Haridustehnoloogia praktika

Innovatsioonitehnoloogiad: õpetamist ja õppimist mõjutavad olulisemad trendid

15.11.2013 11:16 by Piret Joalaid

Millised on kõige olulisemad trendid, mis mõjutavad õpetamist ja õppimist lähitulevikus? Ideede saamiseks võid tutvuda teiste poolt tuvastatud suundumustega (Haridustehnoloogia Trendid), kuid paku midagi ka enda poolt.


Vasta palun järgmistele küsimustele (individuaalselt):

1. Millised on 3 lähitulevikus arenevat tehnoloogiat?

2. Millised on 3 suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpetajaid (õpetamist)?

3. Millised on 3 suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpilast (õppimist)?


1. Millised on kolm lähitulevikus arenevat tehnoloogiat?


Lähitulevikus arenevad minu meelest • pilvesõpe ning sellega seoses mitmesugused ühisloomevahendid ja -keskkonnad, sest koostöö ja ühine õppimine, ka uurimusõpe, muutuvad järjest aktuaalsemaks,

 • byod-lähenemine ehk “võta oma seade kaasa”, sest õpilastel ja ka õpetajatel on palju mitmesuguseid vidinaid, mida saaks edukalt õppetöös ära kasutada,

 • mitmesugused vahendid, millega saab kiiresti igasugustele olukordadele reageerida, nt teha teste, anda kohe tagasisidet jms.


2. Millised on kolm suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpetajaid (õpetamist)?


Õpetajaid (õpetamist) mõjutavad väljakutsed oleksid järgmised: • IKT kiire areng ja sellest tulenev enesetäiendamise vajadus,

 • õpilaste järjest rohkem erinevad õpivõime ja -oskus ja seetõttu veel individuaalsem lähenemine igale õpilasele,

 • materjalide hulk ja selles orienteerumine ning adekvaatsuse hindamine enda jaoks.


3. Millised on kolm suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpilast (õppimist)?


Õpilast (õppimist)  mõjutavad väljakutsed oleksid järgmised: • iseseisev õppimine, st keskendumisvõime, süvenemise, funktsionaalse lugemisoskuse arendamine,

 • suurest andmehulgast sobiva (vajaliku) leidmine, andmete analüüsimine sobivaks infoks ning teadmiste loomine ja nendest arusaamine,

 • IKT otstarbekas, eesmärgipärane, arendav kasutamine.


Varem on oluliste trendidena välja toodud • Pilves õpe [cloud computng]

 • Ühisloome [collaborative environments]

 • Õpimängud [game‐based learning]

 • Õppematerjalide jagamine [learning object interoperability]

 • Online tes$miskeskkonnad [effective assessment]

 • Arvuti igale õpilasele

 • M‐õpe [m learning]

 • Kohene tagasiside [rich feedback]

 • Enesepeegeldus ja enesehinnang [assessment innova$on]

 • Interak$ivsed tahvlid [interactive whiteboards]

 • Puutetundlikud pinnad [multitouch surfaces]

 • Virtuaalsed õpikeskkonnad [virtual learning environments]

 • Virtuaalsed õpihalduskeskkonnad [lerning management systems]


http://piretiblogi.wordpress.com/2013/11/15/innovatsioonitehnoloogiad-opetamist-ja-oppimist-mojutavad-olulisemad-trendid/

0 comments:

Post a comment