Intelligentne arvutikasutus

E-oskused kui konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade arvu edendajad 21. Sajandil.

02.10.2010 22:02 by Hainer Savimaa
Selle dokumendi kõige olulisemad seisukohad:

E-oskusi ei nähta pikaajalise poliitika osana. E-oskuste teema on olnud poliitikute tähelepanu all just IKT sektori tõusuaegadel, kuid sektori rasketel perioodidel on see huvi kadunud. See ei saa nii jääda, kui Euroopa tahab selle valdkonna muutusi ennetada ja nendega tõhusalt toime tulla. (Seepärast on väga oluline ellu viia e-oskuste pikaajaline tegevuskava, mille punktidest pean väga tähtsaks ka inimestesse investeerimist.)


Maineprobleemid ja kõrge kvalifikatsiooniga IKT spetsialistide vähesus. Murettekitav on noorte huvi langus töötada Euroopas loodusteaduste või tehnoloogia erialal. Avalikkusega, eriti noortega, lastevanematega, õpetajatega ja naistega on vaja paremini suhelda ning võtta meetmeid tööjõu kohanemise lihtsustamiseks. Neile tuleb ka selgeks teha võimalused, mida pakub IKT alane haridus ja IKT alane karjäär. (Noorte mittehuvitumine on üks IKT spetsialistide vähesuse tekitajatest.)

Jätkuv vähene digitaalkirjaoskus. Traditsioonilisest kirjaoskusest peab välja arenema tervik, mis sisaldab ka e-oskusi ja meediakompetentse, mis on vajalikud teadmispõhises majanduses ja ühiskonnas. Need, kel puuduvad e-oskused, ei saa täiel määral infoühiskonnas osaleda.

Formaalse hariduse ja töökohtadel pakutava õppe paralleelsus. Tööstus on hädas teatavate e-oskuste vallas eksisteerivate järjest suurenevate lünkadega ning sellega, et pakkumine ei vasta nõudmistele. Töökohtadel pakutav õpe ja riiklikult toetatav IKT alane haridus on järjest enam kui kaks paralleelset maailma. Kvalifikatsioonid peaksid olema järjest enam määratletud õpingutest saadava eeldatava tulemina, et innustada haridusasutusi ning koolituse pakkujaid keskenduma üksikisikute ja töötajate jaoks vajalikele oskustele, mitte õpingute kestusele ega organisatoorsetele probleemidele.


http://hainersavimaa.wordpress.com/2010/10/02/e-oskused-kui-konkurentsivoime-majanduskasvu-ja-tookohtade-arvu-edendajad-21-sajandil/

0 comments:

Post a comment