Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

9. nädala ülesanne

06.04.2013 23:58 by Maris Maripu
Ülesandena tuleb tutvuda slaididel tutvustatud toetuselemendiga “6 mütsi”. Kirjeldada vähemalt ühte e-õppes selle metoodika kasutamise võimalust. Põhjendada, mis oleks sellise toetuselemendi kaustamine otstarbekas!

Tuutor toetab huvi, eesmärgi püstitamist, negatiivsete emotsioonide maandamist, rõhutab kriitilisi ülesande etappe, demonstreerib ideaalseid lahendusteid, vähendab õppija vabadusastmeid 
Tuutoripoolne toetus on vajalik, et:

  • algatada õpilastevahelist arutelu;
  • toetada ja suunata vähemaktiivseid arutelurühmi ja aidata kujundada ühist mõttemudelit;
  • suunata rolli- ja ekspertrühmi alternatiivseid lahendusi hindama ja lõppotsust tegema.

Toetuse vormid:
  • Modelleerimine (modelling) on protsess, milles õpitakse jäljendama tegevusi vaadeldes teiste käitumist. Modelleerimine keskendub eksperdi käitumismudeli omandamisele.
  • Treenimine (coaching) ja juhendamine (tutoring) on individuaalse õpetuse viisid, milles õpilast õpetatakse järgima teatud käitumisajadasid ja kasutama eelnevalt teadaolevat teadmist, millegi saavutamiseks. Treenimine keskendub õpilase õige soorituse lihvimisele.
  • Suunav toestamine (scaffolding) on protsess, milles õpilane saab toetust vaid sellisel määral ja nendes ülesande osades, kus tal puuduvad oskused, oskuse kasvades toetus väheneb. Suunav toestamine keskendub nii ülesandele, õppijale kui ka õpetajale.
(Pata, 2011)

Kuus mõttemütsi (Six Thinking Hats) on Edward de Bono poolt loodud lateraalse mõtlemise meetod, mille puhul erinevaid perspektiive uuritavale probleemile või nähtusele tähistatakse kuut eri värvi mütsiga. Mütside tähendused on eelnevalt kokku lepitud:
valge mütsValge kui paber. Mõtted valge mütsi all on seotud informatsiooniga, faktidega, küsides: "Mida me sellest teame?", "Mida oleks meil tarvis teada?", "Milliseid küsimusi peaksime püstitama?". Keskendub puuduvale või olemasolevale faktipõhisele informatsioonile.
must mütsMust nagu kohtuniku kuub. See on ilmselt kõige kasulikum ja kasutatuim müts. Musta mütsi all pesitseb ettevaatus ja ohutunne, mis kaitseb meid kahjulike sammude eest. Musta mütsi mõtted paljastavad võimalikud riskid ja osutavad kriitiliselt meie senise mõttekäigu nõrkadele kohtadele. Ilma musta mütsita oleksime tihti hädas.
Samas ei tohiks seda liiga sageli kasutada - see võib halvata meie konstruktiivse mõttelennu.
kollane mütsKollane kui päike, seondub optimismiga. Kollast mütsi kandes huvitavad meid väärtused ja praktiline kasu, mis käsitletud ideedest võib tõusta. Isegi kui meile pakutud lahendused eriti ei sümpatiseeri, paneb kollane müts meid otsima asja häid külgi.
roheline mütsRoheline kui loodus, seondub kasvu, energia ja eluga. Rohelist mütsi kandes esitad uusi ettepanekuid, ideid ja alternatiive seni käsitletud lahendustele. Võid ka pakkuda muudatusi - peaasi on konstruktiivsus ja loov lähenemine.
punane mütsPunane kui tuli ja soojus. Punase mütsiga seonduvad tunded ja intuitsioon. Sa ei puugi teada, miks sulle miski meeldib või mitte. Kandes punast mütsi, võid jätta ratsionaalse arutluse tahaplaanile ja tuua välja oma emotsioonid ja aimdused - vajaduseta neid seletada või põhjendada.
sinine mütsSinine kui taevas. Pisut teist sorti müts kui ülejäänud, sest selle kandja distantseerub probleemi sisust ja keskendub hoopis mõtlemise või arutelu PROTSESSILE, küsides: "Kuhu oleme oma arutlusega välja jõudnud?", "Mida peaksime järgmiseks käsile võtma?", "Kas kõik on saanud oma arvamust avaldada?", "Kas ei kipu me arutelu ühekülgseks jääma?"
Tavaliselt kasutame sinist mütsi aruteluprotsessi algul, määratledes selle sihid ja raamid - näiteks seades eri värvi mütside esinemise järjekorra. Arutelu lõpul aitab sinine müts meil teha kokkuvõtteid.


(Laanpere, 2008)


Tiigrihüppe lisakursus: Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad, II moodulis on teema "6 mõttemütsi meetod". 
Õpetajatel lastakse lahendada probleem 6 mõttemütsi meetodi abil „Kuidas õpilastega rohkem arvutiklasse (arvuteid) kasutada?“ või „Kuidas valmistada tundi ette arvutiklassis õpetamiseks?“. Antud lisakursust on maininud oma kodutöös ka Taimi, lisades mõningad endapoolseid mõtteid.

Mart Laanpere materjalides on kirjutanud, et kuue mõttemütsi meetodit võib kasutada hõlpsasti auditoorses õppetöös - sel puhul peaks kuut värvi mütsid õppejõul varuks olema (vähemasti pildi kujul). Samas sobib see meetod kasutamiseks ka veebipõhistes foorumites.

Esmakordselt teostati kuue mõttemütsi meetodi tarkvaraline tugi veebipõhises keskkonnas FLE3. FLE3 foorumis on meetodi kasutamine oluliselt lihtsam kui tavalises foorumis, kuna kasutajat sunnitakse mütsi valima enne kui ta saab hakata oma postitust kirjutama. Samuti on õppejõule loodud mugavad võimalused sissekannete filtreerimiseks ja järjestamiseks autori nime, mütsi tüübi või sissekande aja järgi. Kuna eestimaine e-õppekeskkond IVA loodi FLE3 baasil, siis on samalaadsed võimalused olemas ka IVA keskkonnas.

Teistes keskkondades (nt Moodle või Blackboard) saab samuti seda meetodit kasutada, kuid eelnevalt peab diskussioonis osalejatega kokku leppima, et igaüks sisestab oma sissekande päisesse kindlasti oma mütsi värvi.

Kuue mõttemütsi meetod ei sobi sugugi mitte iga teema käsitlemiseks - paslikumad on sedalaadi probleemid, mis on tõeliselt intrigeerivad, mitmeti mõistetavad ja mittetriviaalsed.

Kõige keerulisem on arutelu juhtimine mõistliku kokkuvõtteni, et see ei jääks lihtsalt mänguks mängu enese nimel.


Kasutatd materjal:

http://htuuringudevalvats.blogspot.com/2013/04/9-nadala-ulesanne.html

0 comments:

Post a comment