Haridustehnoloogia praktika

Uurimismeetodid: III ülesanne

06.10.2013 0:50 by Piret Joalaid

Loe läbi artikkel E-Learning as Innovation: Exploring innovativeness of the VET teachers’ community in Estonia (Loogma) ja analüüsi seda uurimismeetodite seisukohast. Rakenda ökonoomse lugemise tehnikaid ning leia vastus järgmistele küsimustele: • - Milline on artikli struktuur?

 • - Mis on uuringu valdkond, juhtmõte ja teema?

 • - Olulisemad allikad?


Artikli struktuur • Sissejuhatus

 • Teooria ja hüpoteesid

 • Uurimismeetodid

 • Analüüs ja tulemus

 • Tulemuste arutelu ja kokkuvõte

 • Kokkuvõte

 • Tänusõnad

 • Kasutatud kirjandus


Uuringu valdkond, juhtmõte ja teema


E-õpe kui innovatsioon Eesti kutseõpetajate hulgas


Ei ole veel päris korrektselt tehtud


Uuringu üldine eesmärk oli uurida e-õppe kui haridusinnovatsiooni omaksvõttu kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpetajate poolt. Kesksed uurimisküsimused olid järgmised. • Milliseid e-õppe omaksvõtjate gruppe võib rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate hulgas eristada?

 • Millised hoiakud iseloomustavad erinevaid õpetajate rühmi?

 • Millised e-õppe kasutamispraktikad erinevaid õpetajate gruppe iseloomustavad?

 • Millised on kutse- ja rakenduskõrgkoolide õpetajate pädevused ja koolitusvajadus?

 • Millised tegurid motiveerivad erinevaid õpetajate kategooriaid e-õpet omaks võtma?

 • Milliseid e-õppe rakendamist takistavaid barjääre võib erinevate gruppide puhul täheldada?

 • Kuidas koolikeskkond e-õppe rakendamist mõjutab?


Olulisemad allikad


Anderson, R. E., & Plomp, T. (20 08). National contexts. In N. Law, R. J. Pelgrum, & T. J. Plomp (Eds.), Pedagogy and ICT use in schools around the world. Findings from the IEA SITES 2006 study (pp. 37 – 66). Springer/Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.


Geoghegan, W. (1994). Whatever happened to instructional technology? In:Paper presented at the 22nd Annual Conference of the International Business Schools Computing Association, Baltimore, Maryland. Retrieved from http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10144/01/Geoghegan-1994-WHAT_EVER_HAPPENED_TO_INSTRUCTIONAL_TECHNOLOGY.doc Accessed 25.06.10


Rogers, E. M. (2003).Diffusion of innovations(5th ed.). New York: Free Press


Venezky, R. L., & Davis, C. (2002).Quo Vademus? The transformation of schooling in a networked world. OECD/CERI. http://www.oecd.org/dataoecd/48/20/2073054.pdf Retrieved fromAccessed 25.06.10


Uuringu probleem, eesmärk ja uurimisküsimused


Probleem: e-õppe kasutamine Eesti kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides on kooliti väga ebaühtlane ja koolisiseselt ilmneb erinev e-õppe omaksvõtt õpetajaskonna poolt vastavalt õpetajate isiklikule innovatiivsuse tasemele.


Eesmärk: eesmärgiks oli uurida e-õppe kui haridusinnovatsiooni omaksvõttu kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide õpetajate poolt


Uurimisküsimused: • Milliseid e-õppe omaksvõtjate gruppe võib rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õpetajate hulgas eristada?

 • Millised hoiakud iseloomustavad erinevaid õpetajate rühmi?

 • Millised e-õppe kasutamispraktikad erinevaid õpetajate gruppe iseloomustavad?

 • Millised on kutse- ja rakenduskõrgkoolide õpetajate pädevused ja koolitusvajadus?

 • Millised tegurid motiveerivad erinevaid õpetajate kategooriaid e-õpet omaks võtma?

 • Milliseid e-õppe rakendamist takistavaid barjääre võib erinevate gruppide puhul täheldada?

 • Kuidas koolikeskkond e-õppe rakendamist mõjutab?


http://piretiblogi.wordpress.com/2013/10/06/uurimismeetodid-iii-ulesanne/

0 comments:

Post a comment