Magistritöö seminar

Seitsmes teema: õppematerjalide kvaliteet

12.05.2013 17:44 by Virgo Õitspuu

http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/05/05/viimane-teema-oppematerjalide-kvaliteet/


Õppematerjalide kvaliteet on üks väga tähtis kvaliteetse õppimise osa, ilma selleta seda ette ei kujutagi. Olen tegelnud õppematerjalide loomise juhendamisega ja on tulnud mitmeid kordi kvaliteedi latti langetada.  Väga tihti koostatakse õppematerjal materjali kuhjamise meetodil ning heal juhul lisatakse  mõned ülesanded, hiljem imestatakse miks õpilased mitte midagi aru ei saa ja ei viitsi teemaga tegeleda. Kvaliteetse õppematerjali sünd algab analüüsist, mis unustatakse enamasti ära. Pärast analüüsi tuleb asuda kavandamise  juurde, sarnasus maja ehitamisega. Eesmärgi ja õpiväljundite sõnastamine, mahu planeerimine, meediumite valik ja alles nüüd struktuuri kavandamine ning seejärel õppemeetodite valimine. Lõpuks sisu kavandamine ja kindlasti  teiste poolt loodu materjalide kasutamine. Päras neid tegevusi võib väljatöötamisega algust teha, hea kavandamise abil ei olegi see protsessi osa väga keeruline. Pärast õppematerjali valmimist tuleb seda kindlasti testida, hea oleks seda teha koos õpilastega. Hinnang tuleks anda nii sisule kui tehnilisele teostusele.  Kui õppematerjali testimisel suuri puudujääke ei ilmne võib selle teha avalikuks ja hakata kasutama.  Kvaliteedi säilimiseks tuleb päris tihti teha parandusi seoses muutustega ümbritsevas keskkonnas.


Olen ise õpingute käigus kogenud erineva kvaliteediga õppematerjale, samuti ise neid loonud. Arvan, et õppematerjali kvaliteet sõltub koostaja kogemusest, haridustehnoloogist (nõustamine) ja protsessi planeerimisest. Kuigi siia lisandub  veel koostaja suhtumine õppijatesse ja oskuse puudus olla õppija „kingades“.


Kvaliteetsel õppematerjalil peaks olema järgnevad omadused: • parajal määral ideid ja detaile;

 • piisavalt väljakutseid õppimiseks;

 • annab tagasisidet;

 • tekitab ja hoiab motivatsiooni;

 • disain toetab õppimist;

 • navigeerimine on  lihtne  ja mugav,

 • võimaldab õppida liikuvatel inimestel;

 • saab kasutada erinevates kontekstides,

 • võimaldab kasutada ainult osa materjalist.


Minu rümatööna valmis Xerte juhend .


Analüüsi aluseks võtsin Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli.


Sain sellised punktid, autorluse juures 0, sest oli ainult viide tutvustavale vahendile, tegemist on prototüübiga.


SISU • Teema terviklik käsitlus – 2

 • Õpijuhend – 1

 • Faktiline õigsus – 3

 • Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine – 3


TEHNILINE TEOSTUS • Struktuur ja liigendatus – 3

 • Materjali maht, vorming ja ühilduvus – 3

 • Keeleline korrektsus – 3

 • Kujundus – 3

 • Tehniline korrektsus – 2


AUTORLUS • Autorlus – 0


Kokku 23 punkti, ning õppematerjal ei vasta minimaalsetele kvaliteedinõuetele.


Kasutatud materjalid


Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded. (2012). Loetud aadressil http://koolielu.ee/info/readnews/170071/koolielu-portaali-ppematerjalide-kvaliteedinuded


Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. Educational Technology & Society, 10(2), 44–59. Loetud aadressil http://www.ifets.info/journals/10_2/5.pdf


Villems, A., Kuzmin, M., Peets, M. jt. (2012). Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks. Eesti Infotehnoloogia SA e-Õppe Arenduskeskus. Loetud aadressil http://www.e-ope.ee/kvaliteet/opiobjekt


Vahenurm, K. (2012). Kvaliteetse õppematerjali hindamisjuhend. Loetud aadressil http://koolielu.ee/waramu/view/1-81c9d4b2-3613-44b3-b3a7-a5382ed93c21http://papitrolla.wordpress.com/2013/05/12/seitsmes-teema-oppematerjalide-kvaliteet/

0 comments:

Post a comment