Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Viies teema: õppematerjalide autoriõigus

13.05.2013 0:20 by Katrin Schultz

http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/06/viies-teema-oppematerjalide-autorioigus-2/


Autorpõiguse seadusga kaitstavad teosed


Autoriõiguse seaduses on loetletud 23 liiki kaitstavaid teoseid. Aoturiõigus tekib koheselt teose loomisel  ja kehtib nii avalikustatud kui avalikustamata teostele. Autoriõigus kehtib kogu autoei eluaja ja 70 aastat pärast tema surma. Hariduslikel eesmärkidel võib teoseid kopeerida, kuid “motiveeritud mahus” ning mitte “ärilistel eesmärkidel”.


Sisulitsentsid


Kõige tuntumaks sisulitsentsika on Creative Commons litsentsid. Tööle on võimalik valida kuute erinevat piirangut. Sõnad litsentsi nimes tähendavad piiranguid, mida töö kasutaja peab järgima.(Creative Commonsi veebiaadress)


On olemas avalikus omandis olevad teosed, kuhu kuuluvad teosed, mille autori surmast on möödas 70 aastat või autor on loodunud  oma õigustest teosele (public domain).


Veebikeskkonnad, kust leida õppematerjale


Eesti õpetajate poolt enim kasutatavad avatud õppematerjalide kogud:


Koolielu – suurim üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide kogu


e-Õppe Arenduskeskuse repositoorium – kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppejõudude poolt koostatud õppematerjalide kogu


LeMill – Eesti õpetajate poolt kasutatav avatud õppematerjalide kogu;  keskkonda saab luua veebipõhiseid õppematerjale ning teistel õpetajatel on võimalik neid muuta ja täiendada.


Flickr – fotoportaal, kus osad fotod omavad Creative Commonsi litsentsi


SlideShare, YouTube – portaalid, kus leidub õppematerjale, kuid vähestel on olemas sisulitsents.


Soovitused õppematerjalide avaldamiseks


Autroiõigustele tuleks tähelepanu pöörata, et hiljem oleks võimalik õppematerjale teiste õpetajatega jagada. Kui õppematerjali koostamisel on kasutatud teiste autorite teoseid, tuleb jälgida, millise litsentsi alusel need avaldatud on. Lisaks on oluline viidata kõigile õppematerjalide juures kasutatud teostele.


Mõnikord on olukord, kus õppematerjali koostades ei ole võimalik leida kõigi illustratsioonide sisulitsentsi, sel juhul on võimalik kasutada autoriõiguse seaduse §19 abi. Paragraaf lubab õiguspäraselt avaldatud teose kasutamist illustreeriva materjalina õppe-ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke (Põldoja, 2013).


Autoriõiguse teema kohta leiab infot Kultuuriministeeriumi poolt hallatavalt veebileheküljelt  http://www.autor.ee


Artikkel: Open Educational Resources and Practices


Avatud hariduse vahendid ja tavad


Viimastel aastatel on saanud avatud õppevahendid palju tähelepanu. 2006 aastal kaasrahastas Euroopa Komisjon e-õppe programmi, et uurida kuidas avatud õppevahendid muudavad õpetamist ja õppimist. Projekti tegevuskavas rõhutatakse, et teadmistepõhises ühiskonnas on vaja innovaatilisi õpetamistavasid, mis põhinevad avatud jagamisel ja ideede hindamisel ning loovuse ja meeskonna parandamisel õppijate seas.  Koostöö loomise ja jagamise vahel avatud õppematerjalide õpikogukondades, peetakse oluliseks hariduslikel uuenduste loomisel. Projekti raames töötati välja veebipõhised käsiraamatud, et aidata õpetajatel, üliõpilastel luua, jagada ja taaskasutada avatud õppevahendeid.


Mõiste ja taust


Avatud õppematerjalide kasutamisel on tähtis poliitika, mis soosiks suurendada hariduse ja elukestva õppe kohta ühiskonnas ja majanduses. Tehtud on suuri investeeringuid IKT kasutamist õppimisel ja õpetamisel, kuid ei ole toonud muutusi õppemetoodikas. Kasutatakse õpetamisel ikkagi raamatuid, õpetamine on raamitud, et säilitada tüüpiline haridusasutuse õppimisviisid. Ei soovita kasutada avatud õpikeskkonda, mida kasutavad noored, luues kogukondi väljaspool klassiruumi.


Avatud haridus


Läbi viidud uuringutes on uuritud õppemetoodikaid, mis tooks õppeprotsessi ja selle tulemused lähemale, mida inimesed vajavad, et edukalt osaleda teadmistepõhises ühiskonnas. Projektide tegevuskavades rõhutatakse, et on vaja innovatiivseid õpetamistavasid, mis põhinevad jagamisel ja ideede hindamisel,et soodustada loovuse ja meeskonnatööd õppijate seas. Õppimine peaks toimuma terve elu.


Soovitusi hariduspoliitika kujundajatele ja rahastamise eest vastutavatele asutustele • Edendada avatud haridust. Avatud haridus võimaldab omandada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud, et osaleda edukalt teadmistepõhises ühiskonnas.

 • Arengu toetamiseks luua keskkond, avatud haridusele juurdepääs.

 • Nõudlus  avaliku ja erasektori vajadustele, et riiklikult loodud õppevahenditele oleks võimalikult suur kasutajaskond.


Soovitused haridusasutuste juhtidele, direktoritele. • Edendada avatud hariduse vahendeid ja õppemetoodikat.

 • Soodustada õppeasutuses kasutatavaid uuenduslikke lähenemisviise.

 • Tasustada avatud õppematerjalide loojaid.


Avatud hariduse vahendid ja kogemused: selgitada autoriõigusi ja litsenseerimise süsteeme


Ressursid: sodustada avatud õppematerjalide loomist.


Tegevuskava: et ei tuleks probleeme autoriõigustega ja litsentsidega, tuleks teha lepingud; määrata kindlaks autoriõigused.


Soovitused õpetajatele: • Kasutada õppemetoodikat, et  aidata õpilastel omandada vajalikke pädevusi ühiskonnas hakkama saamisel

 • Kasutada vahendeid ja teenuseid, et toetada õppeprotsessi


Õpetaja roll peaks muutuma, õppija peaks muutma aktiivseks, kes ise otsib probleemidele vastuseid. Õpetaja ja õpilase vahele kujuneks koostöö, et jagada ideid, kogemusi ja õpitulemusi.


Soovitused õppijatele • Nõudke õpetamismeetodeid,mis võimaldaksid omandada teadmisi ja oskusi, et hakkama saada ühiskonnas.

 • Soovitage avatud õppe uusi vahendeid ja teenuseid.

 • Luua endale ePortfoolio, et teha oma õpingutulemused teistele kättesaadavaks.

 • Intellektuaalomandi õiguste järgimine.


Õpilased peaksid nõudma õpetamismeetodeid, et saada reaalseid kogemusi: töö kollektiivselt, kasutades uusi vahendeid ja infoteenuseid.


Soovitused repositooriumidele • Toetage üksikute autorite ja kogukondade vahelist suhtlemist.

 • Tee litsentseerimise sisu võimalikult lihtsaks.

 • Lihtsusta juurdepääsu ressurssidele. • Aita luua avatud sisuga õppevahendeid.


Soovitused arendajatele ja rahastajatele • Kaasa õpetajate ja õpilaste  arenguks vajalikke õppevahendeid.

 • Edenda avatud õppemetoodikat (ajakohased vahendid).

 • Tugirühmal põhinevad õppeperaktikad.


Arendajad peaksid aktiivselt püüdma kaasata õpetajaid ja õpilasi koostööle.


Kuidas luua avatud õppematerjali


Otsi ja leia: otsi internetist materjale, mida saaks kasutada oma projektis


Koosta: pea nõu juhendajaga, mis materjal sobib, mis mitte; loo materjal


Jaga: avalda ja jaga oma projekt, tähelepanu autoriõigustel, litsentsidel ja metaandmetel


Vali litsents: õiguslikud nõuded autoriõigused, litsentsid: Creative Commons


Kasuta avatud lähtekoodiga tööriistad: tarkvara, mis toetab loodavat materjali.


 


Kasutatud kirjandus: Põldoja, H. (2013) Viies teema õppematerjalide autoriõigus. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/06/viies-teema-oppematerjalide-autorioigus-2/


Schaffert, S., & Geser, G. (2008). Open Educational Resources and Practices. eLearning Papers, 7 Loetud aadressil http://elearningpapers.eu/en/article/Open-Educational-Resources-and-Practices?paper=57307http://katrinsch37.wordpress.com/2013/05/12/viies-teema-oppematerjalide-autorioigus/

0 comments:

Post a comment