Haridustehnoloogia praktika

Uurimismeetodid: V ülesanne – uuringukava

19.10.2013 0:30 by Piret Joalaid

Koosta oma magistritöö lühike (1 A4) uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö:

1. valdkond [2 xp]

2. uurimist vajav probleem või teostamist ootav idee [2 xp]

3. eesmärk (2 – 3) [2 xp]

4. uurimisküsimused (2-3) [2 xp]

5. uuringu strateegia [2 xp]

6. andmekogumismeetodid [2 xp]

7. uurimuse oodatavad tulemused (hüpoteesid) [2 xp]


Postita viide oma kavale käesoleva arutelu vastusena. Kirjaliku kava eest on võimalik kokku teenida 14 punkti (20% kursuse lõpphindest). Lisaks toimub järgmise tunni alguses arutelu uuringukavade teemal. Iga üliõpilane tutvustab oma kava väiksemas grupis. Grupp valib välja nende meelest parima kava. Valitud kava tutvustatakse kogu kursusele. Võitjad võivad teenida esitluse eest 4 lisapunkti.


Tähtaeg 20.10.12

TEEMA

  • SMART-tahvli materjalid III kooliastme eesti keele tundides

PROBLEEM

  • Eesti koolides on interaktiivsetest tahvlitest kõige rohkem SMART-e, kuid neid ei kasutata sihtotstarbeliselt, sest valmis materjale on ülivähe ning nende loomine väga töö- ja ajamahukas

EESMÄRGID

  • Selgitada välja Eesti eesti keele õpetajate kogemused ja hoiakud SMART-tahvlite kasutamisel
  • Disainida ja evalveerida III kooliastmele eesti keele materjale SMART-tahvliga töötamiseks

UURIMISKÜSIMUSED

  • Mil määral Eesti eesti keele õpetajad on kasutanud SMART-tahvlit õppetöö läbiviimisel ja milliseid SMART-tahvli lubavusi õpetajad tajuvad?
  • Millised võimalikud õppematerjalid toetavad eesti keele õpetajaid SMART-tahvlite kasutamisel õppetöö rikastamiseks?

UURINGU STRATEEGIA

  • Arendusuuring: kuidas õpetajad tajuvad seda vahendit ja millele õppematerjal peaks keskenduma ning luua materjalid

ANDMEKOGUMISMEETODID

  • Olemasolevate SMART-tahvli materjalide kohta internetiotsing
  • Õpetajate küsitlus veebipõhise küsimustiku (Google Form) abil.

UURIMUSE OODATAVAD TULEMUSED

  • Töö tulemuseks on  III kooliastmele eesti keele materjalid SMART-tahvliga töötamiseks


http://piretiblogi.wordpress.com/2013/10/19/uurimismeetodid-v-ulesanne-uuringukava/

0 comments:

Post a comment