IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Õpikeskkonnad ja Õpivõrgustikud

08.10.2015 19:18 by Anneli T

1:1 Arvutikasutus


Ülesande püstitus:                         https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/10/02/kolmas-teema-11-arvutikasutus/


Mobiiliseadmeid on võimalik kasutada mitmeti nii õppetöös kui väljaspool seda. Kui põhiliselt kasutatakse neid suhtlusvahendina ja mängude mängimiseks, siis küsimus on, kuidas neid eesmärgistatult, oskuslikult õppetöös kasutada.


Eesti Eluketva Õppe Strateegias 2020 on kirjas: Eesmärk on rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada kogu elanikkonna digioskusi ning tagada ligipääs uue põlvkonna digitaristule. Õpetaja ülesanne on seda alustada koolist nii, et õpilased läheksid ellu oskajatena erinevate nutiseadmete kasutamisel.


Kuidas mina kasutan mobiiliseadmeid õppetöös.


Joonis 1


Mobiiliseadmete rakendamiseks õppetöös on mitmeid võimalusi: info otsimine, dokumendi, esitluse jm loomine, pildistamine, filmimine, ülesannete lahendamine. Muidugi ka õppemängude mängimine ja suhtlemine.


III kooliastmes on meie koolis kasutusel IPadid, noorematel VOSK. Esiteks, olen kasutanud mobiiliseadmeid info otsimiseks teatud teema raames ning seejärel lasknud luua dokumendi Google Drive’is või esitluse Padlet’is, kuhu see üles laadida. Hea näide oli, kui pidin õpetajana tunni ajal ühel üritusel viibima. Andsin õpilastele iseseisva ülesande otsida infot lindude kohta ning see siis koos pildiga Facebooki gruppi üles laadida.  Hea oli vaadata, kui hästi ülesanne täideti ning kuidas pildid gruppi hakkasid ilmuma. Korraprobleemi ei mingisugust. Õpilased töötasid mõnuga.                                                                                                           Teiseks, kasutame erinevaid õppekeskkondi. Näiteks töötame keskkonnas Quizlet, kus õpilased saavad sõnu õppida, neid kuulata ja läbi kirjutada ning siis testida. Kahjuks ei ole see aga mobiilse äppina nii täiuslik kui arvutikeskkonnas. Kolmandaks, kasutame tahvelarvuteid  ja nutitelefone pildistamiseks ja filmimiseks nii õues kui ruumis sees. Pilte lisame Padlet’i või Facebooki loodud keskkonda. Keeleõppes on hea oma kõnet filmida ning siis seda vaadata ja analüüsida.


Lugedes artiklit Tablets and Apps in Your School, kus räägitakse sellest, miks on hea tahvelarvuti koju kaasa võtta, tõmban paralleeli oma kooliga. Meie koolis antakse IPad lepingu alusel õpilasele, kes saab teha selles koduseid jm õppetöid ning kasutada vastavalt oma vajadusele. Samas on ta selle eest vastutav ning peab tagama selle töökindluse.


Elukestva Õppe Strateegia peatükis Digipööre elukestvas õppes räägitakse sellest, et uue põlvkonna digitaristu ja selle kasutamise metoodikad loovad võimaluse uue õpikäsituse kiireks juurutamiseks ning õppekvaliteedi tõusuks. Digitaalse õppevara kasutamine õppetöös aitab õppimist köitvamaks muuta ning avardab elukestva õppe võimalusi. Loodan, et oma tegevusega õppetöös saan sellele kaasa aidata ning õpilasi, õpetajaid ja kogukonda digipädevamateks muuta.


Kasutatud materjalid:


Eesti Elukestva Õppe Strateegia


Bannister, D. Wilden, S Tablets and Apps in Your School http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/global/mlearning/tablets_in_your_school.pdf


 


 


 


 


 


https://haridustehnoloogiaannelitum.wordpress.com/2015/10/08/opikeskkonnad-ja-opivorgustikud/

2 comments:

Hans Põldoja to Anneli T

13.10.2015 15:50

Kas Sa saaksid äkki jagada näiteks teie kooli iPadi kasutuslepingut? Ühest küljest on seadmete jagamine õpilastele väga hea lahendus, kuna säästab seadmete haldamisele kuluvat aega (rakenduste installeerimine, laadimine). Samas on ka detaile, mida tasuks seal lepingus kirja panna. Kas näiteks õpilased tohivad teha ka operatsioonisüsteemi uuendust (näiteks iOS 8 pealt iOS 9 peale)? Ma arvan, et kooli seadmete puhul oleks hea, kui operatsioonisüsteemi uuendamise üle otsustaks kool.


LikeLike

tumanski to Anneli T

15.10.2015 21:38

Tere! Uurin direktori käest lepingu kohta ning annan siis teada.


LikeLike

Post a comment