IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Personaalsed õpikeskkonnad

27.09.2015 22:46 by Signe P

Mõiste personaalne õpikeskkond on minu jaoks uus, ehk ilma kirjandust uurimata ei oskaks midagi selle kohta väita. Ehk siis kuidas mõtestada lahti seda mõistet?


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009) toovad välja, et avatud, personaalne õpikeskkond võimaldab sotsiaalse veebi elementide kasutamisel arendada iseseisvalt oma õpikeskkonda kujundavaid õppijaid, kes oskavad igas olukorras leida endale sobivad õpikeskkonnad ega sõltu kesksetest süsteemidest. Samuti, et personaalsed õpikeskkonnad on õppija poolt hallatavad ja kontrollitavad süsteemid, mis toetavad õppijat õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel ning suhtlemisel teiste õppijatega ning õpetajatega. Autorid kirjeldavad, et peale tehniliste vahendite hõlmavad personaalsed õppekeskkonnad ka kõiki instrumente, materjale ja inimressursse, millest õppija on teadlik ja millele tal on ligipääs antud ajamomendil, ehk õppija loob ise endale meelepärase õpikeskkonna vahenditest, mis tema nägemust mööda on vajalikud.


Tutvudes erinevate veebis leitavate käsitlustega tekkis ka endale ettekujutus – mina näen personaalset õpikeskkonda kui kõike, mis mind õpingute keskel mõjutab, ehk kõik vahendid, mis suunavad/abistavad minu õpinguid ning mind ümbritsevad inimesed annavadki kokku personaalse õpikeskkonna.


Kasutades visualiseerimisvahendeid näeb minu õpikeskkond hetkel välja nii nagu joonisel 1 kujutatu. Joonisest jätsin teadlikult välja füüsilise keskkonna, keskendudes vahenditele-inimestele.


Minu_õpikeskkond (2)

Joonis 1. Minu õpikeskkond magistriõpingute alguses aastal 2015.

Valdavas osas on minu personaalne õpikeskkond minu enda loodud. Siiski kuna ainete materjalid ja ka osad ained pea tervikuna on õpihaldussüsteemides, siis ei ole minul võimalust selles osas kaasa rääkida, ehk see osa õpikeskkonnast on loodud õppejõudude poolt. Kaastudengid mõjutavad minu õpikeskkonda näiteks oma blogide kaudu – kasvõi sellega kui kasutatakse blogi loomiseks neid vahendeid, mida mina ei kasuta (nt Blogger vms) või siis ka viitavad uutele põnevatele rakendustele, mis võivad ka minu õpikeskkonna osaks lõpuks saada. Ehk tegelikult on õpikeskkond pidevas muutumises. Ka aeg muudab õpikeskkonda – võtame kasvõi paberil loengukonspektid – kuigi minule meeldib paberile oma loengumärkmeid teha, võib see mõne teise jaoks olla iganenud konspekteerimise viis.


Võrreldes oma varasemate (ülikooli) õpingutega on praegune õpikeskkond põhimõtteliselt nagu öö ja päev. Eelkirjeldatud joonisele väga palju alles ei jääks. Õpingud olid pea täielikult paberkonspektidega ning veebis olid vaid üksikute loengute materjalid, aga mitte rohkemat. Varasemad õpingud olid kõik päevaõppes, seega on minu jaoks ka uus kaugõppe keskkond. Kõige sarnasemad osad, mis ei ole väga muutunud, on jaotis “muu” ning inimesed – pere, sõbrad, kolleegid ja kursuslased – olid siis ja on ka praegu.


Kasutatud kirjandus:


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–24). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

[leitav aadressilt http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat]


Link ülesandele:


https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/22/teine-teema-personaalsed-opikeskkonnad/


https://signepr.wordpress.com/2015/09/27/personaalsed-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment