavaid mitmekesiseid töölehti ja tunde ette valmistada, uurida autoriõigust ja lisada oma töödele CC-litsentse, uurida enda ja oma õpilaste õpistiile.


10. Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega • Konstruktivistlik – kursuslane otsib uusi võimalusi õpitu rakendamiseks koolitöös, õppija enese aktiivsus õppesituatsiooni läbimisel. saab kursusel mõningal määral oma tegevust juhtida

 • Sotsiaalne õppimine – kasutatakse rühmatööd, uuritakse erinevaid vahendeid (veebilehed, galeriielemendid) ja tutvustatakse neid teistele

 • Situatiivne õppimine – töölehed koostatakse, lähtudes oma aine konkreetsetest olukordadest


11. Plussid-miinused ja muud kommentaarid (tähelepanekud keskkonna hindamisel)


Plussid: • kursus aitab õpetajatel tõsta oma haridustehnoloogilisi pädevusi

 • kursusel õpitakse kasutama puutetahvlit, mida on koolides juba suhteliselt palju, aga mida ei osata kasutada

 • luuakse juurde Notebooki töölehti

 • suunatakse kasutama Koolielu.ee keskkonda

 • kursusel loodud materjale saab avaldada samas keskkonnas


Miinused: • kursusel ei ole näiteid eri õppeainetest

 • õpetajad tahaksid keskendumist oma ainele

 • kursuse kestus on liiga lühike


http://piretiblogi.wordpress.com/2013/04/20/ifi7056-haridustehnoloogilised-uuringud-ja-evalvatsioon-11-nadal-iseseisev-too/

0 comments:

Post a comment