Õpianalüütika

Jagatud tunnetus, sotsiaalne õppimine, tegevusteooria ja konnektivism ning nende haridustehnoloogilised rakendused

16.05.2014 15:52 by Kadri Riis

Refleksioon 4: Kirjelda ühte sulle tuttavat õpikogukonda õpianalüütika seisukohast – milliseid õppimisega seotud andmeid õppimise käigus tekib?


Sotsiaalne õppimine on kui eesmärk kogukonnateadmuse omaksvõtmiseks. Kui mõtlen, millistesse õpikogukondadesse ma kuulun, siis enamus neist on Facebooki kogukonnad, mis on tehtud, et hoida ja võimaldada suhtlust kursusekaaslastega. Gruppides ja kogukondades on tähtsal kohal tegevuse käigus kujunevad tähendused, mille interpreteerimine indiviidide tegevust suunab. Gruppide tegevus on üldjuhul toetatud ka näiteks Google Drive võimaluste poolt. Inimese teadmised ja pädevused kujunevad rühma ühiste teadmiste ja praktikate mõistmisel ja omaksvõtmisel. Ka Võgotski teine printsiip rõhutab, et õppimine on oma olemuselt pigem sotsiaalne kui individuaalne nähtus, milles teadmus luuakse ja pädevused sünnivad läbi interaktsioonide teiste isikutega vastavale rühmale omaste tööriistade või objektide rakendamisel ühise eesmärgi nimel. Ka nendes õpikogukondades, kus mina olen, on tihtipeale rühmaliikmete eesmärgiks leida mingile probleemile ühiselt lahendus. Olgu selleks siis kas grupitöö või mõni ülesanne, mida koos lahendatakse ja mille üle arutletakse. Seega on andmeteks, mis õpikogukonnas tekib, just teadmus ise ja need inimesed, kes selles võrgustikus on. Olen täheldanud ka seda, et kui intensiivne õppimise periood läbi saab, siis aktiivne võrgustiku töö vaibub, kuid võrgustik ise ära ei kao. Oma varasemate kursusekaaslaste grupis ei ole toimunud õppimisega seotud tegevust mitu aastat, kuid vajalikud kontaktid ja inimesed on seal olemas. Seega vajaduse tekkimisel on võimalik sinna tagasi pöörduda. Praeguses õpikeskkonas aga on hetkel aktiivne teadmuse loomise faas.

Kahjuks ei ole noorsootöötajatel oma hästi toimivat õpikeskkonda, kus teadmust vahetada. Pigem toimub see silmast-silma ning tehnoloogia roll selles on jäänud tahaplaanile.


Ülesanne


http://kadririis.wordpress.com/2014/05/16/jagatud-tunnetus-sotsiaalne-oppimine-tegevusteooria-ja-konnektivism-ning-nende-haridustehnoloogilised-rakendused/

1 comments:

Õppimise toetamine: teooriad ja haridustehnoloogilised rakendused | Kadri Riis to Kadri Riis

18.05.2014 9:30

[…] neljandas reflektsioonis vaatlesin ma Facebooki ja seal olevaid erinevaid gruppe, kui oma õpikogukonda. Juba […]

Post a comment