Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Kuues teema: allikmaterjalidele viitamine

30.04.2013 0:16 by Katrin Schultz

http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/18/kuues-teema-allikmaterjalidele-viitamine-2/


Viitamises väljendub tekstis kasutatud ideede, väidete, andmete jms autorite tunnustamises ning annab lugejale võimaluse pöörduda soovi korral tagasi algallika juurde (Põldoja, 2013). Viiteid peab tekstis olema parajal määral, mitte liiga palju ega mitte liiga vähe. Terves töös tuleb kasutada ühtset viitamis-süsteemi. Mina olen hakanud kasutama tekstisisest viitamist nimi-aasta tüüpi.


Nimi-aasta viitamissüsteemide korral on viited töö tekstis ümarsulgudes. Viide algab autori perekonnanimega, millele järgneb ilmumisaasta ja lehekülje number. Kasutatud kirjanduse loetelu järjestatud autorite perekonnanimede järgi (Põldoja, 2013).


Kolm rreeglit , millest viitamisel tuleks lähtuda:  • algallikale tuleb viidata iga kord kui sõnastate, teete kokkuvõtte, tsiteerite või kopeerite teise autori loomingut – olenemata materjali tüübist;

  • viide esineb tavaliselt kahes kohas: teksti sees ja teksti lõpul kasutatud kirjanduse loetelus. Teksti sisene viide peab olema täpne, et aru saada, millise viitega kasutatud kirjanduse loetelus tegemist on;

  • töös tuleb kasutada läbivalt ühte konkreetset viitamise stiili.


Olen hakanud kasutama oma töödes APA6 viitamissüsteemi, selleks et kinnistada endas üks kindel süsteem. Kui tekib küsimus, kuidas viidata on hea lahti võtta Hans Põldoja kokkuvõte APA6 viitamissüsteemist.


Materjale minu magistritöö teema kohta on vähe. Kuidas luua head õppematerjali, leidus rohkem.


Viidete haldamise vahend Mendeley. Installeerisin programmi arvutisse, õpin seda kasutama. Hea juhendi leidsin internetist aadressilt: https://sites.google.com/site/mendeleyjuhend/ (autoriks Rutt Randoja)


Google Sholar (märksõnad: interaktiivne mäng, kuidas sõita jalgrattaga)- palju otsimist ning sobilikke materjale leidsin väga vähe;


TLÜ andmebaasidest: (märksõna: jalgratturi koolitus) – tulemuseks üks artikkel;


 IEEE Computer Society Digital Library e-ajakirjast (märksõnad: interaktiivne mäng, kuidas luua interaktiivset mängu) leidsin artikleid, kuidas luua interaktiivset materjali ning kuidas mõjutab see laste õppimist;


SpringerLink (märksõnad: jalgrattur liikluses, lapsed ja jalgratas, jalgratta sõit, jalgratturi eksam, jalgratturi reeglid) – tulemuseks mitte midagi; paljud artiklid on tasulised.


ScienceDirect (märksõnad: jalgratas, jalgratas-lapsed, jalgrattur liikluses, kuidas luua interaktiivset mängu) - tulemuseks, leidsin uurimusi kiivri kasutamise kohta, laste sõiduoskuste kohta, kuidas luua head mängu; kõige rohkem materjali.


Materjali minu magistritöö kohta on võimalik leida, kuid enne tuleb välja mõelda märksõnad, mille alt otsida. Märksõnade välja mõtlemine oli raske.


Kulutasin palju aega teadusartiklite otsimisele, Mendeley jäi tahaplaanile. Salvestasin küll oma arvutisse, kuid päris selgeks asja kasutamist ei saanud. Läheb veel aega.


Viitamine:


Raamat:


Thomas, H.Somers, R. L. & Anderson, R. W. G. (2004). South Australian primary schools bicycle helmet usage survey. Australia: University of Adelaide. Loetud aadressil  http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/36415/1/CASR006.pdf


Teadusajakirjas ilmunud artikkel:


Carbonaro, M.,  Cutumisu, M., Duff, H., Gillis, S., Onuczko, C., Siegel, J., Schaeffer, J., Schumacher,  A., Szafron, D. & Waugh, K.(2008, September) Interactive story authoring: A viable form of creative expression for the classroom. Computers & Education, 51, 687-707. Loetud aaderssil http://www.sciencedirect.com.ezproxy.tlu.ee/science/article/pii/S0360131507000826


Veebilehekülg:


Majandus- jakommunikatsiooniminister. (2011). Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvalifikatsioonile. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/116062011009


 


Kasutatud materjal:


1. Põldoja, H. & Laanpere, M. (2012). Allikmaterjalidele viitamine. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/allikmaterjalidele-viitamine/


2. Põldoja, H. (2012), APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte. Loetud aadressil http://www.hanspoldoja.net/apa6/apa6_lyhikokkuvote.pdf


3. Randoja, R. (2012), Mendeley juhend. Vaadatud aadressilt https://sites.google.com/site/mendeleyjuhend/http://katrinsch37.wordpress.com/2013/04/29/kuues-teema-allikmaterjalidele-viitamine/

0 comments:

Post a comment