Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Arvutiga tehtav õpidisain – biheivioristlik õpiparadigma

17.02.2013 19:37 by Kaire Kollom

Ülesanne


Biheivioristlik (ingl.k. bihaviorism või bihaviourism) õppimiskäsitlus väidab, et elusolendid õpivad luues assotsiatsioone ja/või sidemeid oma kogemuste, mõtlemise ja käitumise vahel. Õppimine tähendab eelkõige üksikute valmisteadmiste, oskuste ja käitumismudelite vastuvõtmist ja säilitamist ning seoste loomist ja meeldejätmist. Hinnangu andmine õppimisele on kvantitatiivne – mida, kui palju ja kui hästi? Õppimine on seda parem, mida rohkem on õigeid vastuseid.


Biheivioritliku õppimiskäsitluse puhul on oluline õpetaja aktiivsus ning tema suutlikkus leida õiged ärritajad, et saavutada soovitud käitumine. Õppija on õppimisportsessis passiivne ning tulemuseks on mehaanilised teadmised ja oskused, mitte suutlikkus luua seoseid, üldistada, saada praktilisi oskusi.


Biheivioristliku paradigma sisu on peidus ka tema nimes. Behave (ingl.k.) – käituma, hästi käituma.


Biheivioristlik õppimiskäsitlus sisaldub  eesti vanasõnas “harjutamine teeb meistriks”.


Nõukogudeaegse Eesti kooliharidus põhines suures osas biheivioristlikul õppimiskäsitlusel. Olulised olid faktid ja normid. Õpilase individuaalsus ja isiksuslik eripära, oskus luua seoseid ja kasutada õpitut praktikas ei olnud olulised.


Biheivioristlikul õppimiskäsitlusel on kindlasti ka plusse. Hindamine on lihtne (tulemused konkreetsed ja mõõdetavad), võimaldab omandada fakte, treenib õppija mälu ning õppeprotsessi juhtimine on lihtne.


Väga paljud arvutimängud ja eelkooliealistele lastele mõeldud õppeprogrammid põhinevad biheivioristlikul õppimiskäsitlusel.


Bihevioristlikust õppimiskäsitlusest lähtuv arvutiga tehtav õpidisaini kirjeldus


Ülesande koostamise aluseks kasutasin 3-7aastastele lastele mõeldud arvutiprogrammi Alguse Asi I.


Kes õpib?  3-7aastane laps


Mida õpib?


Sõnade häälimist ja kirjutamist eesti keeles. Arvutiklaviatuuril tähtede asukohta.


Alguse Asi - pilt


Kuidas treenitakse?


Ekraanile ilmub pilt, mille all on munade sees peidus tähed. Tähtede kirjutamisel klaviatuuril ilmub täht muna seest nähtavale.


Samal ajal häälib papagoi Peedy sõna.


Kordamine?


Sõna äraarvamisel ilmub uus sõna.  Iga uus sõna on eelnevast erinev.


Kuidas stimuleeritakse õppimist (positiivne ja negatiivne tagasiside)?


Papagoi Peedy annab tagasisidet:  • kui laps ei tea tähte, jääb liiga kauaks mõtlema või eksib, siis Peedy aitab ja ütleb järgmise hääliku (tähe) nime;

  • kui sõna on ära kirjutatud, siis Peedy kiidab;

  • kui sõnade kirjutamine on kiire või ära arvatakse keeruline sõna, siis Peedy premeerib medaliga.


Interaktiivsus?  • lastepäraselt rõõmsad ja värvilised pildid;

  • rääkiv papagoi Peedy, kes aitab, kiidab ja õpetab;

  • munade sees peidus tähed, mis äraarvamisel nähtavale tulevad;


Võistlusmoment?  • papagoi Peedy kiidab last iga õnnestumise eest;

  • võimalus on püüda vältida Peedy abistamist – suutlikkus iseseisvalt hakkama saada;

  • kui piisavalt kiiresti sõnu ära arvata, premeerib Peedy last virtuaalse medaliga.


Alguse Asi I sisaldab lisaks võimaluse tutvuda tähtede (tähe vajutamisel klaviatuuril ilmub ekraanile täht ja sama tähega algav pilt ning Peedy ütleb tähe nime) ja numbritega (numbriklahvile vajutades ilmub number ja vastav hulk esemeid) ning lihtsamate liitmis- ja lahutamistehetega.


Analoogseid ülesandeid eelkooliealistele lastele on erinevatel veebilehtedel ja lastele mõeldud õppeprogrammides palju. Samuti on võimalik luua ise ülesandeid (mida olen ka teinud), näiteks kasutades HotPotatoes‘t ja xatQuiz‘i.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/02/17/arvutiga-tehtav-opidisain-biheivioristlik-opiparadigma/

1 comments:

Piret to Kaire Kollom

17.02.2013 23:33

Väga asjalik postitus. Andsid hea ülevaate biheiviorismist ja tutvustasid toredat arvutiprogrammi Alguse Asi I – kui mul oleksid väiksed lapsed ja/või õpilased, hakkaksin kohe kasutama. Kõik küsimused olid kenasti vastatud ja minu meelest oli kõik hästi tehtud. Aitäh!

Post a comment