IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Õpistsenaarium

15.05.2018 21:42 by Lilit Vuntus


Õpistsenaariumi  loomine


3. klassi matemaatika (korrutustabel, tekstülesanne)


Minu tööks on individuaalõpe kuni neljanda klassi õpilastega, sh matemaatika ja 3. klassi tasemetööks ettevalmistus. Olen tähele pannud, et õpilastel on raske päris elu õpituga seostada. Näiteks on nad õppinud korrutustabelit, kuid päris elus nad vajadust korrutustabelit kasutada ning neid olukordi, kus seda kasutada, ei näe. 3. klassi lõpus tuleb neil läbida tasemetöö, milles on suur rõhk tekstülesannetel ning selleks ettevalmistamisel tuleb õpilast suunata ette kujutama tekstülesannete sisu ning ülesandeid seostama oma eluga. See aitab õpilasel paremini teksti mõista.


Kuna tundub, et tunnid stiilis “Tänase tunni teema on … ja nüüd tehke raamat lahti“ ei toimi hästi, siis tulin mõttele tund tavapärasest tagurpidi pöörata ning alustada tundi probleemi püstitamisega päris elus ning jõuda kõige lõpuks ülesannetelehe täitmiseni. Sellise sissejuhatusega tundi olen katsetanud kahel korral ning see on minu arvates toonud häid tulemusi ning pannud õpilasi rohkem loogilisust kasutama. Täpselt esitatud stsenaariumi järgi tundi toimunud ei ole.


Minu stsenaariumis kohtuvad õpilane ja õpetaja parklas, kus õpetaja õpilast ootab. Kui õpilane on kohale jõudnud,  küsib õpetaja, kui palju parkimiskohti selles parklas olla võiks. Analüüsitakse kahte varianti, kuidas õiget vastust saada – loendamist ning korrutamist.


Seejärel suundutakse klassi/ tööruumi, kus õpilane kasutab digitaalset keskkonda Wixis, milles on sõnastatud sama probleemülesanne ning selgitatud selle ning teiste samalaadsete ülesannete lahendamist.


Kuna ülesanded on seotud korrutustabeliga, siis tuletatakse meelde ning õpitakse korrutustabelit digitaalse mängu abil.


Viimase osana klassis tuleb õpilasel printida samast keskkonnast tööleht ning seal olevad ülesanded lahendada. Nüüd on jõutud osani, kus õpilane oskab iseseisvalt või vähesel abil lahendusteni jõuda ning lisaks matemaatikale õpib kasutama digitaalseid vahendeid ja töölehte välja printima.


Kodus jääb õpilasele lahendada üks samalaadne ülesanne ning postitada vastus sama õppekeskkonna kommentaaridesse, kuhu ka teised 3. klassi õpilased oma ülesande vastuse postitavad.


Minu tund on erinevate õpikäsituste miks. Situatiivset õppimist toetab kontekstualiseerimine. Kõige selgemalt on välja joonistunud biheivioristlik osa – drillimismängudega harjutamine, mille puhul tegevuse käivitab küsimus ning õige vastuse leidmine on kui stiimul.


Kognitiivsele õpikäsitusele omaselt arvestatakse ajutegevuse protsessidega ning kasutatakse erinevaid esitlusviise, mis aitavad infot meelde jätta.


 


Õpistsenaarium asub LePlanneris https://leplanner.net/#/scenario/5af561eea7da50be4d7584c5

https://wuntsblog.wordpress.com/2018/05/15/opistsenaarium/

0 comments:

Post a comment