Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

11. nädal

19.04.2013 20:56 by Meelis Pernits
11. nädal Individuaalne töö

E-õppekursuse "Administreerimiskursus Naiskodukaitse vabatahtlikule juhile" analüüs.

Kursuse aadress ja tutvustus.-
Kursus on loodud Kaitseväe e-õppekeskkonnas "Ilias", kuid kuna juurdepääs antud keskkonnale on piiratud ja kursuslasi liidetakse ainult vastava taotluse ja teadmisvajaduse alusel, siis kahjuks ei ole võimalik ka antud kursust reaalselt testida.

Tegemist on nii Naiskodukaitse kui Kaitseliidu kooli jaoks päris esimese 100% veebipõhise kursusega. Kursus on jagatud kümneks õppenädalaks ja igal esmaspäeva hommikul avanevad uue nädala ülesanded, mis tuleb nädala jooksul või vastavalt ettekirjutusele sooritada.
Sihtgrupp
Naiskodukaitse ringkonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige,
Naiskodukaitse jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige,
erialagrupi juht,
revisjonikomisjoni liige,
ringkonna instruktor

Üldeesmärk
Kursuse läbiviimise tulemusena on Naiskodukaitse üksused vastavalt nõuetele ja ühtselt üle Eesti administreeritud.

Saavutatav pädevus
Kursuse läbinu on suuteline administreerima oma üksuse tegevust.

Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste õpipädevuse ja suhtluspädevuse suurenemist.


Õpieesmärk
Tulemus on rahuldav, kui kursuslane:

- saab aru:
•kursuse eesmärkidest ja korraldusest;
•enda ootustest kursusele;
•enda tutvustamisest naiskodukaitsjana;
•vajadusest tunda alusdokumente;
•oma ametikoha ülesannetest ja nõuetest sellele;
•dokumentide liikidest, nende koostamisest ja vormistamisest;
•liikmeks vastuvõtmise protseduuridest ja dokumentidest;
•liikme lahkumise protseduuridest ja dokumentidest;
•mentorlusest;
•liikmete tunnustamise vajadusest, põhimõtetest ja võimalustest;
•Naiskodukaitse erinevatest koosolekutest ja nende läbiviimise korrast;
•väärtusliku tagasiside olulisusest ja olemusest;
•aruandlusest;
•revideerimise olemusest ja olulisusest;
•sisekommunikatsiooni sisust ja vajalikkusest;

- rakendab teadmisi:
•protokolli ja otsuse koostamise kohta;
•Liiliaristi statuudi kasutamisest;
•teenetemärkide kandmisest;
•esildise koostamisest;
•tegevusplaani koostamisest ja ürituse planeerimisest;
•Naiskodukaitse kodulehe ja siseveebi kasutamisest;

- analüüsib:
•ürituse planeerimist;
•kursust ja oma osalemist sellel.

Sisu ja maht
1. Sissejuhatus 3 akadeemilist tundi
2. Naiskodukaitse alusdokumendid 5 akadeemilist tundi
3. Dokumentide liigid ja vormistamine 9 akadeemilist tundi
4. Liikmeskonnaga seotud protseduurid 8 akadeemilist tundi
5. Ergutused ja esildised 5 akadeemilist tundi
6. Koosolekud 8 akadeemilist tundi
7. Tegevusplaan ja ürituste korraldamine 14 akadeemilist tundi
8. Sisekommunikatsioon 5 akadeemilist tundi
9. Tagasiside, lõpetamine 3 akadeemilist tundi
Kokku: 60 akadeemilist tundi

Kontroll
Kursuse läbimiseks tuleb sooritada kõik e-õppe keskkonnas ettenähtud ülesanded positiivsele tulemusele.

Hindamine
Toimub mitte-eristav hindamine iga sooritamist vajava ülesande puhul eraldi.


Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid:
Kokku on jagatud kursus 10 õppenädalaks ning igal õppenädalal on eraldi eesmärk, ülesanded, materjalid, sõltuvalt õpieesmärgist test või foorum.Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas:
Palju on kasutatud foorumit, et anda õppijatele võimalus üksteiselt õppida ja probleemide üle arutada. Kaitseliidus on levinud parima praktika jagamine ja õppimine teiste kogemustest.
Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas:
Kursus lõppes eneserefleksiooniga, kus õppijad pidid saadud kogemuse ja oma õppimise üle arutlema.Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas:
Kursuse läbiviija aktiivne ja põhjalik tagasiside õppijate poolt esitatud töödele igapäevaselt.

Toetuse elemendid:
SCORM moodulites on kasutatud enesetesti küsimusi, mis aitavad õppijal uut materjali omandada.
Kursuse esilehel on eraldi foorum, mis võimaldas kogu kursuse jooksul esitada tehnilisi ja sisulisi küsimusi.Milliseid õpimustreid on kursusel kasutatud?
Igal nädalal on avatud üüs õpiobjekt kus õppijad tutvuvad õppematerjaliga ja seejärel täidavad määratud ülesanded. Järgnevalt annab kursuse ülem tagasisidet soorituse kohta.

Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega
Õppematerjalid ja testid on biheivioristlikud .
Kognitivismi (kogemuslik) põhimõttel on kasutatud kirjade kirjutamist, fotografeerimist ja tabelite täitmist.
Konstruktivismi (konstrueeritakse teadmist) ilminguid on märgata mõistkaardi koostamise ülesandest.
Kõige rohkem on kasutatud sotsiaalset õpimist (üksteiselt õppimist) nt foorum, hindamine ja nõuandmine.

Plussid-miinused ja muud kommentaarid.
Plussina Ilias võimaldab tunduvalt rohkem kui biheivioristliku õpiteooria järgimist. Miinusena tooksin välja interaktiivsete materjalide puudumise.

http://htuuringud.blogspot.com/2013/04/11-nadal.html

0 comments:

Post a comment