Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon: 8. kodutöö

31.03.2013 21:15 by Piret Joalaid

Kodutöö 8:  • Leidke loengumaterjalidest, LeMill.net õppematerjalist Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes või EDUCAUSE m-õppe raporti lõpuosast üks näide m-õppe rakendamise kohta, mida oleks võimalik teile tuttavas õpikeskkonnas (kool, asutus jne) kasutada.

  • Viidake originaalnäitele ja kirjeldage, milliseid muudatusi teie teeksite, et see oleks teie õpikontekstis.

  • Soovi korral võite kirjeldada ka uut m-õppe lahendust, mida olete ise kasutanud, leidnud või loonud.


M-õpe


M-õpe on igal pool õppimine. Õppijal võib olla mitmeid mobiilseid ja veebipõhiseid vahendeid, mis moodustavad tema personaalse õpikeskkonna. Samas on õppijatel ja õpetajatel erinevad kogemused mobiilsete vahenditega, mis mõjutab õpidisainide loomist ja kasutamist. (Pata 2011)


M-õuesõppe definitsioon: koondnimetus õuesõppe meetoditele, mille puhul kasutatakse mobiilseid digitehnoloogiaid. Õuesõppe definitsioon (www.oue.ee): õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega. M-õppes kasutatavad mobiilsed seadmed: GPS-seadmed, iPod, mobiiltelefonid, pihuarvutid, mobiilsed Interneti-sirvijad, sülearvutid, targad rõivad.  (Laanpere 2009) Priit Tammets lisab m-riistvara hulka veel mp3- mängijad, tahvelarvutid, netbook‘id, diktofonid, fotoaparaadid, videokaamerad jne. (Tammets 2009)


M-õppe meetodid on loodusvaatlused, uurimistöö, andmete analüüs, mõtestamine, refleksioon, koolidevahelised koostööprojektid, võistlused ja loovtööd, õppematerjalid, tagging, orienteerumine, kultuurirajad, seiklus- ja rollimängud, mMuuseumikülastused. (Laanpere 2009)


Tammets toob esile ka nn m-iinused: mobiilsete seadmete ekraanid on väikesed, info kuvamine piiratud, mälumahud on piiratud, väike, ebamugav klaviatuur, toiteallikad nõrgad, ei jooksuta “päris” arvuti rakendusi, tunni ettevalmistus mahukam, keeruline ühildada erinevaid seadmeid. (Tammets 2009)


Näidisülesanded GPS-i kasutamiseks õuesõppes


GPS-seadmete rakendamine õppetöös tähendab automaatselt õuesõpet, sest GPS-vastuvõtja töötab vaid lageda taeva all. Käsi-GPS-seadmete kasutamisviise on mitmeid, kuid üheks populaarseimaks on orienteerumismängud. (Laanpere 2011) Lisaks kasutatakse GPS-e keskkonna kaardistamise ja koduloolistes ülesannetes


Mart Laanpere näidetest sobiks eesti keele ja kirjanduse õpetajale kodukoha kultuurilooline kaart: õpilased kaardistavad koduloolise tähtsusega majad, rajatised ja geograafilised punktid. Iga koha kohta kirjutavad õpilased eesti ja inglise keeles selgitava infomaterjali, mis seatakse üles Internetti (nt Google Maps abil). Kui maaomanikega õnnestub kokkuleppele jõuda, võib need kohad ka füüsiliselt tähistada (nt teatud värvi kivi või teibaga, millel on veebiaadress ja koha kood). Samuti sobib kodukoha legendide ja lugude ülesanne: õpilased koguvad kohalikke sõja- ja kummituslugusid, mälestusi kunagiste juhtumuste ja kadunud ehitiste kohta. (Laanpere 2011) Suuri muudatusi ei tulekski teha, piisaks ainult sellest, et rõhutada just kirjanike ja teostega seotud paikade kaardistamist.


M-õppeks võiks loodetavasti pidada ka ülesannet, mida tegin möödunud kevadel. Õpilaste rühmad otsisid kooliõuest teatud tingimustele (värv, kuju, otstarve jms) vastavaid taimi, esemeid jm, pildistasid neid ja koostasid kirjutisi (luuletusi, mõistatusi) ja esitlusi, mille kandsid hiljem klassis ette. Õpilastele meeldis, aga tehniliste vahendite ühildamine oli keerukas.


Kasutatud kirjandus


Laanpere, M. 2009. Infotehnoloogia ja õuesõpe – vastased või liitlased? http://www.slideshare.net/martlaa/infotehnoloogia-ja-uespe-vastased-vi-liitlased?ref=http://ifi7056.wordpress.com/8-nadal/


Laanpere, M. 2011. Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes. http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/kasi-gps-seadmete-kasutamine-ouesoppes


Pata, K. M-õppe põhimõtted. 2011. http://ifi7056.files.wordpress.com/2011/02/m-ope_lyh.pdf


Tammets, P. 2009. Mope09. http://www.slideshare.net/tammets/mope09?ref=http://ifi7056.wordpress.com/8-nadal/http://piretiblogi.wordpress.com/2013/03/31/ifi7056-haridustehnoloogilised-uuringud-ja-evalvatsioon-8-kodutoo/

0 comments:

Post a comment