Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

1.nädala ülesanne

22.03.2013 19:42 by Katriin Orason

Vastus 1.nädala ülesandele.


HARIDUSTEHNOLOOGI TÖÖ ÜLESANDED:


1.  Informatsiooni kogumine e-õppe võimaluste kasutamise, e-õppega seotud probleemide ja vajaduste kohta õppeasutuses.  • Kogub  ja  analüüsib e-õppe kasutamise ja vajadustealast infot.

  • Viib  läbi tulemuste analüüsi, teeb nende põhjal vajalikud muudatused või muudatuste ettepanekud vastavalt õppeasutuse võimalustele.


2.  IKT-l põhineva õppe edendamine, vastavasisuliste projektides osalemine või algatamine ja juhtimine koostöös teiste töötajatega.  • Osaleb (võimalusel) IKT-l põhineva õppe edendamise projektides.

  • Teeb  IKT-l põhinevate projektide raames koostööd teiste töötajatega.


3. E-õppe alase informatsiooni levitamine ning e-õppe, uute tehnoloogiate ning multimeedia võimaluste tutvustamine õpetajatele ja õpilastele (sh e-õpet tutvustavate materjalide koostamine ning infopäevade ja seminaride korraldamine).  •  Viib läbi vähemalt 10 tundi e-õppe alaseid koolitusi õpetajatele.

  • Jagab e-õppe alast informatsiooni ja tutvustab uusi võimalusi e-õppes nii juhtkonnale, õpetajatele kui ka õpilastele. Korraldab õpetajatele/õpilastele infotunde ja seminare.


4.  Õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine e-kursuste koostamisel ja läbiviimisel ning digitaalsete õpiobjektide väljatöötamisel.  • Viib läbi õpetajate nõustamisi e-õppe materjalide koostamisel ja e-kususte läbiviimisel, pakub selleks vajalikku tehnilist tuge.


5. Koolidevahelise koostöö arendamine ja osalemine temaatilise võrgustiku töö korraldamisel ja/või võrgustiku töö dokumenteerimisel.


6. Osalemine kooli infosüsteemi ja kodulehe (portaali) arendamisel.


7. Kooli juhtkonna nõustamine õpetajate e-õppe alase koolituse planeerimise alal.  • Koostab ja esitab kooli juhtkonnale õpetajate e-õppe alase koolituse plaani.

  • Toimub konstruktiivne koostöö kooli juhtkonnaga, juhtkond on nõustunud e-õppe rakendamise osas.


8.  IKT-põhiste koostöö- ja arendusprojektide (koolisisesed, vabariiklikud, rahvusvahelised) algatamine ja kordineerimine.  • Algatab ja koordineerib (võimalusel) IKT-põhiseid koostöö- ja arendusprojekte.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/03/22/1-nadala-ulesanne-2/

0 comments:

Post a comment