Haridustehnoloogia praktika

Põhipraktika- 3. ülesanne.

14.11.2013 13:42 by Meelis Pernits
Põhipraktika- 3. ülesanne.


Valisin antud ülesande lahendamiseks ADDIE õppedisaini mudeli eelkõige, sellepärast, et olen ka varasemalt kursuseid antud mudeli põhjal koostanud ja olen väga rahul just lõpptulemiga. Tagasi vaadates põhipraktika eelnevatele nädalatele, siis on hea meel tõdeda, et võib-olla tahtmatult olen järginud DROPBOX vahendi koolitusel just ADDIE mudelit. Kuna ametikohast tulenevalt ei ole minu ülesandeks otseselt läbi viia väljaõpet vaid juhtida protsesse ja kontrollida väljaõppe planeerimist, ettevalmistamist, läbiviimist ja hindamist, siis fakt et olen kasutanud mudelit tahmatult (ettekavatsetult) näitab mulle, et õppedisaini koolitusest Tallinna Ülikoolis on olnud kasu. Antud juhul ei ole Dropboxi vahendi koolitusel tegemist e-õppe kursusega kuid mudel sobib, kuna kõik viis (5) mudeli astet on läbiviidud, ning loomulikult tegemist on jätkuva protsessiga.


http://www.csuchico.edu/idts/addie.php

ADDIE on akronüüm tegevuste ingliskeelsetest nimedest: analüüs (analyse), kavandamine (design), väljatöötamine (development), läbiviimine (implementation) ja hindamine (evaluation). Seda mudelit sobib kasutada e-kursuse planeerimisel ja ülesehitamisel:

1. analüüsi etapp – toimub vajaduste, sihtrühma (õppijate) ja konteksti analüüs;

Antud etapiga alustasin koheselt põhipraktika alguses, kui peale arutelu praktikajuhendajaga ja õppejõuga selgusid praktika läbiviimise võimalused Balti Kaitsekolledžis õppimise kõrvalt. Põhipraktika otsustasin läbi viia Joint Command and General Staff Course (JCGSC) grupikaaslastele.
Vajaduste väljaselgitamiseks tegime grupi arutelu ja lisaks vestlesin eraldi kõigi seitsme grupiliikmega, selgitamaks välja nende teadmised ja oskused erinevate vahendite kasutamise osas. Loomulikult individuaalseid vajadusi ennast täiendada oli palju ja tulenevalt erinevast taustast olid ka kaaskursuslaste eelteadmised erinevad. Kokkuvõttes leidsin, et ma lihtsalt ei suuda oma praktika raames lihtsalt ajaliselt kõike läbi teha ja olin sunnitud tegema mõningaid valikuid, seoses aja puudusega. Üheks valdkonnaks mis vajas käsitlemist sai lisaks paljudele teistele teemadele Dropboxi kasutamine.
Uuringu käigus osutus kõige keerulisemaks erialane keel ja väljendid, kuna viis (5) grupiliiget ei ole rahvuselt eestlased.

2. kavandamise etapp – sõnastatakse õpieesmärgid, valitakse kasutatava meedia tüübid, koostatakse kursuse ja selle sisu struktuur ning õppeprotsessi kava;

Põhipraktika kolmandal (3) nädalal alustasin kavandamise etapiga ja põhiliseks probleemiks antud etapil oli õpieesmärkide sõnastamine. Peale metoodiliste materjalidega tutvumist said ka õpieesmärgid sõnastatud.
Struktureerisin väljaõppe läbiviimise kahte ossa.
Esimene, mille iseseisvalt juhendit kasutades pidi läbima üks (1) kursusekaaslastest ja teine praktiline koolitus, millel osalevad kõik kursusekaaslased. Kuna lisaks Dropbox kasutusele oli mu plaanis tutvustada ka palju muid nutitelefoniga seotud teemasid ja vahendeid, siis oli sunnitud limiteerima ka antud aine sisu.
Aine teemad jagunesid tulenevalt õpieesmärkidest alljärgnevalt:

1.Dropboxi paigaldamine sülearvutisse ja telefoni,
2.põhifunktsioonid ja sätete määratlemine tulenevalt interneti paketist,
3.kaustade ja dokumentide jagamine,
4.dokumentide kasutamine offline,
5.nutitelefoni kaamera fotode ühendamine dropboxiga

3. väljatöötamise etapp – tulemiks on valmis e-kursus, sh täielik valmiskomplekt õppematerjale koos õpijuhisega;

Põhipraktika kolmandal ja neljandal alustasin teema ettevalmistamisega, olemasolevate materjalide ja vahendite tutvumisega. Kontrollisin varasemalt väljatöötatud videojuhendi vastavust õpieesmärkidaga ja leidsin, et osaliselt videojuhend ei toeta õpieesmärke. Täies mahus puudus ülevaade dropboxi mobiili funktsioonidest ning puudu olid ka teemad:

1. dokumentide kasutamine offline,
2. nutitelefoni kaamera fotode ühendamine dropboxiga.

Tegelikult oleksin pidanud tegema täiendava videojuhendi, kuid kuna planeerimisel olin arvestanud sellega, et kursuslane osaleb ka praktilisel koolitusel, siis seoses ajanappusega seda ei teinud. Õpieesmärkide saavutamine antud juhul jäi praktilise koolituse raamesse.


4. läbiviimise etapp – tegemist on ADDIE mudeli kõige otsustavama ja võiks öelda ka raskeima osaga. Selles etapis rakendatakse kõike senitehtut reaalses elus reaalsete õppijatega;

Koolituse viisin läbi vastavalt planeeritule 07.11 ja kasutasin iseseisva koolituse läbiviimiseks ka varasemalt mainitud ning koostatud videojuhendit. Ülejäänud kursuslastele viisin läbi praktilise koolituse. Praktilisel koolitusel osales ka videojuhendi põhjal programmiga tutvust teinud kursuslane, selleks et saavutada püstitatud õpieesmärke.

5. hindamise etapp – kursuse kvaliteedi tagamise seisukohast oluline etapp. Nimelt ei ole hindamine mitte ühekordne tegevus, vaid kogu ADDIE mudeli ulatuses toimuv protsess. Eraldi etapina on ta välja toodud kõige viimasena, et anda hinnang kogu loodud kursusele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et õpieesmärgid saavutati praktilise osa läbimisel, kuid kursuslane kes läbis iseseisvalt videojuhendiga koolituse, omas tunduvalt paremaid teadmisi kui need kes läbisid kursust praktilise koolituse raames.

Tagasiside kaaslastelt näitab tegelikult seda, et videojuhend tuleks ümber teha vastavalt õpieesmärkidele ja sellisel juhul toetaks iseseisev õppime tunduvalt efektiivsemalt praktilist koolitust ja loomulikult lõppeesmärgi saavutamist. Täies mahus kursuse üleviimine e-õppele ei ole hetkel seoses sihtgrupiga, kellel puuduvad põhioskused nutitelefoni funktsioonide osas võimalik. Loomulikult on see mõeldav mõne teise sihtgrupi osas.

Kolm (3) kursuslast on rakendanud antud programmi oma tuttavate ja perede hulgas, informatsiooni jagamise eesmärgil, mis veelkord näitab antud koolituse vajalikust.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/11/pohipraktika-3-ulesanne.html

1 comments:

Kairit to Meelis Pernits

17.11.2013 15:07
Meelis. Väga hästi sooritatud nii õppedisaini kui ka nõustamise ülesanded ning kenasti tehtud eneseanalüüsid kahel viimasel nädalal. Kirjutad ladusalt ning detailsuseni põhjalikult. Olen väga rahul sinu sissekannetega ning praktikategevusega, suur tänu.
Post a comment