Haridustehnoloogia praktika

INT7059 Teadmusjuhtimine: I moodul 2. ülesanne

21.09.2013 20:06 by Piret Joalaid

Analüüsi üht artiklit järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:


•Millised on artikli peamised seisukohad?

•Milliseid käsitlusi autor infojuhtimisest ja teadmusjuhtimisest esitab?

•Millised on seosed infojuhtimise ja teadmusjuhtimise vahel?

•Millised on peamised järeldused, soovitused?

•Milliseid meetodeid autor kasutab järeldusteni jõudmiseks?  • Millised on artikli peamised seisukohad?Teadmusjuhtimine kui uue distsipliini (õppeaine, teadmisharu) eesmärk on õpetada nii faktiteadmiste kvantitatiivse suurendamise kui ka kvalitatiivse arendamise ja rakendamise oskusi ja pädevusi. Inimestel  tekib  võimalus omandada erialaseid dünaamilisi ehk loovteadmisi  ja  pädevusi,  mis on  aluseks  uuenduste  väljamõtlemisel ja innovatsioonide tootmisel. Milliseid teadmisi vajame ning kuidas  ja kus neid teadmisi rakendame: faktiteadmised ja dünaamilised teadmised. Kuidas saada töötajatelt kätte varjatud teadmisi, mis on hoiul inimeste peas, käteosavuses, käitumises, suhetes ja kontaktid ehk tööalases kompetentsis. Progress faktiteadmistelt dünaamilistele teadmistele.  • Milliseid käsitlusi autor infojuhtimisest ja teadmusjuhtimisest esitab?Progress: andmed – informatsioon – teadmised. Info- ja teadmusjuhtimine lähtuvad organisatsiooni vajadusest kohaneda, jääda ellu kiirelt muutuvas ebapüsivas keskkonnas. Autorite arvates on tegemist integreeritud lähenemisega organisatsioonile vajaliku informatsiooni kindlakstegemise, kogumise, jagamise ja hindamisega.  Organisatsiooni käsitletakse inimeste kogukonnana, mis annab informatsioonile teatud tähendusi.  • Millised on seosed infojuhtimise ja teadmusjuhtimise vahel?
Tänapäeval kasutatakse organisatsioonilises kontekstis mõlemaid mõisteid tihti koos – info- ja teadmusjuhtimine – sest nii infojuhtimine kui teadmusjuhtimine on tihedalt läbipõimunud ja mõlemad on olulised organisatsiooni tõhusaks toimimiseks.


Infojuhtimise peamine eesmärk on tagada õige informatsioon, õigel ajal ja kohas. Infojuhtimine keskendub informatsiooni tõhusale haldamisele ja juhtimisele. Infojuhtimine on organisatsiooni infopoliitika ja –strateegia väljatöötamine, sise- ja välisinfo ressursside kasutamine ja juhtimine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks


Teadmusjuhtimise tähelepanukeskmes on teadmised/teadmus.  Teadmus on lahutamatult seotud inimestega ja see võimaldab inimestel efektiivselt tegutseda, mis on vajalik organisatsioonide edukaks toimimiseks. Teadmusjuhtimise strateegia võimaldab jõuda vajalikel teadmistel õigel ajal neid teadmisi vajavatele inimestele.


Seega infojuhtimine on tihedalt seotud teadmusjuhtimisega.  • Millised on peamised järeldused, soovitused?

Töötajad vajavad nii teabelevi kui ka motivatsiooni ja koostööd. Mida rohkem infot töötajad ettevõtte kohta saavad, seda rohkem tunnevad nad end firmas osalejatena ja seda rohkem on nad võimelised otsustama, mis toimib ja mis ei toimi ettevõtte eesmärkide kasuks.


Inimestele tuleb anda õiget ja kasulikku teavet ning soovijatele tuleb õpetada õiget ja kasulikku info teavitamist.


Uued teadmised organiseeritakse vastavalt olemasolevatele teadmistele ja mõtlemise arengutasemele. Seega ilmnevad otsesed seosed lapse mõtlemise taseme ja õppimise vahel. Õpetus ei tohi käia arengust tagapool ja ka arengutaset liialt ületada.


Eesti ühiskond on omaks võtmas uut paradigmalist lähenemist – liikumist teadmispõhise majandusühiskonna suunasl. Majandusühiskond vajab faktiteadmiste asemel dünaamilisi teadmisi.  • Milliseid meetodeid autor kasutab järeldusteni jõudmiseks?
Autorid kasutavad järelduste jõudmiseks teadlaste avaldatud artikleid, uuringud, arvamusi, teadmisi, analüüse ja ka refereeringuid.


http://piretiblogi.wordpress.com/2013/09/21/int7059-teadmusjuhtimine-i-moodul-2-ulesanne/

0 comments:

Post a comment