Haridustehnoloogia praktika

Praktikaaruanne

13.12.2013 21:17 by Kristi Jaason
Ülesanne

Haridustehnoloogia praktika toimus ajavahemikul 23. september--1.detsember Praktika viisin läbi kahes koolis (Tallinna Lilleküla gümnaasium ja Tabasalu ühisgümnaasium) ja kirjastuses Maurus.

Praktika eesmärgid ja ülesanded

Esimeses praktikasissekandes seadsin omale järgmised eesmärgid:
  1. tutvun haridustehnoloogi rolliga kahes praktikakoolis;
  2. saan praktilise kogemuse haridustehnoloogi tööst üldhariduskoolis;
  3. praktika ajal kasutan töötajate nõustamisel erinevaid tehnikaid sh viin läbi rühmakoolituse;
  4. suunan vähemalt ühe kolleegi kasutama uut õpikeskkonda või -võrgustikku;
  5. loon õppematerjale iPad tahvelarvutile.
Praktika alguses püstitatud eesmärgid said täidetud ja enamgi veel. Kogesin, et haridustehnoloogi roll erinevates asutuses võib natuke erineda, näiteks on TÜGi haridustehnoloogi ülesanneteks muuhulgas eKooli administreerimine ja sellega seonduvate küsimustega tegelemine, kuid laias laastus on tööülesanded samad: õpetajate, juhtkonna liikmete ja õpilaste nõustamine (sh koolitamine), uute vahenditega tutvumine (sh koolitustel osalemine) ja nende rakendamine koolitöös (nt uus tehniliste vahendite broneerimissüsteem Lilleküla gümnaasiumis või LanSchool TÜG-i arvutiklassides). Nendele samadele tegevustele keskendusingi oma praktika jooksul.

Praktika käigus kasutasin viit erinevat nõustamistehnikat, millest on täpsemalt juttu selles blogisissekandes. Lisaks tuli ette välknõustamist, mida nõustamistehnikate valikute seas ei olnud. Viisin läbi kaks rühmakoolitust--mõlemas praktikakoolis ühe--kus tutvustasin veebikeskkonda ja uusi vahendeid: blogi õpetajatele omavahel internetimaterjalide jagamiseks ja raamatute loomise rakendused iPadile. TÜGi koolitusest on lähemalt juttu siin ja Lilleküla gümnaasiumi koolitusest siin. Lisaks suunasin ajalooõpetajat kasutama ajaloo eõpikut.

Viimane eesmärk oli luua õppematerjale iPad tahvelarvutile. Õppematerjale õppetöös kasutamiseks ma otseselt ei koostanud, aga kasutasin iPadi Lilleküla gümnaasiumi õpetajatele juhendite, millest kaks on videojuhendid, koostamiseks. Juhendid leiab sellest blogpostitusest

Eesmärkides ei kajastu minu kohtumine kirjastus Maurus ajaloo eõpiku toimetaja Mirja Puumeistriga, kuid minu lõputöö seisukohast oli see väga väärtuslik kogemus ja andis lõputöö jaoks mitmeid ideid. Samuti oli see väike samm tulevikku, sest eõpikuid ilmub järjest rohkem ja nende koolidesse jõudmisel vajavad õpetajad kindlasti haridustehnologi tuge. Põhjaliku ülevaate meie kohtumisest leiab 11.-17. novembri tegemisi puudutavast postitusest

Õnnestumised ja ebaõnnestumised 

Üldiselt võib praktikat õnnestunuks lugeda. Kõik ülesanded said tähajaks täidetud, nõustamisega hätta ei jäänud, koolitused olid edukad ja loodud juhenditega jään rahule. Paljut magistriõppes omandatut sai praktikas rakendada. Teada sain seda, et täiskasvanud õppijad on väga erineva tasemega ning sellega peab koolitusi planeerides kindlasti arvestama. Mina sellega oma esimesel koolitusel arvestanud ei olnud. Õppisin ka seda, et on liiga naiivne loota, et kui teed õpetajatele uut vahendit tutvustava koolituse, siis nad hakkavadki seda kohe oma töös kasutama. Vajalik on järjepidev nõustamine ehk uurida õpetajatelt, kas nad on vahendit juba õppetöös kasutanud ja pakud neile vajadusel abi. Samuti tunnen end veidi ebakindlalt mitte igapäevase tehnikaga kokku puutumisel, mida kogesin katsel saada tööle interaktiivne tahvel Cleverboard TÜGis. Õppisin praktika juhendajalt seda, et kui asi võõras, siis võib otsida abi YouTube'ist.

Natuke tundsin puudust sellest, et saaksin mingi perioodi jooksul keskenduda ainult haridustehnoloogi tööle. Praegu tegin seda põhitöö kõrvalt ja ei saanudki päriselt kogeda, milline haridustehnoloogi argipäev (arginädal) on. Siiski sain kinnitust, et haridustehnoloog peab olema hea suhtleja ning nõustamisel kannatlik ja rahulik. Samuti on järjepidev enesetäiendamine ja koolitustel osalemine selles töös väga oluline.
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/12/praktikaaruanne.html

0 comments:

Post a comment