Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056: 1. nädala ülesanne

02.02.2013 18:02 by Kristi Jaason
Ülesanne

1. loengu slaididelt sain teada, et haridustehnoloogia on lai mõiste ning sel on erinevaid määratlusi. Haridustehnoloogia põhieesmärk on siiski õppimise arendamine ja toetamine ning kaasa aitamine muutustele ühiskonnas. Haridustehnoloog peab tundma õppimisteooriad ning õpi- ja õppedisaini teooriad, sest need on arendusuuringute aluseks.

Haridustehnoloogi töökirjeldus minu kooli (mis on ligi 1000 õpilasega üldhariduskool) jaoks.
 • osaleb kooli arendustegevuses--k.a e-õppe strateegia koostamine ja elluviimine--ning teeb juhtkonnale ettepanekuid uuenduste elluviimiseks;
 • tegeleb e-õppe koordineerimise ja arendamisega;
 • kogub ja levitab IKT ja e-õppe alast informatsiooni;
 • administreerib eKooli ja e-õppekeskkondi (VIKO);
 • pakub tehnilist tuge kooli töötajatele, juhtkonnale ja samuti õpilastele;
 • toetab aineõpetajat tunni läbiviimisel arvutiklassis;
 • koolitusvajaduse väljaselgitamine, sisekoolituste läbiviimine ja väliskoolituste koordineerimine;
 • nõustab õpetajaid individuaalselt;
 • õpitarkvara leidmine, katsetamine ja õpetajatele tutvustamine ning õpetajate abistamine selle kasutamisel;
 • koolitab õpilasi, kui uut vahendit/keskkonda hakkab kasutama suur hulk õpilasi;
 • IKT vahenditele juhendmaterjalide loomine ja nende avaldamine;
 • osaleb võrgustikutöös ja koostööprojektides teiste koolidega;
 • kutsete, diplomite, kuulutuste jms kujundamine ülekooliliste ja suuremate ürituste jaoks.
Töökirjelduse koostamisel kasutasin Varje Tippi slaide.

Tutvusin ka teiste blogis olevate materjalidega ning eriti meeldis mulle YouTube'i video "Careers in Educational Technology". Kui nüüd keegi küsib, et mida ma ülikoolis täpsemalt õpin ja mis nende teadmiste-oskustega peale hakata on, siis jagan nendega seda videot :)
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/02/ifi7056-1-nadala-ulesanne.html

2 comments:

Kaire to Kristi Jaason

03.02.2013 20:55
Lugedes Sinu postitust jäin mõttesse, et kas ma ise tehnilise toe pakkumisega saaksin hakkama või peaks see jääma IT-spetsialisti haldusalasse. Ehk mõtlen magistriõppe lõpetamisel teisiti :).
Kõik ülejäänud ülesanded on loogilised ja reaalselt elluviidavad. Ehk võiks nad olla sõnastatud veelgi enam eriala/valdkonna spetsiifikast lähtuvalt. Nt "koolitusvajaduse väljaselgitamine jne" - mõtled tõenäoliselt IKT alaseid koolitusi.

Kristi to Kristi Jaason

03.02.2013 22:17
IKT alaseid koolitusi ikka :)

Tehnilise toe all pidasin silmas lihtsamaid asju nagu arvuti projektoriga ühendamine, arvutist heli 'välja võlumine' jms igapäevased asjad, millega alati kõik inimesed hakkama ei saa või ei taha saada.
Post a comment