Haridustehnoloogia praktika

IFI7055 Innovatsioonitehnoloogiad

13.09.2013 17:03 by Ruth Randoja

Kursuse materjalid:


http://htk.tlu.ee/icampus/pg/groups/209686/innovatsioonitehnoloogiad/


 


Iseseisev töö – 4 kodutööd (nendest kaks individuaaltööna ja kaks

rühmatööna) koostamine ja selleks vajaliku õppekirjanduse

läbitöötamine (hinnanguline töömaht kokku 40 tundi):

1) Essee temal, mis innovatsiooniga ma tegelen või kas

innovatsiooni juhtimine on võimalik (individuaaltöö)?

2) Teiste esseede lugemine ning kommenteerimine

(individuaaltöö).

3) Kooli ja haridust üldisemalt mõjutavate trendide analüüs

(grupitöö)

4) Positiivseid trende soodustavate ning negatiivseid trende

leevendavate tehnoloogiat kaasavate innovaatiliste

õpistsenaariumide loomine (grupitöö).

Eksamitöö – meeskonnatöös ühe innovaatilise õpistenaariumi

kavandamine, rakendamine ning selle tulemuslikuse hindamine (40

tundi):

1) Meeskondade moodustamine.

2) Täiendav stsenaariumide genereerimine ja ühe valimine

(valikukriteeriumide täpsustamine).

3) Stsenaariumi rakendamine õpetamise protsessis (meeskonda

peab kuuluma vähemalt üks tegevõpetaja).

4) Stsenaariumi rakendamise tulemuste evalveerimine.

5) Stsenaariumi ja tulemuste esitlemine ettekandeseminaril.

6) Meeskonna enesehinnang.

7) Kaasüliõpilaste (teiste meeskondade) hindamine.


Eksamitööks võib erandjuhul olla ka mingi muu innovatsiooni-alane

analüüs või väljatöötlus, nagu näiteks mingi piisava mahuga (vähemalt

40 töötundi) innovaatilise lahenduse kavandamine, innovatsiooni audit

või Garage48 (garage48.org) töötoa raames teostatud projekt.


Eksami sooritamiseks on vaja 1) teostada kõik 4 kodutööd; 2) koostada

ja ette kanda eksamitöö; 3) hinnata kaasüliõpilaste eksamitöid.


Õppetööle saavad registreeruda kõik soovijad.

Eksamile pääsemise eelduseks on kõigi iseseisvate tööde õigeaegne

esitamine:

1) Essee innovatsioonist – tähtaeg 5. oktoober

2) Esseede kommenteerimine – tähtaeg 19. oktoober

3) Haridust mõjutavate trendide analüüs – 3. november

4) Õpistsenaarium – 17. november

Eksami sooritamine toimub kolmeosalisena; vastavad tähtajad on

järgmised:

1) Rühmatöö kirjalik kokkuvõte tuleb avaldada kursuse keskonnas

hiljemalt 9. detsembriks.

2) Eksamitööde esitlused toimuvad 14. detsembril; esitluseks peab

olema ette valmistatud slaidishow.

3) 14. detsembril hinnatakse kaasüliõpilaste töid.http://rrandoja.wordpress.com/2013/09/13/ifi7055-innovatsioonitehnoloogiad/

0 comments:

Post a comment