Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon – sissejuhatus

27.01.2013 12:55 by Kaire Kollom

Sissejuhatus ainesse ja arvestuslikud tööd


Kursuse veebiaadress on


http://ifi7056.wordpress.com/


Edufeedr


http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educourse/71443


Kursuse ülesehitus on:


1.-10.nädal – erinevate teemade läbitöötamine ning blogipostitused (20% hindest)


Individuaalne töö – ühe õpidisaini analüüs (50% hindest)


Tutvustamine, esmane esitamine 21.04.2013


Lõplik esitamine 27.mail blogipostitusena • Eeldab teoreetiliste materjalide läbitöötamist

 • Valida üks õpidisain (nt e-kursus, õpiobjekt, õpiprogramm)

 • Ei tohi võtta seda, mis on juba võetud

 • Tööd alustada aprillikuus, kui kõik teemad läbi töötatud

 • Kontaktpäeval tutvustada, mida analüüsid – kellele, kust leia, kuidas töötada – valitud õpidisaini kirjledus-tutvustus


Rohkem informatsiooni:


http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/11-nadal/


Rühmatöö (30% hindest) – uuringu läbiviimine


Alustada hiljemalt aprilli lõpus


Uuring võib olla koolis vm haridusasutuses – leia asutus, mida soovid evalveerida


Umbes 3 liiget


Meetodi valik: dokumentide analüüs, vestlused, küsimustik, swot-analüüs


Tutvustamine kontaktpäeval 18.05.2013


Väljundid-tegevused: • planeerib uuringu ja evalveerib haridusasutust rühmatööna

 • valib sobivad meetodid, et analüüsida rühmatööna haridusasutuse haridustehnoloogilist olukorda

 • kasutab arutlemisel isesesvas ja rühmatöös haridustehnoloogilise uurimistööga seotud pedagoogilisi printsiipe ja haridustehnoloogiliste uurimustega seotud mõisteid

 • arendab rühmatöö oskust rühma uurimustöö kaudu, sealhulgas kaugtöös rühmas ja haridustehnoloogiliste vahendite kasutamist rühmategevuste korraldamiseks

 • kirjutab rühmatööna haridusasutuse uuringu raporti, mida esitatakse suuliselt üheskoos seminaris ja kirjalikult rühma ühe liikme blogis

 • teeb järeldusi individuaalses ja rühmatöös (plussid, miinused,muudatusettepanekud) õppedisaini või kooli/kogukonna kohta


Olulised on ka järeldused ja soovitused, mis põhinevad andmetel (kuidas olukorda muuta)


Lõplik esitamine 27.mail blogipostitusena


Korralduslik pool: aines üks õppevaba nädal 18.-24.märts.


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/01/27/sisseuhatus-ainesse-ja-arvestuslikud-tood/

0 comments:

Post a comment