Haridustehnoloogia praktika

Põhiprakika: 1. ülesanne + eneseanalüüs

19.10.2013 16:15 by Katriin Orason

Valisin oma praktika asutuseks Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli (VYKK), sest töötan antud asutuses alates 2012 aastast poole kohaga haridustehnoloogina. VYKKis töötab kokku ligi 26 kutse- ja 17 üldaine õpetajat. Lisaks on  viis õppemeistrit, kolm grupijuhendajat, erinevad osakonna juhid, õppedirektor, direktor ja muu abistav/toetav personal.  1. Põhipraktika nädal (07.10 – 13.10)


Koos 22 kolleegiga alustasime 1. oktoober sisekoolitusena tellitud e-kursust “Testide koostamine ja metoodika”.  Selle nädala ülesandeks oli antud kursusel luua Google Docs keskkonnas küsitlus. Kursusel osalenud õpetajad vajasid täiendavat nõustamist oma vormide koostamisel ja üles laadimisel. Probleeme tekitas see, et meie kooli e-post on üle viidud Google`sse ja vormi seadetes on vaikimisi määratud, et vormi näevad vaid VYKK domeeniga sisse logitud inimesed.


Lisaks juhendasin terve nädala lõikes jooksvalt õpetajaid meie kooli serveris asuva  Moodle kasutamisel.  Tutvustasin kahele õpetajale individuaalselt e-õppe repositooriumis olevaid õppematerjale (nende otsimise võimalusi)  ja laadisin ühe uue kursuse meie Moodlesse üles.


Sirvisin repositooriumisse üles laetud uusi materjale ja saatsin uutest materjalidest teavitavad kirjad õpetajatele, kes neid materjale võiks kasutada.


Valmistasin ette järgmisel nädalal toimuvat e-õppe päeva seminari.


Osalesin õppekavade uuendamise töörühma ja nõukogu koosolekul.


Kokkuvõtteks võin öelda, et oli väga tegus nädal, mille veetsin end aktiivselt kahe õppemaja vahel jagades. Kõik jooksvad probleemid said lahendatud, e-õppe alane info listi kaudu edastatud.


2. Põhipraktika nädal (14.10 – 20.10)


Sisekoolituses oli sellel nädalal teemaks Hotpotatoes programmi abil enesehindamistesti loomine. Terve nädala jooksul toetasin ja nõustasin õpetajaid antud programmi kasutamisel/installeerimisel.


Koolis olevatesse arvutitesse ei saa õpetajad ise programme installeerida (vaja on IT juhi või HT abi). Lisaks oli vaja paljudele õpetajatele (hoolimata väga headest ja mitmekülgsetest kirjalikest juhenditest) ikkagi programmi kasutamist selgitada. Viisin selgitustööd läbi individuaalse nõustamisena, sest õpetajatel tekkisid küsimused erinevates kohtades ja erinevatel aegadel. Planeerisin ja kavandasin koolitusega seotud kontaktpäeva (toimub 21.10).


Kolmapäeval (16.10) viisin läbi e-õppe päeva raames seminari “innovaatiline õppimine”. Õpilased ja õpetajad võtsid aktiivselt osa.


Tegelesin terve nädala vältel endiselt kõiksugu probleemidega, mis on seotud Moodle keskkonnaga ja selle kasutamisega. aitasin vene keele õpetajal leida e-oppe repositooriumist erialase võõrkeele materjale. Edastasin õpetajatele listi kaudu e-õppe alast infot.


Pidasin läbirääkimisi erinevate koolitusfirmadega ja valisin välja koolitaja jaanuari kuus korraldatavale ülekoolilisele sisekoolitusele. Koolitajaga kokkusaamine planeeritud 23.10.


Kokkuvõtteks jällegi üks üsna kiire ja tegus nädal, mis lõppes hästi.


Esimene põhipraktika ülesanne – õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud - üliõpilane suunab kedagi oma praktikaasutuses (nt kolleegi) kasutama uut õpikeskkonda või tehnoloogiat õppetöö läbiviimiseks.


Kuna e.kursusel osalevate õpetajate toetamine ja nõustamine hõlmas sellel nädalal üsna suure osa minu ajast, siis ka selle ülesande lahendasin HotPotatoese abil. Tutvustasin seda keskkonda inglise keele õpetajale SK-le.  Valisin tema, sest esiteks ta osaleb koolitusel ja teiseks antud õpetaja annab erialast inglise keelt ka sessioonõppijatele. Sesioonõppijatel on väga palju iseseisvat tööd teha ja HotPotatoes on nende puhul hea võimalus iseseisvalt õpitut kontrollida. Kolmandaks põhjuseks tema valikul sai see, et tegemist on õpetajaga, kes on sisemiselt valmis ja motiveeritud kasutama õppetöö läbiviimisel arvutit ja tehnikat. SK saab antud programmi edukalt kasutada ka teistes õppetundides (suhtlemine)  ja teiste kursustega.


Programmi installeerimisega sai õpetaja ise hakkama kuid kasutamise julgust jäi tal algul puudu (ütles, et ei oska sellega midagi peale hakata). Tutvustasin õpetajale programmi peamisi võimalusi ja jagasin talle juhendmaterjale, mis teda selle programmi kasutamisel aitavad. Õpetaja sai enesehindamise testiga hästi hakkama, kuid enne testi avalikustamist soovis, et ma materjali üle vaataksin. Ristsõna koostamisel vajas veel korra lisaks juhendamist. Testi katsetamiseni ei ole veel jõudnud, kuid õpetajal on juba kavand järgmise testi koostamiseks tehtud.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/10/19/pohiprakika-1-ulesanne-eneseanaluus/

1 comments:

Kairit Tammets to Katriin Orason

20.10.2013 14:17

Aitäh, sulle. Oled saanud kenasti nii ülesandest kui ka iganädalase eneseanalüüsi osast ilusti aru ja ülesande kenasti sooritanud.

Post a comment