Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Enesejuhitud õppimine

17.03.2013 16:10 by Kaire Kollom

Ülesanne


Teemaga seotud mõisted: • humanistlik õppimiskäsitlus (humanism)

 • enesearengu subjekt (subject of personal development)

 • mina-pilt (self-image)

 • enesejuhtimine (self-directing)

 • ennastjuhtiv õppija (self-directed learner)

 • enesejuhitud õppimine (self-directed learning)

 • refleksioon (reflection)


Humanistliku õppimiskäsitluse aluseks on seisukoht, et igale inimesele on omane kasvu- ja arengupotentsiaal, mida inimene oma tegevusega soovib realiseerida. Õppimine on õppija enda tegevuse tulem ning tegevus lähtub inimese sisemisest aktiivsusest. Humanistlik läheneisviis eeldab õppija teadlikkust endast kui enesearengu subjektist.


Enesearengu subjekti olulisteks tunnusteks on vastutustunne, iseseisvus ja kriitiline mõtlemine. Enesearengusubjektile on omane adekvaatne situatsioonitunnetus, olukorrale vastav käitumine ja teadlike otsuste langetamine.


Subjekti mõistega seondub mõiste “mina”. Õppija mina-pilt on aluseks tegutsemisele ja suhtlemisele ning arusaamisele endast kui õppijast.


Ennastjuhtva õppija tunnused: • aktiivsus

 • eesmärgile suunatus

 • loov hoiak

 • eneseregulatsioon

 • isikliku vastutuse olemasolu

 • kohanemisvõime

 • adekvaatne arenev mina-pilt.


Enesejuhitud õppimist iseloomustab: • õpivajaduse määratlemine;

 • õppe eesmärgistamine ning strateegijate loomine;

 • vajalike ressursside (võimed, aeg jne) leidmine;

 • õppimise läbiviimine rakendades sobivaid ressursse ja õpimeetodeid;

 • õpitulemuste hindamine.


Loengumaterjalide alusel koostasin mõistekaardi enesejuhitud õppimisest ja sellega seotud mõistetest:


Enesejuhitud õppimine ja sellega seotud mõisted


Enesejuhitud õppimise seos õpidisainiga e-kursusel


E-kursusel edukas õppimine eeldab ennastjuhtivaks õppijaks olemist. Olulised on õppija isiksuseomadused, hoiakud ning oskus õppida ja tulla toime enesejuhtiva õppimise takistustega.


Haridustehnoloogiliste vahendite toetus võimaldab kavandada e-kursuse, mis võimaldab kavandada ülesandeid nii individuaalseks tööks kui ühisõppeks, reflekteerida õpitut, õpetajal anda õppijale tagasisidet ja toetust ning hinnata õpitut.


Enesejuhitud õppija jaoks sobiva õpikeskkonna loomine


Lähtuvalt mõistekaardil kujunenud mõistete rühmadest on sobiva keskkonna loomisel oluline: • õppija isiksus – isiksuseomadused, eneseanalüüs, õpetaja toetus ja suunamine, tagasiside, hindamine

 • õppeprotsess – eesmärgid ja strateegiad, vajalikud ressursid ja nende rakendamine õppimises, õpitulemuste hindamine, refleksioon (vajalike korrektiivide tegemine)

 • õpetaja roll suunajana, toetajana, jälgijana

 • takistuste ületamine – selles eneseanalüüsi ja refleksiooni roll ning õpetaja toetus ja suunamine

 • toetav keskkond – haridustehnoloogiline toetus

 • refleksioon – pidev õpitu reflekteerimine, nii õnnestumiste kui ebaõnnestumiste analüüs.


Enesejuhitud õppimisega seotud materjale (sh eneseanalüüsi materjale) leiab rohkelt siit. Analüüsisin ennast, kui ennastjuhtiv ma olen ning jäin tulemusega rahule ja määratlesin valdkonnad, milles soovin arengut.


Kasutatud allikad


Ginter, J. (2013, 14.märts). Täiskasvantute koolitus/Andragoogika. Loetud aadressil  https://docs.google.com/document/d/1siz-86hT2SRO7lENO0i36GoTiFZfmbXZXlVNR4Po4Ps/edit?hl=en_US


Malcolm Knowles, informal adult education, self-direction and andragogy. (2013, 16.märts). Loetud aadressil http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm


Väljataga, T., Pata, K. Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. Rmt. Haridustehnoloogia käsiraamat. Koost. Pata, K.& Laanpere, M. Tiigrihüpe 2009.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/03/17/enesejuhitud-oppimine/

1 comments:

Kaire Kollom

31.03.2013 11:03

Vaatasin oma mõistekaarti ja üllatusega avastasin, et tõesti ei olnud takistusi ja nende ületamist mõistekaardile pandud. Mustandis (mis paberil :) ) on see täiesti olemas. Aga nagu postitusse kirjutasin, siis takistuste ületamises on oluline eneseanalüüsi ja refleksiooni roll ning õpetaja toetus ja suunamine. Samas on kindlasti oluline ka õppija isiksus, hindamine, õpimotivatsioon ja keskkond. Seega on takistuse ületamine seotud kõikide ennastjuhtiva õppimise valdkondadega. Mõistekaardile (mustandile :) ) paigutasin ta eraldi valdkonnana, mille sidusin kõikide ülejäänud valdkondadega.

Post a comment