IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

1: 1 ARVUTIKASUTUS

31.10.2015 10:18 by Kaidi K

Lähutvalt enda kooli eripärast, mis on kuue klassiline,  võtsin ma lugemiseks Ülle Juuse-Tumaki magistritöö Innovaatiliste stsenaariumite rakendusvõimalused algkoolis VOSK kontekstis.  Seal viitab Juuse- Tumaki Eesti elukestva õppe strateegiale 2020, kus on välja toodud, et õppekavas seatud eesmärkide ning õpitulemuste tagamise saavutamiseks on oluline koht digitaalsel õppevaral, mille hulka kuuluvad e-õpikud, e-töövihikud, avatud õppematerjalid ning veebipõhised hindamisvahendid.  Lähutvalt sellest on minu kui õpetaja roll praeguseid õpilasi õpetada kasutama erinevad it- vahendeid õppetöös. Õpilased on küll teadlikud, et kuidas kasutada erinevaid sedameid enda meelelahutuseks, kuid enamasti puudub neil oskus kasutada neid sihtpäraselt õppetööks.  Riigi eesmärgiks on, et e-õppevara arendus võimaldaks lähitulevikus kõigil õpilastel ja õpetajatel kooli digitaristu kõrval kasutada õppetöös isiklikke digiseadmeid, milletulemisel toetatakse e-õppevarale ülemineku pilootprojekte ning levitatakse paremaid praktikaid (Haridus- ja Teadusministeerium, 2014). Kuid see, et kuidas õpetaja peaks oma tööd planeerima selleks, et õpilased ja ka nende vanemad oleksid tulevikus valmis oskuspäraselt oma sedameid kasutama, selleks puuduvad kindlad suunad ja mõtted.  Paika on küll pandud erinevad digipädevused, kuid kindel toetuskava koolidele puudub.  Lisaks peab olema just algklassides õpetaja pädev erinevates seadmetes, et toetada õpilaste õppetegevuses. Õpetaja peab tööd planeerides ka uurima, et tema soovitud rakendust vms oleks võimalik ka kasutada ka nt i-padis või androidis.  Sellest ka paljude õpetajate hirmud VOSK-i ees. Teiseks suureks hirmuks on  vastutus kvaliteetse õpetamise eest, kui endal oskused puuduvad ning vastutus õpilaste kaasa võetud seadmete eest, juhul kui peaks nendega midagi juhtuma. VOSK väljakutse õpetajatele on leida viise, kuidas edukalt kaasata isiklikku tehnoloogiat õpetamisse ja õppeprotsessi. Taolised radikaalsed muutused klassiruumis ei toimu üleöö, sest see nõuab asjakohast ettevalmistust, infrastruktuuri, motivatsiooni ja läbimõeldud tegevust. Tuleb sobitada erinevaid teemasid, õpetamise stiile ja valikuid õpetajatele ning leida kõige paremad viisid, mis sobivad nende õpilastele (Parsons, 2013).


Siin on ära toodud erinevad rakendused, et mida ma sageli kasutan  õppetöös. 1:1 arvutikasutus


 


 


 


https://kaidikl.wordpress.com/2015/10/31/60/

0 comments:

Post a comment