Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Haridustehnoloogi töökirjeldus

03.02.2013 20:37 by Kaire Kollom

Ülesanne


Kes on haridustehnoloog? 


Haridustehnoloog on pedagoogiline töötaja, kes omab õpetaja ja infotehnoloogi kompetentsi (Tipp 2013).


Haridustehnoloogid on Eesti kõrgkoolides ja kutsekoolides ning nende tegevust kureerib ja toetab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus . Haridustehnoloogid on paljudes Eesti üldhariduskoolides ning nende tegevust toetab Tiigrihüpe.


Haridustehnoloog lasteaias


Arvan, et haridustehnoloog peab olema ka lasteaias. Sagedasti meedias kajastatud mõtet, et arvuti, internet jm tehnoloogia ei peaks kuuluma eelkooliealiste laste ja lasteaia igapäevaellu, ma ei toeta. IKT kasutamine lasteaias ei tähenda seda, et laps kasutab pidevalt arvutit. Oluline on, et lasteaiaõpetaja oskaks kasutada IKT vahendeid ja võimalusi lasteaia õppeprotsessis. Õppealajuhatajana täidan koos lasteaia direktoriga hetkel nii IT-spetsialisti kui ka haridustehnoloogi tööülesandeid, nõustades, koolitades ja toetades õpetajaid IKT kasutamisel. Kui paljudes lasteaedades on aga keegi, kelle pädevused on tasemel, mis võimaldavad õpetajate toetamist ja nõustamist? Ja millised on lasteaedade tehnoloogilised võimalused (ruum, vahendid) IKT kasutamiseks?


Haridustehnoloog lasteaias on juhtkonna ja lasteaiaõpetaja abiline, nõuandja ja toetaja kaasaegsel tehnoloogia rikkalike võimalusi kaasaval õppeprotsessi läbiviimisel. Võimalusi IKT kasutamiseks lasteaia õppeprotsessis on palju. Haridustehnoloog saab suunata õpetajaid erinevate võimalustega tutvuma ning nõustada ja abistada neid tehnoloogia rakendamisel.


Haridustehnoloogi tööülesanded lasteaias  • kogub, süstematiseeri ja levitab IKT-alast informatsiooni;

  • lasteaia kodulehekülje haldamine – koostab, täiendab ja kureerib info avaldamist lasteaia koduleheküljel;

  • nõustab lasteaiaõpetajaid IKT alastes küsimustes;

  • koolitusalane tegevus – korraldab IKT alaseid koolitusi lasteaiaõpetajatele, viib läbi IKT alaseid sisekoolitusi (sh juhendmaterjalide loomine);

  • osaleb IKT alastes projektides ja nõustab projektitegevustes lasteaiaõpetajaid;

  • abistab õpetajaid õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel;

  • IKT arendustegevus – osaleb lasteaia arengukava koostamisel; teeb ettepanekuid IKT valdkonna uuendamiseks; hoiab end kursis IKT riiklike arengusuundadega;

  • abistab õpetajaid IKT rakendamisel õppeprotsessis (tehnoloogia kasutamine ja tehnoloogiliste probleemide lahendamine).


Minu töökohaks olevas lasteaias (Tabasalu lasteaed Tibutare) on IKT kasutamiseks eraldi õppeklass SMART-tahvliga. Olen viinud õpetajatele läbi erinevaid sisekoolitusi ning aina enam leiab õppeklass kasutust.

Skeptikutele tahaks hullupööra jagada lastega tehtud intervjuud, kus vestesime teemal arvuti kasutamine (X üleriigilise alushariduse konverentsi “Lasteaed täna ja homme. Müüdid ja tegelikkus” vaheklipid), kuid kahjuks ei saa neid materjale veebis avaldada (puudub lastevanemate luba). Aga et lapsed naudivad tehnoloogia kasutamist, ei vaja tõenäoliselt tõestust.

Vaadake siit :) . 


Kasutatud allikad:


Haridustehnoloogilised pädevused õpetajatele. Kasutatud Veebruar 03, 2013, http://www.e-ope.ee/images/50001035/ISTE%20NETS.T.pdf


Piir, M. (2010). Haridustehnoloogia. Kasutatud Veebruar 03, 2013, http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1402/Haridustehnoloogia1.pdf


Tipp, V. Kasutatud Veebruar 03, 2013, http://www.scribd.com/doc/31144190/Kes-on-haridustehnoloog


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/02/03/haridustehnoloogi-tookirjeldus/

2 comments:

Piret to Kaire Kollom

04.02.2013 20:05

Oled teinud minu meelest väga hea ülevaate.

Olen täiesti nõus, et haridustehnoloog peab olema ka lasteaias. Kas seal jätkuks tööd täiskohaga? Praegu pole alati suurtes koolideski täiskohaga haridustehnoloogi, kuigi peaks igas haridusastmes olema, ka pisikeste tarvis.

On hea, et oled toonud välja mõtte: “IKT kasutamine lasteaias ei tähenda seda, et laps kasutab pidevalt arvutit.” Täpselt nii see on ja sama kehtib kooli kohta! Õpetaja peaks olema nii pädev, et oskab IKT kasutamist suunata ja juhtida mõistlikult, nii et see toetab õppimist. Olen samuti nõus, et arvutil, internetil jm tehnoloogial on oma koht eelkooliealiste laste ja lasteaia igapäevaelus. Sestap ongi haridustehnolooge vaja juba lasteaiaõpetajatele abiks.

Sinu loetelust paistab, et tööülesanded on samasugused kui teistes haridusasutustes, mis ongi täiesti loomulik.

Kaire Kollom

04.02.2013 20:13

Suur tänu, Piret, kommentaari ja toetuse eest! Ja rõõmustan, et pead loomulikuks,et tööülesanded kõikide teiste haridusasutustega sarnased. Senini kuuluvad lasteaiad veel HTM alla :) .

Haridustehnoloogi koormus on teine teema. Oleme oma lasteaias ja TLÜ Pedagoogilises Seminaris, kus plaanime tulevastele lasteaiaõpetajatele laiemate teadmiste jagamist haridustehnoloogia alal, arutanud, et haridustehnoloogi ametikoht (sõltuvalt piirkonna suurusest ka mitu) võib olla ka KOV juures, et siis kureerida kõiki piirkonna haridusasutusi.

Post a comment