Intelligentne arvutikasutus

“E-oskused kui konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade arvu edendajad 21. Sajandil”

27.09.2010 13:28 by Madis Piigli

1) Maineprobleemid ja kõrge kvalifikatsiooniga IKT spetsialistide vähesus


Vajadus e-oskuste taset hoida ja edasi arendada tuleneb tehnoloogia muutusest ning sellest, et Internet pakub järjest enam võimalusi hankida tööjõudu ülemaailmselt. Kiiresti areneva majandusega riikidest, eriti Indiast ja Hiinast pärit andekate IKT spetsialistide pealetungi tõttu peab Euroopa tööjõud olema kohanemisvõimeline. Tarkvaraprogrammeerijate oskused on kõrges hinnas ja mõnedel madala-või keskmise sissetulekuga töötajatel suureneb oht tööd kaotada. OECD hinnangul võib väljaviimine (offshoring) mõjutada umbes 20 % töötajaskonnast. Kvalifikatsiooniskaala madalaimal astmel tuleb tihti ette, et töötajate e-oskused dekvalifitseeruvad, sest nende „know-how” on kodeeritav ja seega suhteliselt hõlpsasti kättesaadav. Kõrgemal tasemel e-oskused ei ole nii lihtsalt kodeeritavad ning on seega Euroopa tööturul ülikõrgelt hinnatud. See teema, st tööturul toimuv märgatav ümberstruktureerimine on arutlusel ajakirjanduses.

Mitmed allikad kõnelevad IKT sektori ja IKT töökohtade maine halvenemisest, mis peegeldub ka IKT õpinguid alustavate üliõpilaste arvu vähenemises. Rahvastiku arvu vähenemisega seonduvatele probleemidele lisandub see, et noored on järjest vähem huvitatud matemaatika, loodusteaduste ning tehnoloogia õpingutest, samuti jääb selles vallas püsima sugupooltevaheline erinevus. Avalikkusega, eriti noortega, lastevanematega, õpetajatega ja naistega on vaja paremini suhelda ning võtta meetmeid tööjõu kohanemise lihtsustamiseks. Seaduslikku rännet käsitlevas poliitikakavas[8] rõhutas komisjon, et kvalifitseeritud tööjõu sisseränne on ELi tööturu lünkade täitmiseks vägagi oluline. Liikmesriikidel ei ole aga veel kindlat suhtumist: ainult 12 liikmesriiki pakuvad lihtsustatud protseduuri ja/või atraktiivseid tingimusi kõrgkvalifitseeritud tööjõu, sealhulgas IKT spetsialistide vastuvõtuks. Ühine lähenemine muudaks ELi veelgi atraktiivsemaks ja tooks ELi vajalikud oskused.


2) Tööalase konkurentsivõime ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine


Komisjon käivitab 2008. aastal e-osaluse algatuse. Seda kirjeldatakse lähemalt edaspidi esitatavas teatises. Aastateks 2007–2008 sätestatud Riia deklaratsiooni kohustuste hulgas vaatab komisjon läbi liikmesriikide asjakohased poliitikad, hinnates põhjalikult digitaalkirjaoskuse taset eesmärgiga määrata kindlaks kõige edukaima poliitikaga liikmesriik, ning esitab vajadusel uusi algatusi. Laiem eesmärk on vähendada aastaks 2010 poole võrra erinevusi digitaalse kirjaoskamatuse tõttu sotsiaalse tõrjutuse ohtu omavate rühmade ja elanikkonna keskmise vahel. Tehtud edusamme hinnatakse i2010 kontekstis. Eurostati uuringus IKT kasutamise kohta kodumajapidamistes esitatakse täpsed andmed digitaalkirjaoskuse kohta 2007. aastal.


IKT tööstusharus tegutsevad olulised partnerid asutasid tööalase konkurentsivõime saavutamiseks vajalike oskuste tõstmiseks juba 2006. aastal Euroopa ettevõtete liidu, mille eesmärk on 2010. aastaks anda koolitust 20 miljonile vähem soodsas olukorras olevale inimesele. VKEde kutseorganisatsioonid tahaksid välja töötada sarnaseid haridusprogramme kasutajate oskuste arendamiseks, keskendudes eelkõige VKEde vajadustele. Komisjon toetab edaspidigi järgmisi paljutõotavaid tegevusi ja algatusi:


- edendada ettevõtete sotsiaalse vastutuse algatusi, e-oskuste koolitajate, kodanikuühiskonna ja ettevõtlusoskuste koolituse pakkujate partnerlusi, töökoha leidmist toetavate teenuste edendamist, eesmärgiga hõlbustada praktikantidel uusi töökohti leida ja digitaalkirjaoskust suurendada;


- uurida käimasolevate ettevõtete algatustega seoses, kuidas saab riiklikke ja eravahendeid kasutades tõhusalt toetada edukaid paljude sidusrühmadega seonduvaid algatusi, et parandada tööotsijate ja väheste oskustega töötajate tööalast konkurentsivõimet.http://madispiigli.wordpress.com/2010/09/27/%E2%80%9Ce-oskused-kui-konkurentsivoime-majanduskasvu-ja-tookohtade-arvu-edendajad-21-sajandil%E2%80%9D/

0 comments:

Post a comment