Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: viies teema

10.04.2013 0:21 by Piret Joalaid

Viies teema: õppematerjalide autoriõigus


Selle teema ülesanne on pigem teoreetiline: • lugege läbi eestikeelne lugemismaterjal,

 • valige üks ingliskeelne teadusartikkel 5. teema alt ja tutvuge sellega,

 • kirjutage selle põhjal ajaveebipostitus, kus võtate kokku loetust õpitu. Autoriõigus on selline teema, mis tekitab palju küsimusi. Pange ka need oma postitusse kirja ja ma püüan vastata.


Olen autoriõiguste teemaga päris hästi kursis, sest olen seda palju uurinud ja õpetanud ning sellest kirjutanud. Ühe uue asja leidsin – lokaliseeritud litsentsid ja et seda tasub valida teoste puhul, mille peamine sihtgrupp asub Eestis (näiteks eestikeelsed õppematerjalid). Hea mõte, mille olin unustanud, on vajaduse korral enne oma materjali avaldamist eemaldada autoriõigusega kaitstud illustratsioonid ning jätta nende asemele viited illustratsiooni algallikale.


Avatud sisu kogudest olen kasutanud KoolieluLeMilli, Vikipeediat, Wikimedia Commonsit ja Flickrit ning kui tutvustan neid keskkondi teistele, siis õpetan kindlasti, kuidas leida vabalt kasutatavaid materjale. e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumis minu jaoks sobivat materjali pole,  SlideShare‘i materjale kipun ümber tegema, sestap pole neid eriti kasutanud.


Tiigrihüppe SA koolitajana koostasin autoriõiguste teemal põhjaliku esitluse (autorioigus-2011-pj) ning haridustehnoloogia magistriõppe raames kirjutasin IT juriidika essee “Copyright vs Creative Commons” ja tegin ekraanivideo, Varem olen kirjutanud ühe artikli ajakirja Haridus.


Vaatasin läbi ka ingliskeelsed artiklid, kuid seal ei paistnud midagi uut ja huvitavat, sestap mainiksin siin jälle oma juriidika esseed, milles kasutasin Christian Engströmi ja Rick Falkvinge’i artiklit “The Case for Copyright Reform”, mis oli väga huvitav.Järgneb kokkuvõte Hans Põldoja materjalist Õppematerjalide autoriõigus”


Intellektuaalomand ja selle kaitse on tõusnud kaasaegses ühiskonnas väga oluliseks teemaks, sest Internet on avanud igaühele lihtsad võimalused oma loomingu levitamiseks ning teiste loodud teoste kasutamiseks. Selle juures on oluline järgida autoriõiguse reegleid. Õpetaja igapäevatöös puututakse autoriõigusega kokku eelkõige teiste loodud õppematerjale kasutades ning oma õppematerjale koostades.


Autoriõiguse seadus


Autoriõiguse valdkonda reguleerivad Eesti seadused, rahvusvahelised lepingud ja Euroopa Liidu dokumendid. Autoriõiguse seadus kehtib Eestis alates 1992. aastast. 1994. aastal taasliitus Eesti Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga. Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid. Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Kokku on autoriõiguse seaduses loetletud 23 liiki kaitstavaid teoseid


Autori õigused jagatakse kaheks: isiklikud ehk moraalsed õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autoriga lahutamatult seotud ning neid ei saa müüa ega ära võtta. Küll aga võib autor anda isiklike õiguste kasutamiseks teistele loa ehk litsentsi. Erinevalt isiklikest õigustest on varalisi õigusi võimalik müüa, samuti võib anda litsentsi nende kasutamiseks teiste isikute poolt.


Õppematerjalide seisukohalt on oluline autoriõiguse seaduse § 19, mis käsitleb teose vaba kasutamist teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel. Hariduslike ja teaduslike eesmärkide alla kuulub näiteks kasutamine koolitunnis ja loengus. Probleemseks muutub illustratsiooni sisaldava õppematerjali või reprodutsiooni avaldamine Internetis, sest siis on keeruline tagada, et materjali kasutatakse vaid hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel. Teose tsiteerimisel, kasutamisel illustreeriva materjalina või reprodutseerimisel tuleb algsele teosele korrektselt viidata.


Avatud sisulitsentsid ja Creative Commons


Kõige tuntumaks avatud sisulitsentsiks on Creative Commons litsentsid. Nende taga on samanimeline mittetulundusühing, mis asutati 2001. aastal Ameerika Ühendriikides. Creative Commons’i puhul ei ole tegemist mitte ühe litsentsiga, vaid kuuest erinevate piirangutega litsentsist koosneva litsentsiperekonnaga (sulgudes on litsentsi lühend): • Attribution (CC BY)

 • Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)

 • Attribution-NoDerivs (CC BY-ND)

 • Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

 • Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

 • Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)


Litsentsi nimes olevad sõnad tähistavad piiranguid, mida teose kasutaja peab järgima: • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

 • ShareAlike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

 • NonCommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

 • NoDerivs — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel


Lokaliseeritud litsentside kasutamine on Eestis hetkel veel vähe levinud, kuid peagi võib neid litsentse ilmselt laiemalt kohata. Lokaliseeritud litsents tasub valida teoste puhul, mille peamine sihtgrupp asub Eestis (näiteks eestikeelsed õppematerjalid). Teoste puhul, mis võivad leida kasutajaid üle maailma (näiteks foto Tallinna vanalinnast), tasub valida kindla jurisdiktsiooniga sidumata (nn. unported) litsents.


Avatud õppematerjalide ja avatud sisu kogud


Avatud õppematerjalide all mõistetakse õppematerjale, mida levitatakse avatud sisulitsentsi alusel. Avatud sisu kogud on näiteks KoolieluLeMillVikipeediaWikimedia CommonsFlickre-Õppe Arenduskeskuse repositooriumSlideShare


Soovitused litsentsi valikuks


Enda õppematerjale koostades tuleks autoriõiguse järgimisele tähelepanu pöörata, et hiljem oleks võimalik õppematerjale teiste õpetajatega jagada. Kui õppematerjali koostamisel on kasutatud teiste autorite teoseid, siis tuleb jälgida, millise litsentsi alusel need avaldatud on. Creative Commons litsentsiga materjalide kohandamisel ning nende põhjal uute teoste kokkupanemisel tuleb kasutada omavahel ühilduvaid litsentse.


Üks erijuhtum teiste autorite sisu kasutamisel on vistutamine, mis võimaldab kuvada ühe veebikeskkonna sisu teise veebikeskkonna lehel. Üheks levinud rakenduseks on näiteks YouTube keskkonnas avaldatud videote kuvamine teistel lehekülgedel. Vistutamise puhul ei ole oluline vistutatava teose litsentsi järgida, kuna sel juhul kopeeritakse ainult üks koodirida (ingl. k. embed code), mis kirjeldab ära video või muu meediasisu asukoha. Vistutatud sisu paikneb ikka esialgses serveris ning seda ei kopeerita. Seega võimaldab vistutamine lisada oma õppematerjalidesse ka täielikult autoriõigusega kaitstud sisu.


Autoriõigusega kaitstud illustratsioone sisaldavaid õppematerjale saab vabalt kasutada tunnis ning jagada õpilastele suletud õpikeskkonna vahendusel. Kahjuks pole võimalik selliste materjalide avaldamine avalikus veebis. Üheks lahenduseks on enne avaldamist eemaldada autoriõigusega kaitstud illustratsioonid ning jätta nende asemele viited illustratsiooni algallikale.


Autoriõiguse teema kohta saab põhjalikumat infot Kultuuriministeeriumi poolt hallatavalt veebileheküljelt http://www.autor.ee ning Creative Commons’i rahvusvaheliselt leheküljelt http://creativecommons.org.


Tsiteeritud materjal


Põldoja, H. Õppematerjalide autoriõigus. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/http://piretiblogi.wordpress.com/2013/04/10/ifi7053-digitaalsete-oppematerjalide-koostamine-viies-teema/

2 comments:

Maris Maripu to Piret Joalaid

10.04.2013 14:02

Mulle meeldib see, et autoriõigustega oled üpriski hästi kursis ja juhul kui endal on mul segadus siis alati on võimalus sinu käest küsida.

Helle Kiviselg to Piret Joalaid

14.04.2013 16:55

Väga hea ja põhjalik ülevaade autoriõigustest. Lisaks on hea aeg-ajalt vaadata sinu ekraanivideot litsentsi lisamisest oma tööle.

Post a comment