Õpianalüütika

Magistritöö probleemi taustainformatsioon

29.03.2014 8:32 by Kadri Riis

Kuna minu magistritöö on tugevas seoses noorsootööga, siis otsustasin natuke lahti kirjutada, mida kujutab endast mitteformaalne õppimine ja noorsootöö. See annab kiire ülevaate ning aitab mõista magistritöö probleemi tagamaid.


Mis on mitteformaalne õppimine?


Mitteformaalne õppimine on see, mis leiab aset väljapool kooli ning on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end arendada. Mitteformaalne õpe võib toimuda väga erinevates keskkondades (näiteks looduses), mille puhul õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve. Mitteformaalne õpe on samuti eesmärgistatud, kuid vabatahtlik. Läbiviijad võivad olla nii professionaalsed koolitajad kui ka näiteks vabatahtlikud või omaealised.

Mitteformaalne õppimist võib kirjeldada kui inimese teadlikku arenemist sotsiaalses keskkonnas (east sõltumata), mida iseloomustavad järgmised omadused: • Eesmärgipärasus ja kavatsuslikkus. Erinevalt informaalsest õppimisest ei leia mitteformaalne õppimine aset juhuslikult; õppimistegevusel on siin teatud eesmärgid, õppetegevus on neile vastavalt organiseeritud ja struktureeritud;

 • Vabatahtlikkus. Seega oluline alus õppimiseks on õppija motivatsioon;

 • Õppijakeskus. Õppimisprotsessi ülesehitus tugineb õppija eelnevatele kogemustele ja teadmistele ning enesetäiendamise vajadustele;

 • Eelnevast tulenev ja sellega kooskõlas on paindlikkuse printsiip. Paindlik lähenemine on vajalik nii mitteformaalse õppimistegevuse protsessi, struktuuri, keskkonna kui meetodite väljatöötamisel;

 • Kättesaadavus kõigile. Ideaalis on mitteformaalne õppimine kättesaadav ja jõukohane kõigile, olenemata varasematest õpikogemustest, oskuste-teadmiste tasemetest, majanduslikust olukorrast jms;

 • Individuaalse ja sotsiaalse õppimise tasakaal.


Mitteformaalne õppimine on oluline igas vanuses, eriti aga noortevaldkonnas, sest väga paljud inimese edasist elu ja otsustusi mõjutavad hoiakud, tõekspidamised ja väärtused kujunevad välja noorena. Mitteformaalne õppimine – olles paindlik, õppijakeskne, sotsiaalne, vabatahtlik jne – soodustab maailmapildi ja väärtuste kujunemist ning aktiivseks kodanikuks kasvamist. Euroopa Nõukogu mitteformaalse õppimise teemalise sümpoosioni (2000) raportis tuuakse välja, et mitteformaalset õppimist tuleks kirjeldada kui oma vormilt ja olemuselt väga mitmekesist õppimist, mis peaks õpetama iseseisvaks eluks ja aktiivse kodanikuna tegutsemiseks vajalikke oskusi. Mitteformaalses õppes rõhutatakse eelkõige õppimise protsessi ja mitte olemasolevaid teadmisi, mida edasi antakse.


Mis on noorsootöö?


Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Noortekeskus on noorsootöö põhimõttest lähtuv noorsootööasutus, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus.

Noortekeskuse põhitunnuseid tehniliste tingimuste kõrval on avatud noorsootöö põhimõtete rakendamine. Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe. Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega. Noorsootöötaja roll on olla mentoriks. Tegemist on pikaajalise protsessiga, mille raames toetatakse noort olema noor või noore saamist täiskasvanuks. Tulemustele keskendumise asemel on olulisem protsess ise. Kõik see annab eelduse positiivse keskkonna loomiseks, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna kogukonna ja ühiskonna jaoks oluline.

Noortekeskuse tegevusvõimaluste valiku aluseks peavad olema noorte huvid ja piirkondlikud vajadused/kokkulepped. Tänapäevaks on välja kujunenud noortekeskuste tava- ehk baastegevused, sh saab iga noortekeskus ise otsustada, milliste tegevussuundadega ja missuguses mahus ta tegeleb. Oluline on jälgida, et keskuses pakutavad tegevused soodustaks noorte omaalgatust ja mitteformaalset õppimist ning kogemuste omandamist tegevuse ja suhtlemise kaudu.

Noortekeskustes pakutavad võimalused/tegevused saab tinglikult jagada kahte kategooriasse:

1) Tavategevused, mis on igas keskuses ehk baastegevused: • avatud noorteruum/tuba – võimalus kohtuda sõpradega, kuulata muusikat, mängida lauamänge, kasutada arvutit, osaleda mitmesugustel infoüritustel, võimalus kasutada kööginurka

 • projektinõustamine ja noorte initsiatiivi toetamine

 • noorteinfo edastamine

 • noorte esmatasandi nõustamine ja vajaduse korral spetsialisti juurde suunamine

 • ennetusalased temaatilised tegevused

 • vabatahtliku tegevuse võimaldamine

 • noorte osaluskogude/aktiivgruppide koordineerimine või toetamine


2) Tegevused, mida pakutakse tavapäraselt eriettevalmistuse (load, litsentsid, standardid jms) või lisaressursside (raha, spetsialistid) olemasolul: • mobiilne noorsootöö (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas, noorsootöö pakkumine noorte kogunemiskohtades)

 • tööhõivelisuse toetamine (tööelu tutvustamisega seotud tegevused, sh näiteks õppekäigud, tööbörsi ja õpilasmaleva rühmade korraldamine)

 • võrgustikutöö projektid ja sellest lähtuvate teenuste pakkumine

 • noorte omaalgatusfondi koordineerimine (NAF)

 • huvitegevus

 • noortelaagrite korraldamine

 • noorte temaatilised koolitused

 • rahvusvaheline noorsootöö


Kasutatud kirjandus:


Euroopa Noored, Archimedes. (kuupäev puudub). Mis on mitteformaalne õpe? Loetud aadressil: http://www.mitteformaalne.ee/mis-on-mfo.html


Põltsamaa noorte-ja elukestva õppe keskus. (kuupäev puudub). Mis on noortekeskus? Loetud aadressil: http://www.nyjuventus.ee/index.php/mis-on-noortekeskus


 
http://kadririis.wordpress.com/2014/03/29/magistritoo-probleemi-taustainformatsioon/

2 comments:

Magistritöö seminari teine ülesanne | Kadri Riis to Kadri Riis

29.03.2014 10:08

[…] ← Magistritöö probleemi taustainformatsioon […]

Enesejuhitud, mitteformaalne ja organisatsiooni õppimine haridustehnoloogiaga | Kadri Riis to Kadri Riis

18.05.2014 9:04

[…] seletasin lahti mitteformaalse õppimise kohta oma magistritöö probleemi tausta kirjeldamisel (siin). Tegelikult toimub noortekeskuses alati koos nii mitteformaalne ja informaalne õpe. Seega arvan, […]

Post a comment