Haridustehnoloogia praktika

Praktika aruanne

11.12.2013 19:06 by Meelis Pernits
Praktika aruanne.
HT praktika alguses sõnastasin lühidalt praktika eesmärgid ja tegevused, mis olid alljärgnevad:

Kuna alustasin septembris aastast õpingut Tartus, Balti Kaitsekollezdis, siis tulenevalt sellest valisin oma vaatlus- ja põhipraktika kohaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse.
Põhipraktika ülesanded 1 ja 3 teostan ja analüüsin kursusekaaslaste nõustamist ja rakendan ühte programmi kasutamisjuhendit.
Põhipraktika 2. ülesande täitmine on hetkel problemaatiline, kuid ühe võimalusena on võimalik nõustada HT küsimustes kaas kursuslasi või siis Kaitseliidu kooli töötajaid (seoses õpngute intensiivsusega on selle ülesande täitmine raskendatud).
Õpingute käigus olen märganud, et erinevate IKT vahendite ja sotsiaalmeedia kasutamine grupitöödes on väga väike. Loodan, et hetkel omandatud teadmised ja oskused aitavad mul muuta grupitöid efektiivsemaks.


Peale praktika lõppu, analüüsides enda tegevusi võib öelda, et praktika põhiraamistik ja ülesanded said täidetud. Samas peab tunnistama, et fookus grupitööde efektiivsemaks muutmiselt liikus praktika teises osas suuresti IKT vahendite (nutitelefonid) väljaõppe läbiviimisele. Samas temaatika huvitas mind, kui ka sihtgruppi ja oli mõlemapoolselt kasulik.

VAATLUSPRAKTIKA:

Vaatluspraktika viisin läbi kahes asutuses- Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse Täiendõppe Keskuses ja Kaitseliidu Koolis.

Mida ma õppisin, mis läks hästi ja halvasti?

Minu maailmapilt haridustehnoloogi ameti osas läks küll pisut reaalsemaks või sai nö uue vaatenurga. Kujutluses ju ikka mõtled, et haridustehnoloog istub oma arvuti taga ja aegajalt käib kuskil kedagi õpetamas - pigem on ikka arvutitöö, kui väga suurt suhtlemist nõudev töö. Ja töö iseenesest käiski suures osas arvuti taga, aga eelõige ikka suheldes, suheldes ja veekord suheldes.

Mina hindan oma vaatluspraktikal nähtu põhjal iseenda haridustehnoloogilisi pädevusi üsna heaks. Ma usun, et saaksin natuke harjutades ja õppides hakkama nii nõustamise, koolitamise, kursuste loomise ja läbiviimise jmt-ga. Ma usun, et ma ehk ei ole veel valmis olema nii kannatlik nõu- ja abiandja, kui vaadeldud naisterahvad, aga eks ma püüan seda kannatlikkuse külge, et vahel tuleb 1000 korda sama asja selgitada enne kui see kuhugi kohale jõuab, endas arendada. Minu väike lisapanus haridustehnoloogi töösse, mida mul oma vaatluspraktika ajal eriti vaadelda ei õnnestunud, oleks kindlasti pidevalt kõige uuemate tehniliste võimalustega kursis olemine ja vähemalt unelmates või tegelikkuses siiski vaid võimaluste piires kaasas käimine. Minu isiklik tehnika- ja innovatsioonihuvi mängib siinkohal hästi kaasa.

PÕHIPRAKTIKA:

Seoses õpingutega Balti Kaitsekolledžis oli minu põhipraktika läbimine veidi teistsugune, nimelt enamus õpingud toimusid sündikaatides (gruppides) ning oma praktika sooritamiseks otsustasin Tallinna Ülikoolis omandatud erinevaid teadmisi ja oskuseid jagada sündikaadi liikmete vahel, kes on erinevast rahvustest ja suhtluskeeleks oli Inglise keel.

Peale esmast analüüsi selgusid grupi liikmete individuaalsed teadmised ja grupi vajadused, mis võimaldaksid kasutada erinevaid IKT vahendeid ning keskkondi ning aitaksid kaasa püstitatud eesmärkide saavutamisele ja lihtsustaks grupitööde sooritamist.


Teemad jagunesid üldiselt alljärgnevalt:

1.Iliases küsitluste koostamine
2.Google drive, skype kasutamine grupitöödes
3.Nutitelefoniga seotud teemad:
Ülesanne 1. DROPBOX
1.Dropboxi paigaldamine sülearvutisse ja telefoni,
2.põhifunktsioonid ja sätete määratlemine tulenevalt interneti paketist,
3.kaustade ja dokumentide jagamine,
4.dokumentide kasutamine offline,
5.nutitelefoni kaamera fotode ühendamine dropboxiga.

Ülesanne 2. Nutitelefoni turvalisus
1.Vajalikus,
2.Ekraani lukustus vahendid (PIN, libistamise kujund, näotuvastus, sõrmejälje lugeja),
3.Antiviiruse (AVG) paigaldamine, põhifunktsioonid
4.AVG PC online kasutamine telefoni asukoha tuvastamiseks, lukustamiseks ja informatsiooni kustutamiseks.

Ülesanne 3. Lisafunktsioonid
1. Telefoni kasutamine modemina,
2. telefoni kasutamine WiFi kuumkoha loomisel,
3. Puudused ja eelised.

Ülesanne 4. IKT
1.Dokumentide koostamise ja haldamise vahendid,
2. Telefoni ühendamine teleri ja video projektoriga,
3. Eelised ja puudused võrreldes sülearvuti kasutamisega.

Ülesanne 5. Sünkroniseerimine.
1. Kontode loomine ja sünkroniseerimis sätete tutvustamine,
2. ohud ja võimalused.Mida ma õppisin, mis läks hästi ja halvasti?

Analüüsi ettevalmistus peab olema põhjalikum (keelelised vastuolud) ja uuringu läbi viimsel keskenduda lõpptulemile (mida see osalejatele annab). Eelteadmiste detailne kontroll võimaldab tunni eesmärki ja lõpptulemit paremini kirjeldada ning tundi paremini ette valmistada.
Tundide läbiviimisel pean ennast tagasi hoidma ja laskma teistel tegutseda. Jaa, olen andragoogika põhimõtetest teadlik ja püüdnud seda ka oma varasemas õpetamistegevuses rakendada, aga ikkagi ju tahaks öelda ja aidata, et vajuta sinna või tee seda selle asemel, et kannatlikult oodata ja lasta õppijatel endal avastamisrõõmu kogeda. Püüdsin ennast tõesti väga tagasi hoida, et mitte liialt õpetama hakata.

Nutitelefoni temaatika oli läbivaks teemaks ja tooksin välja mõned probleemsed valdkonnad millega kokku puutusin ja millest ka õppisin:
Nutitelefonidel on erinevad operatsiooni süsteemid ja versioonid ning seoses erinevusega, tuleks tunnid viia läbi erinevates gruppides. Kindlasti tuleks eelnevalt tutvuda praktiliselt telefoni põhifunktsioonidega. Alati ei ole võimalik õpetada ainult raamatutarkustele tuginedes vaid on vajalik ka praktiline kogemus. Lisaks sellele avastasin vähemalt enda jaoks, et koolitaja jaoks ei lõppe teadmisete edastamine tunniga vaid ta peab samuti valmis olema täiendava ja täpsustava informatsiooni jagamiseks.

Minu enda jaoks oli kõik nutitelefoniga seotud tunnid huvitavad ja tõenäoliselt on see seotud eelkõige minu huviga antud valdkonna vastu.
Esile tooksin eelkõige DROPBOX koolituse kuna enne praktilist koolitust sain ka kasutada eelnevalt koostatud video juhendit ning sain ka tagasiside antud juhendi puuduste ja eeliste kohta. Eelnev koolitus video juhendi põhjal lõi head eeldused praktiliseks koolituseks. Kursuslased kes läbivad eelneva väljaõppe iseseisvalt juhendite abil, omandavad praktilise koolituse käigus teadmisi paremini kui need kes seda varasemalt teinud ei ole.

Täiendav info siit.

Kokkuvõtteks pean ütlema, et olen tänulik oma kursuse kaaslastele, kes olenemata pingelisest väljaõppest Kolledzis leidsid aega ka täiendkoolitustel osalemiseks.


http://htpraktika13.blogspot.com/2013/12/praktika-aruanne.html

1 comments:

Taimi to Meelis Pernits

12.12.2013 14:04
Meelis, sa oled enda suhtes ülearu kriitiline. Sa räägid küll palju ja pikalt, aga õiget asja ja hästi! :-) Ma tean ka hästi seda tunnet, kui tahaks ise kiiremini ja paremini ära teha kui koolitatav.
Post a comment