Intelligentne arvutikasutus

1.nädala kodutöö

21.09.2010 16:13 by Katrin Kaasik

Hakkan siia tegema oma 1.nädala kodutööd.


1) Infoühiskond (ik. information society) on koondmõiste rõhutamaks info ja infokäitluse mahtude ja tähtsuse suhtelist suurenemist tänapäeva ühiskonnas. See on kõikehõlmav ning haarab kogu sotsiaalset reaalsust. Infoühiskonna peamiseks tunnuseks on arvutite massiline kasutamine ja kõikjale ulatuvad ülemaailmsed, personaalsed kommunikatsioonikanalid (internet ja sellel baseeruvad struktuurid) ning elektroonilised teenused.


Infoühiskond (inglise keeles information society) on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond.


Infoühiskond on ühiskond, kus peaaegu kogu maailm on ühendatud ühtse infoedastusvõrguga – tänapäeva Interneti järeltulijaga –, mis suudab piisavalt kiiresti edastada kõiki inimtegevuseks vajaminevaid infokogumeid.


Infoühiskond on täpselt selline, nagu me suudame endale ette kujutada – me loome reaalsust vastavalt oma tõekspidamistele, arusaamadele.


Üks on selge: infoühiskond ei ole pelgalt tehnoloogia, vaid terviklik ühiskonnakorraldus, kus peamist rolli mängib info ning selle vahetamine.


Minu definitsioon- Infoühiskond on tänapäeva kirjeldav infoedastusvõrk, kus kasutatakse infomatsiooni igasugust võimu maksimaalselt ära.


3)Uuenduslikkus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi „IKT”) rakendamine on majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva uuendatud Lissaboni strateegia kaks olulist komponenti.Esiteks, ELi jaoks on esmatähtis kiiresti vastu võtta pikaajaline e-oskusi käsitlev tegevuskava, millega edendada konkurentsivõimet, tööhõivet ja tööjõuarendust, vähendada lünki e-oskustes ja saavutada parem positsioon ülemaailmses konkurentsiõhkkonnas. Teiseks on vaja teha tõsiseid

pingutusi, et parandada pikaajalises perspektiivis koostööd riikliku ja erasektori vahel, et luua alused, mis aitavad siduda põhiliste e-oskuste õpetamise, kutse- ja kõrghariduse ning kutsekvalifikatsiooni tasemete tõstmise.

Näiteks ettevõtte edukuse nimel on vaja töötajaskonna kvalifikatsiooni hoida ja tõsta, et ettevõtjatel oleks töötajaid, kellel on õigel ajal õige töö jaoks õiged oskused.


Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peavad edu säilitamiseks globaalses majanduses, mida iseloomustavad kiired muudatused tehnoloogia vallas, tegema rohkem jõupingutusi, et tõsta ja süvendada oma tööjõu ja kodanike e-oskuste taset, mis on teadmistepõhise ühiskonna üks aluseid. See nõuab nii liikmesriikidelt kui sidusrühmadelt jätkuvaid jõupingutusi, et rakendada kõiki vajalikke poliitikameetmeid.


4) Knowledge workers, those individuals whose production relies on information and ideas, now make up 40 percent of the American workforce. Collectively, they comprise a multitrillion dollar segment of the world economy.


those firms which remain stationary will not only fall behind, they could face the specter of outright collapse when stacked against betterequipped industry competitors.


Drucker also states “The productivity of knowledge has already become the key to productivity, competitive strength, and economic achievement. Knowledge has already become the primary industry.”http://katrinkaasik.wordpress.com/2010/09/21/1-nadala-kodutoo/

0 comments:

Post a comment