Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Õppematerjalide kvaliteet

10.05.2013 12:44 by Taimi Dreier

7. ülesanne: http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/05/05/viimane-teema-oppematerjalide-kvaliteet/


Õppematerjalide kvaliteedist


Veebis avaldatavate õppematerjalide kvaliteedi kontrollimisega on kindlasti vaja tegeleda. On väga hea, et Koolielu (uus Koolielu)  on tööle rakendanud ainemoderaatorid. Kui koolitasin õpetajaid Tiigrihüppe koolituskursustel “Arvuti koolis”, siis oli selline nõue, et igast grupist (10-12 inimest) tuleb avaldada vähemalt 3 tööd Koolielu portaalis (siis oli veel vana portaal). Juhtus nii, et 10 õpetaja tehtud tööde seas ei olnud ühtegi sellist, mida tunnistaks nii heaks, et teistele julgeks soovitada kasutada õppetöös. Kahjuks oli aga nõue avaldada tööd (see oli lepingus sees) ja nii jäi minu südametunnistusele mitme sellise töö avaldamine koolielus, mis ei olnud kvaliteetsed.


Millised on siis kvaliteetsed õppematerjalid? 1. Sisu

  • terviklik, loogiliselt ülesehitatud, liigendatud, vajalike meediaelementidega täiendatud;

  • ei sisalda faktivigu;

  • õpijuhendit sisaldav, milles on metoodilised soovitused, seos ainekavaga, sihtgrupp, materjali tüüp ja märksõnad. 2. Teostus

  • struktuur ja vorm on selged, ühtlased, loogilise liigendusega;

  • maht on optimaalne, et avamine ei oleks aeganõudev;

  • kasutatav erinevate tarkvaraplatvormide ja veebilehitsejatega;

  • keeleliselt korrektne;

  • tehniliselt korrektne;

  • kujundusstiil ühtne, värvivalikud sisu toetavad, olulist rõhutav. 3. Autorlus

  • materjali autor

  • loomise aasta

  • litsentsiteave
(Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded, 2012)


Meie rühmatöö sellel kursusel on avaldatud LeMill’i keskkonnas. Seal puuduvad moderaatorid, kes vaataks materjalid enne avaldamist üle ja vajadusel suunaks parandamisele. Meie rühmatöö materjali hindasin Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli järgi (punktid minu isiklik arvamuse järgi):


SISU • Teema terviklik käsitlus – 3

 • Õpijuhend – 1

 • Faktiline õigsus – 3

 • Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine – 2


TEHNILINE TEOSTUS • Struktuur ja liigendatus – 3

 • Materjali maht, vorming ja ühilduvus – 3

 • Keeleline korrektsus – 3

 • Kujundus – 3

 • Tehniline korrektsus – 3


AUTORLUS • Autorlus – 4


Kokku 28 punkti.


Õppematerjal vastab kvaliteedinõuetele, kui hindamisel on saadud 28 – 31 punkti (Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded, 2012).


Koolielu ja miks mitte ka LeMilli keskkonnas võiks olla hindamismaatriks kohe sisse ehitatud. Kui sain oma materjali valmis, siis avaldamise käsule vajutades tuleb ette hindamismaatriks, kus kasutaja hindab valikuid tehes oma töö ära. Kui punkte tuleb kokku liiga vähe, siis materjal ei muutu avalikuks. Autor teeb oma töös korrektuurid ja hindab uuesti. Nõutud punktide arvu korral muutub materjal kõigile nähtavaks. Kuidas teile see idee meeldib? :-) See on ju teostatav?


Kokkuvõte teadusartiklist


Lugesin 9-osalise kvaliteediraamistiku kohta artiklist “A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources” (Leacock & Nesbit, 2007). 1. Sisu kvaliteet -  täpne, tasakaalustatud ideede esitamine piisava detailsusega

 2. Õppe eesmärkide ühtlustamine - õppimise eesmärgid, tegevused, hindamine ja õppija omadused

 3. Tagaside ja kohandumine – sisu või tagasiside oleneb õppija sisestatud  infost

 4. Motivatsioon – oskus motiveerida ja huvituma panna

 5. Disain – digitaalsete objektide kvaliteet, tekstide, piltide, audio ja video integreerimine

 6. Kasutatavus – navigatsioon selge, intuitiivne

 7. Juurdepääsu tagamine – sisu esitada nii, et pääsevad juurde puudega ja ka mobiilsed kasutajad (Flash, Java, muud pluginad)

 8. Korduvkasutamine – võimalus kasutada erinevate õpikeskkondade ja erineva taustaga õppijate poolt

 9. Standardid – järgida rahvusvahelisi  standardeid ja spetsifikatsioone


Kasutatud materjalid


Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded. (2012). Loetud aadressil http://koolielu.ee/info/readnews/170071/koolielu-portaali-ppematerjalide-kvaliteedinuded


Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. Educational Technology & Society, 10(2), 44–59. Loetud aadressil http://www.ifets.info/journals/10_2/5.pdfFiled under: Digitaalsete õppematerjalide koostamine IFI7053 Tagged: Digitaalsed materjalid, kvaliteet
http://taimidreier.wordpress.com/2013/05/10/oppematerjalide-kvaliteet/

5 comments:

viive to Taimi Dreier

11.05.2013 20:41

Hindamismudeli kasutamine enne materjali avaldamist on väga hea mõte! See sunnib oma tööd kriitiliselt üle vaatama ja vajadusel parandama. Muidugi juhul, kui seda ausalt teha. Kuna materjalid on avalikud, siis üldjuhul ei taha keegi viletsat tööd eksponeerida.

Aitäh inglisekeelse artikli kokkuvõtte eest! Osa punkte langesid kokku õpiobjektide standardi SCORM tunnustega, mida me vaatasime 1. teemas. See on ka väga loogiline.

Piret Joalaid to Taimi Dreier

12.05.2013 20:50

Jah, paraku peavad õpetajad kursuste lõpus oma materjale avaldama, kuid need on sageli tehtud kiirustades ja läbimõtlemata ega ole väga kvaliteetsed. Ka minu südametunnistusel on üht-teist.

Kaire Kollom to Taimi Dreier

14.05.2013 0:04

Kui nokkida, siis Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli kohaselt vastab õppematerjal kvaliteedinõuetele, kui ühegi üksiku kriteeriumi punktisumma ei ole väiksem kui 2. Hindad ise, et õpijuhendis esineb palju puudusi (1p).

taimidreier to Taimi Dreier

15.05.2013 19:04

Kaire, ma lugesin ju siis üle ridade või ainult lause esimese poolt, sest nõue “ühegi üksiku kriteeriumi punktisumma ei ole väiksem kui 2″, on täiesti tähelepanuta jäänud.

Probleemid tekivad, kui on aega nii vähe, et ei ole võimalust süveneda.

Tänan, et tähelepanelik olid!

Hans Põldoja to Taimi Dreier

18.05.2013 13:56

Kvaliteedi enesehindamise vahend õppematerjalide autorkeskkonnas on hea mõte. Ma arvan, et materjali avalikuks muutmisel ei tohiks see takistuseks saada — tänapäeva veebis on loomulik avaldada ka algjärgus materjale, et neile võimalikult varajases faasis tagasisidet saada. Küll aga võiks selle põhjal kvaliteedinõuetele vastavad materjalid olla teistest eristatud.

Post a comment