Haridustehnoloogia praktika

Praktikaaruanne

14.12.2013 23:18 by Maris Maripu
Haridustehnoloogia praktika kestab septembrist  detsembrini 2013.a.
Praktika raames tuli läbida vaatluspraktika ja põhipraktika, millest teha sissekandeid ajaveebi:
 • Vaatluspraktika + eneseanalüüs.
 • Põhipraktika ülesanne
  • õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
  • haridustehnoloogiline nõustamine
  • õppedisain
 • Põhipraktika + iganädalane eneseanalüüs
 • Praktikaaruanne
Kursuse alguses tuli sõnastada praktika eesmärgid ja ootused. Seadsin endale eesmärgiks:
 • saada ülevaade üldhariduskoolides tegutsevate haridustehnoloogi tööülesannetest ja -tegevustest;
 • siduda põhipraktika oma igapäevatööga ja leida uuenduste läbiviimseks.
 • erinevate vahendite (tehnoloogilised, tarkvaralised, veebipõhised) rakendamine
 • juhendite loomine
 • mõningate lahenduste otsimine, nt arvutiklassi broneerimiseks/tunniplaani koostamiseks programm vm väljund
Kokkuvõtlikult täita erinevaid praktikaülesanded, mis oleksid koolile arengulised ja välja kutsuvad (veel täpsustamisel). Vt. blogipostitust

Praktika eesmärgid on üldise sõnastusega - vähemalt sedaviisi praeguseks mulle tundub. Kursuse alguses ei olnud kindlat/konkreetset eesmärki, mida läbi viia, kuid nüüdseks on teada, mis on õnnestunud või vähemalt lõpukorral.

Pärast vaatluspraktika läbimist ja analüüsimist  seadsin konkreetsemalt Haljala Gümnaasiumis läbi viidava haridustehnoloogia praktika eesmärgid, millele põhipraktika ülesannete kõrvalt keskenduda:
 • e-õppe (Moodle, VIKO jm) kasutuselevõtt
 • Töö multimeediumiga - rohkem kasutusse võtta Mac arvutid, nt filmitöötluseks
 •  Algklassides iPad´did õppetöösse - nende rakendamine ja õpetajate toetamine, nõustamine
 •  e-Twinningu projektide sidumine õppetööga
 •  Tööks vajalike juhendite tegemine

Praktika postitustes sai kajastatud mitmeid tegevusi, alustades vaatluspraktikast kuni eneseanalüüsideni. 

Vaatluspraktika kohaks valisin Gustav Adolfi Gümnaasiumi (vaatluspraktika analüüs) ja Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi (vaatluspraktika analüüs). Vaatluspraktika kohtadeks valisin pealinna koolid, et vaadelda ja võrrelda väikekooliga ehk siis Haljala Gümnaasiumiga ning mingil määral pealinnakoolide tegevusi dubleerida ja rakendada enda koolis.

Vaatluspraktika kohad olid väga heal tasemel pealinna koolid (innovaatilisuse mõttes) ja haridustehnoloogid teadsid oma töökäike väga hästi: mida, kuidas, millal, kellele, kellega, millega on vaja parasjagu tegutseda. Vaatluspraktika kohad oli ideederikkad, õpetlikud, tegusad, tehnoloogilised ja meeldejäävad "sooja" vastuvõtuga. Vaatluspraktikal viibides sain kinnituse, et olen enda töös liikunud õiges suunas. Kuid on veel arengumaad, mida künda ja külvata.

Haridustehnoloogia praktika viisin läbi enda koolis, lihtsal ja mõjuval põhjusel kuna on hea siduda põhipraktikat oma igapäevatööga, millega seoses oleks võimalik erinevate vahendite rakendamist õppetöös => kooli innovaatilise arengu järjel hoidmine.

Esimene põhipraktika ülesandena "õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud"tuli leida õpikeskkond või tehnoloogiline vahend, millega õppetööd rikastada ja seda tutvustada kolleegile.

See valdkond on mulle kõige omasem. Mulle meeldib leida erinevaid võimalusi, kuidas erinevaid õppeaineid siduda arvutiõpetusega. Eriti tulemuslik on  kui õppeaineteks on rohkem kui kaks, mida omavahel siduda. Selle tulemusel on võimalik õpilasel teha koolitööd mängulist teedpidi, mille tulemusel võib isegi "kogemata" midagi meelde jääda.

Põhipraktika 1. ülesande lahendusena tutvustasin Haljala kooli muusikaõpetajale noodikirjutamisprogrammi Noteflight, mis on tasuta veebipõhine programm muusika loomiseks (nootide kirjutamine) ja võimaldab kohe kuulata sisestatut. Õpetaja oli esialgu kahtlusega, kas asi toimib?

Nagu põhipraktika 1. ülesannet analüüsidesmainisin, oli tund uue lähenemisega nii õpilastele kui ka õpetajale. Õpilastel arendas püsivust, tähelepanu, täpsust, järjepidevust ja funktsionaalse lugemise oskust. Muusikaõpetajale kogemust tundi läbi viia arvutiklassis ja koos teise õpetajaga :) Arvutiklassis oli näha, kuidas õpilased asjalikult pusisid teha tunnitööd ja neile see meeldis. Muusikaõpetaja lubas antud programmi samades klassides veel kasutada ja on avatud uutele ideedele.

Ingrid Maadvere on blogipostituse kommentaari sõnanud: "Noteflight on tõesti asendamatu vahend muusikaõpetajale".

Mulle endale need tunnid meeldisid. Sain näidata ja lasta praktiseerida, et arvuti taga ei pea ainult tekstitöötlust, Facebooki või mänge mängima. Saab kasutada loominguliselt, mille tulemusest nii mõnigi õpilane ei osanud aimata.

Tulemuseks on muusika õpetaja läbi viinud 6. - 9. klassi muusikatunnid arvutiklassis. Suuremjaolt oli õpilasi, kes tegid huviga ja oli ka neid, kes puiklesid vastu, kuid tegid tunnitöö ikkagi ära. Kes tunnis ei jõudnud valmis, tuli lõpetada kodutööna. Antud töö oli hindelise väärtusega.

Teine põhipraktika ülesanne "haridustehnoloogiline nõustamine"suunas vaatama Ingrid Maadvere poolt välja toodud nõustamistehnikaid, millega haridustehnoloog võib oma töös kokku puutuda ning valib neist välja neli ning rakendab neid oma praktikal. Seejärel tuli kirjutada ajaveebi sissekande, kus kirjeldab nelja nõustamise juhtumit (sh ka probleem, mis vajas nõustamist) koos enda tegevuse kirjeldamise ja analüüsimisega.

Aktiivselt tegutsedes ja ajaveebi märkmeid lisades panin tähele, et enamuselt toimub individuaalkonsultatsioon ja e-maili teel nõustamine. Aktiivne tegevus on ka õpilaste nõustamine kasutajatunnuste ja parroolide meeldetuletamise valdkonnas. 

Kolmanda põhipraktika ülesandena tuli valmistada ette mõne keskkonna, vahendi või tehnoloogia kasutamisjuhendi, põhjendades õppedisaini mudeli valikut.

Kirjeldasin Merill´i mudelit 3D modelleerimise huviringi läbiviimisel. Huviring toimib alates oktoobrist ja kestab aprillini. Siiani olen koostanud paberkandjal juhendeid, mida on võimalik õpilastel tööjuhendina välja printida. Videojuhendeid ei ole sellel teemal loonud kuna huviringi üks ettappidest on ka YouTubest juhendi otsimine ja sellest arusaamine. 


Praktikast jooksvalt olen tegelenud erinevate ülesannetega. 

 • Kõige tihedamalt tuli õpilasi juhendada kaheks erinevaks võistluseks. 
  • Võistlusmäng "Targalt Internetis", kus Haljala kooli õpilastel oli võimalus osaleda piirkondlikus voorus. Poolfinaali meie meeskond ei pääsenud, kuid õpilastel jäi väga positiivne tunne ja huvi järgmisel aastal uuesti proovida.
  • Lääne-Virumaa informaatika olümpiaad, kuhu osalema saatsin neli õpilast 5., 7., ja 9. klassist. Tulemused olid vägagi positiivsed. Parimad kohad saavutas 9. klassi õpilane (2. koht) ja 7. klassi õpilane (5. koht).
 • Osalemine eTwinningu kahes erinevas projektis
  • Lühem projekt hõlmab laulu "Aisakell" laulmine erinevates riikides emakeeles. Hiljem toimub lugude kokku miksimine. Tulemuseks on erinevates keeltes lauldud laul. Osalevad Läti, Tšehhi, Poola ja Ida-Eesti (kes laulab vene keeles).
  • 4. klassi õpilased saavad kirjasõbrad Hispaaniast, kellega praktiseerida inglise keelt. Suhtlemine toimub digitaalses maailmas. Hispaania inglise keele õpetajaga on käsil projekti sõnastamine. Projekti käivitamine toimub uuest aastast.
 • Erinevate õppeainete läbiviimine arvutiklassis: 
 • Tööjuhendite kirjutamine ja kasutamine õppetöös
 • iPad´de kasutamine õppetöös - 1. klassi õpilased sooritasid oma esimesed sammud iPad´ga pildistamisel ja erinevate matemaatika rakenduste kasutamisega
 • HITSA Innovatsioonikeskuse poolt pakutud Digiajastu infotunni eksperdina "ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE DIGIAJASTUL" Kadrina Keskkoolis ja Võsu Põhikoolis
 • Haljala Gümnaasiumi õpetajatele koolituste planeerimine, kaasates väliseksperdid
 • Projektis "Tasuta arvutid"Linuxi arvutiklassi planeerimine (taotluse koostamine ja esitamine), paigaldamine ja arvutite varustamine tarkvaraga
 • Filmitöötlus iMovie programmiga Mac´s
 • IT juhi poolt Moodle üleslaadimine kooli serverisse ja selle seadistamine (tõrgete väljaselgitamine)
 • Arvutiklassi tunniplaani koostamiseks vabavaralist programmiga phpSchedulelt. Kooliserveri üles laetud ja seadistatud. Ootab tõlkimist ja sisestamist
Lõpetuseks ütlen, et täpsemad eesmärgid on täidetud või peagi täitmisel. 

Oma töös olen püüdnud:
 • Olla toeks õpetajatele jt koolitöötajatele, samuti ka õpilastele erinevate IKT teemadel.
 • IKT vahendid on leidnud teatud mahus rakenduse õppeaine tundides ja huviringi tundides, eesmärgiga lihtsustada õpetamist ja muuta õppimine mõnevõrra mängulisemaks.
 • Aidanud leida erinevaid programme- ja veebikeskkondi, mida rakendada õppetöösse.
 •  Lõiminud arvutiõpetuse ja erinevate õppeainete vahel - toetades, nõustades ja abistades õpetajaid IKT rakendamisel õppetöös.
 • Organiseerinud õpetajatele või ise koolitanud erinevaid IKT koolitusi.
Uued teadmised annavad uued mõtted!
  http://haridustehnoloogiapraktika.blogspot.com/2013/12/praktikaaruanne.html

  0 comments:

  Post a comment