Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika

10.10.2013 21:37 by Taimi Dreier
Ülesanne http://htpraktika.wordpress.com/2013/09/20/vaatluspraktika-ulesanne-praktiseeriva-haridustehnoloogi-analuus/

Praktiseeriva haridustehnoloogi vaatlemine ja analüüs:  • haridustehnoloogi rolli asutuses – kas haridustehnoloog oli asutuses projektide läbiviija, infojuhi, nõustaja, koolitaja vms rollis (näiteid haridustehnoloogi tegevustest erinevates rollides).

  • kasutusel olevad õpikeskkonnad, vahendid, süsteemid – milliseid õpikeskkondasid, erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja süsteeme haridustehnoloog oma töös kasutab (näiteid tegevustest erinevate tehnoloogiate puhul).

  • nõustamistehnikad – milliseid nõustamistehnikaid kasutatakse antud organisatsioonis. kui külastuspäeval ei nõustanud haridustehnoloog kedagi, siis uurida, milline on tavaline praktika ja millele erinevate nõustamistehnikate kasutamised võivad viidata.

  • omal soovil võib ka välja tuua milliseid haridustehnoloogia rakendamisega/kasutamisega seotud arenguvõimalusi oli võimalik kogeda praktikakohas.


Vaatlesin 9. oktoobril Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Varje Tipp’u tööd. Varje on viimased kaks aastat PKHK arenguosakonna juhataja ja teeb ka haridustehnoloogi (edaspidi HT) tööd. Enne seda oli ta 6 aastat HT ja veel enne seda informaatikaõpetaja. IKT valdkonna töötajatest on majas veel kaks infojuhti, infoturbe ja -arendusspetsialist, informaatikaõpetajad (koolis on arvutierialad), sekretäride õpetaja tegeleb ka Moodlega ning nõustab õpetajaid. Praegu on Varje HT töös põhiliselt ESF-i projektid (lepinud, nõustamine, kvaliteedikontroll, eksperthinnangud, vastutamine, allkirjastamine, väljamaksed raamatupidajale, maksetaotlused, repositooriumisse laadimine, korrasoleku kontroll, esitlusfailide loomine/kontrollimine jm), mis on lõppemise faasis. Teine suur osa tööst on sisekoolitused. PKHK-s on õppetöö jagatud õppevaldkondadeks, need õppesuundadeks, need õppekavarühmadeks. On üleminek uutele õppekavadele ja nende akrediteerimine käib. Varje annab ka ainet Grupitöö tarkvara IKT erialadele. HT töö on ka veel ETwinninguga tegelemine.


Õpikeskkond jaguneb füüsiliseks ja virtuaalseks. Füüsiline pool: arvutid õpetajatel, arvutiklassid, raamatukoguklass arvutitega, rühmatööruum, konverentsiruum. Virtuaalne: kasutatakse VIKO-t  (jäänud vähesed), IVA (31. dets lõpeb kasutamine, käin kolimine Moodle-sse), Moodle’t (HITSA Moodle, kasutajatele meeldib, on hea halduse ja toega). Moodle on osakondade põhine. E-kursused jagatud õppekavade ja õppekavarühmade järgi. Peaadministraator on Varje, kuid on mitmeid õpetajaid, kellel on administreerimise ja kursuse pesade loomise õigused. Kõik VANKER projekti raames loodud kursused on külalisele vabad kasutamiseks (võti PKHK). moodles põhiliselt õpilased registreerivad end ise kasutajaks ja siis õpetaja lisab nad kursusele.


Õppeinfosüsteemiga tegelemine on väga suur töö. See süsteem on kõikidel kutseõppeasutustel Eestis, aga erineb moodulite lõikes. Kõik asutused saavad arendajalt tellida erinevaid osasid ja lisasid jm. (aga on kallis lõbu, kuumaks suur!) Õisis on palju erinevaid osasid – epäevik, siseveeb, dokumentatsioon, personalihaldus, koolitused, tunniplaan, kalender, arengukavad jne. Õisi ka õppe- ja töökavade juurde lisada ka materjale, nii et tegelikult ei oleks Moodle-t vajagi. Kuna toimub uuele õppekavale üleminek, siis muudetakse ka süsteemi. Kuni 2017. aastani kehtib veel vana, aga järk-järgult minnakse uuele üle.


Nõustamisest. Saabub ähmis õpetaja murega, et õppurid ei saa Moodlesse sisse, kuigi ta on võtme määranud ja selle ka õpilastele edastanud. Natuke uurimist ja saab selgeks, et võti on küll määratud, kuid ei ole avatud, et saaks sisse võtmega. Nii kahe kursusega. Probleem sai lahendatud – õpetaja lahkub õnnelikult. Varje tegeleb edasi Moodlesse kursuste pesade loomisega, õiguste andmisega, kasutajate haldamisega. Moodles on umbes 100 kursust, aktiivses kasutuses nendest pooled.
Saabub õpetaja, kelle repositooriumisse lisatud materjalidega on probleeme – ESF-i logo turvaala on esitlustes ja materjalide avalehel liiga väike (järelikult ei vasta reeglitele ja kui ei parandata, siis ei võeta tööd vastu ja raha jääb saamata). Varje ja õpetaja näevad kaua vaeva, et muuta. Mure selles, et repositooriumis on  osad materjalid (taotluste osas) juba suletud ja muuta ei saa. Siis tehakse korda esitlusfail arvutis ja saadetakse see kontrollijatele. Varje on energiline, aga väga sõbralik, viisakas ja abivalmis.
Külastasime ka raamatukogu arvutiklaasis toimuvat kunstiajaloo tundi, kus töö käib IVA abil. Õpilased ja õpetaja on rahul, kuid mõtleb sellele, et peab aasta lõpuks Moodle-sse üle kolima IVA süsteemi lõpetamise pärast.


Pärnumaa Kutsehariduskeskuse  arenguosakonna juhataja sai PKHK hõbedast teenetemärgi olulise panuse eest PKHK arendamisse läbi VANKeR programmi, õpetajate toetamise ja metoodilise juhendamise eest  e-õppe valdkonnas. Varje Tipp sai ka üleriigilise tunnustuse - tunnistati VANKeR programmi parimaks haridustehnoloogiks.


Hiljuti sai direktor Riina Müürsepp Aasta Haridusjuhi tiitli.


Pärnumaa Kutsehariduskeskus on väga ilus, hubane maja, kust on palju õppida ja eeskuju võtta.


2013-10-09 09.53.47


 


Varje Moodlega tegelemas

Filed under: Haridustehnoloogia praktika Tagged: praktika, vaatlus
http://taimidreier.wordpress.com/2013/10/10/vaatluspraktika/

1 comments:

Kairit to Taimi Dreier

12.10.2013 12:53

Väga huvitav ülevaade Varje tööst, aitäh, Taimi. Tundub, et mida kogenum HT, seda rohkem ja mitmekesisemaid tööülesandeid ette tuleb. Ja näis, et nõustamine on Varjel väga selge. Suur tänu.

Post a comment