Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Õppematerjalide kvaliteet.

11.05.2013 21:30 by Helle Kiviselg

Seitsmenda teema ülesanne.


Sel korral oli teemaks õppematerjalide kvaliteet, mis on materjalide koostamise juures küllaltki oluline. Olen ise teinud materjale nii LeMill keskkonnas kui ka Koolielus. LeMIllis puudub moderaator, kes kontrolliks materjali kvaliteeti. Selles keskkonnas lisab koostaja oma metaandmed ise ning põhimõtteliselt peale avaldamist, hakkab materjal elama oma elu ehk kõigil on võimalik teha täiendusi, kuid see süsteem väga ei toimi. Tegelikult ei ole isegi valmis kellegi teise loodut torkima, mis ilmselt on omane eestlastele. Olen otsinud sealt materjale lisaks, kuid selliseid, mis huvi ärataksid, on siiski vähe. Koolielus seevastu on materjalide kvaliteet tunduvalt paranenud peale ainemoderaatorite kaasamist ning isiklikult kasutan sealt keskkonnast palju esitlusi just geograafiatundides. Olen veidi laisavõitu, seepärast kui leian huvitavate piltidega hea slaidiesitluse, siis miks mitte seda kasutada ja aega säästa sellelt, et ei pea ise tegema. Juurde rääkida saan ju alati seda, mida vajalikuks pean.


E-kursuste kvaliteet on mind viimasel ajal palju huvitanud ning sain üht-teist kasulikku teada e- Õppe Arenduskeskuse juures on olemas kvaliteedi töörühm, kes on välja töötanud abimaterjalid õpiobjektide ja e-kursuste kvaliteedi hindamiseks ning juhendid nende koostamiseks, et tagada kvaliteet. Kvaliteetse e-kursuse juhendis on olemas viis osa, mille lõpus on kvaliteedile vastavuse kriteeriumid ära toodud. Need osad on kõik vajalikud ning järgmised.


1. Analüüs


2. Õppeprotsessi kavandamine


3. Kursuse väljatöötamine


4. Kursuse läbiviimine


5. Kursusele hinnangu andmine.


Sellele eelnevalt peab aga kursus olema läbi mõeldud: mis on eesmärgid, mida tahetakse saavutada,  milliseid õppematerjale kasutada, millised tegevused läbi viia, kuidas hinnata ning tagasidestada. Õppija jaoks on oluline saada tagasiside, kas ta on õigel teel. Kursuse kirjelduses peaks kirjas olema, millised on eduka läbimise tingimused ning hindamise kooskõlastatus soovitud õpitulemustega. Arvan, et tulemusliku e-kursuse loomisel oleks kasulik tutvuda e-Õppe Arenduskeskuse juhendmaterjalidega ning soovitud tulemusteni jõudmine oleks lihtsam.


Meie rühmatöö, mida hindasin, seisnes GLO Makeri juhendi koostamises, mis on hea vahend koostamaks e-kursust või õpiobjekt, kuna pakub päris mitut erinevat õpimustrit. Hindasin meie rühmatööd  Koolielu hindamismudeli järgi.


SISU- 11 punkti


1. Teema terviklik käsitlus- 3 punkti.


2. Õpijuhend- 2 punkti, sest komponendid oleks võinud lahti seletada.


3. Faktiline õigsus- 3 punkti.


4. Motiveeritus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine- 3 punkti.


TEHNILINE TEOSTUS- 11 punkti


1. Struktuur ja liigendatus- 3 punkti.


2 .Materjali maht, vorming ja ühilduvus- 2 punkti, plussid ja miinused.


3. Kujundus- 3 punkti.


4. Tehniline korrektsus- 3 punkti.


AUTORLUS- 7 punkti


1. Autorlus- 4 punkti. Lisaks 3 punkti, sest materjal sisaldab vähemalt 75% originaalmaterjale.


Kokku 29 punkti, mis tähendab Koolielu hindamismudelile, et töö vastab kvaliteedinõudele ning selle võiks esitada avaldamiseks. Seega peakski töö esitama Koolielu portaali, kus lisanduks uus töövahend õppematerjalide koostamiseks.


Lugesin  artiklit “A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources” (Leacock & Nesbit, 2007), kus on antud ülevaade LORI (The Learining Object Review Instrument) 9-osalisest kvaliteetraamistikust. Iga osa lõpus on antud 1-5 skaalas hindamiskriteeriumid ja need osad on:


1. Sisu kvaliteet – see on eriti oluline vältimaks valearusaamade tekkimist õpitust.


2. Õppe eesmärkide ühtlustamine – kas õppimise eesmärgid, tegevused, hindamine ja õppija omadused on vastavuses. Õppe eesmärgid peaksid olema selgesõnalised ja arusaadavad.


3. Tagasiside ja kohandumine – tagasiside on õppijale oluline, et õppeprotsess oleks efektiivne.


4. Motivatsioon – õpiobjekt peaks motiveerima õppijat ja äratama huvi. Liiga lihtne või liiga keeruline ülesanne võib motivatsiooni pärssida. Ülesanded peaksid olema eesmärgile ettenähtud tasemel.


5. Disain – sobiv ja mitmekesine esitlusvorm aitab kaasa õppimisele eesmärgi saavutamisel.Esitluselemendid peaksid omavahel sobima (nii verbaalne kui ka visuaalne).


6. Kasutatavus – õpiobjekt peaks andma selgeid juhiseid ja kasutajaliidese abi suunates õppijat.Mida paremini navigeeritav ja arusaadavam, seda paremad tulemused.


7. Juurdepääsetavus – materjal peaks olema kättesaadav ka puuetega ja mobiilsetele õppijatele, selleks soovitav kasutada erinevaid tehnilisi vahendeid.


8. Korduvkasutatavus – materjale võimalik kasutada erinevates õpikeskkondades ning erineva taustaga õppijate poolt. Korduvkasutatav õppematerjal nõuab läbimõeldud kava.


9. Standardid – kas õpiobjekt vastab rahvusvahelistele standarditele. Vajalik metaandmete olemasolu, mille alusel hea otsida objekti. Mida rohkem metaandmeidolemas, seda kõrgem kvaliteedihinne.


Kuna infotehnoloogia annab uued võimalused õppematerjalide kasutamiseks, siis peab arenema ka nende kvaliteedi kontrollimine. Muutunud on ka õpetamine – heuristiline lähenemine, mis annab probleemi lahendamiseks meetodi või reegli, kuid ei anna valmis lahendust. LORI abil hindamine toimub koostöös läbi arutelude ja argumentide. Läbi selliste hindamiste on võimalik luua paremaid õpiobjekte.


Kasutatud kirjandus:


1. Vahenurm, K. (2012). Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded. Loetud aadressil http://koolielu.ee/info/readnews/170071/koolielu-portaali-ppematerjalide-kvaliteedinuded


2. Vahenurm, K. (2012). Kvaliteetse õppematerjali hindamisjuhend. Loetud aadressil http://koolielu.ee/waramu/view/1-81c9d4b2-3613-44b3-b3a7-a5382ed93c21


3. Villems, A., Kuzmin, M., Peets, M. jt. (2012). Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks. Eesti Infotehnoloogia SA e-Õppe Arenduskeskus. Loetud aadressil http://www.e-ope.ee/kvaliteet/opiobjekt


4. Villems, A., Koitla, E., Kusnets, K. jt. ( 2012). Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks. Eesti Infotehnoloogia SA e-Õppe Arenduskeskus. Loetud aadressil http://www.e-ope.ee/kvaliteet/juhend?@=78gt#euni_handbook_11203


5. Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. Educational Technology & Society, 10(2), 44–59. Loetud aadressil http://www.ifets.info/journals/10_2/5.pdf


 


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/05/11/oppematerjalide-kvaliteet/

1 comments:

Piret to Helle Kiviselg

12.05.2013 20:45

Sain natukene teise summa: õpijuhist meil ju polnud ja keelepunkt oli vahele jäänud, aga muudes asjades olen täpselt sama meelt.

Post a comment